ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ КОНОТАЦІЇ ЕТНОНІМІВ РУСИН, ЛИТВИН, ТАТАРИН, НІМЕЦЬ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕМ І ПАРЕМІЙ)

Ключові слова: етнонім, семантика, фразема, паремія, внутрішня форма, конотація, аксіологічний компонент значення, мовна картина світу

Анотація

Статтю присвячено дослідженню лінгвокультурних конотацій етнонімів русин, литвин, татарин і німець, вичленуваних на підставі внутрішньої форми українських стійких висловів за допомогою методу компонентного аналізу. Виокремлені конотативні семи покласифіковано на три блоки відповідно до таких аспектів сприйняття представників різних народів, як зовнішній вигляд, спосіб життя, риси національної вдачі та світогляду. Встановлено, що самооцінка українців, засвідчена в мікротекстах паремій та фразем із компонентом русин та його субститутами, є назагал позитивна, хоч і не позбавлена критицизму. Так, український народ високо оцінює такі свої риси, як сила і витривалість, почуття власної гідности, працьовитість. Натомість негативний аксіологічний складник спостерігається насамперед щодо таких рис, як упертість, нерішучість у вирішенні проблемних питань, схильність поступатися своїми національними і соціальними інтересами під тиском чужинців-завойовників. З аналізу типової структури стійких висловів з компонентом русин помітно, що абсолютна більшість їх побудована на протиставленні чи зіставленні з іншими народами, насамперед із сусідами (поляками, московитами, білорусами-литвинами), а також із євреями, компактні поселення яких з’явилися в Україні ще від середньовічних часів. Рецепція північних і південних сусідів у мовній свідомості українців радикально відрізняється за своїм оцінним складником. Білоруси, які виступають у текстах паремій і фразем під назвою литвини, сприймаються назагал нейтрально (подекуди з відтінками співчуття або ж жарту) і позитивно. Негативний аксіологічний компонент мають лише ті конотації, які відображають недостатню твердість у християнській вірі та надмірну довірливість і наївність, що їх українці, приречені повсякчас оборонятися від інших агресивних сусідів, сприймали як глупоту. Натомість практично всі конотації етноніма татарин є негативними за своєю аксіологією, що зумовлено дуже травматичним досвідом співіснування українців із названим народом. Така конотативна семантика підтверджується і текстами інших фольклорних жанрів, як-от дум, історичних пісень, балад, легенд і переказів. Етнонім німець теж багатий на негативні оцінні компоненти, які стосуються насамперед таких особливостей життєвого укладу цього народу, як протестантські релігійні практики, істотно відмінні від православних, і корисливість у веденні торгових та інших справ. Є підстави припустити, що неприязне ставлення з боку українців до німців сформувалося і через їх тісну співпрацю з російським колоніальним урядом та масове поселення на землях, які раніше належали зруйнованій Запорозькій Січі.

Посилання

1. Авксентьєв Л. Сучасна українська мова. Фразеологія. Харків : Вища школа, 1988. 134 с.
2. Артеменко Г. Логіко-практична модель фіксації народного досвіду українськими пареміями. Мовознавчі студії. Випуск 2: Фразеологізм і слово у тексті і словнику : за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня народження професора Мар’яна Демського. Дрогобич, 2010. С. 17–23.
3. Брайчевський М. Походження слов’янської писемності. Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2002. 154 с.
4. Гак В. Языковые преобразования. Москва : Школа «Языки русской культуры», 1998. 769 с.
5. Грушевський М. Історія України-Руси. Київ : Наук. думка, 1991. Т. 1. 649 с.
6. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. Москва : Прогресс, 1985. 452 с.
7. Етимологічний словник української мови : в 7 т. / за ред. О.С. Мельничука. Київ : Наук. думка, 1989–2006. Т. 3. 552 с.; Т.4. 656 с.; Т. 5. 704 с.
8. Жайворонок В. Українська етнолінгвістика : нариси. Київ : Довіра, 2007. 262 с.
9. Кароткі гістаычны слоўнік беларускай мовы / склад. А.М. Булыка. Нац. акад. Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. Мінск : Беларуская навука, 2015. 1038 с.
10. Кевлюк І. Термін «фразема» в етнолігвістиці та лінгвокультурології. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : збірник наукових праць. Філологічні студії. Кривий Ріг, 2011. Вип. 6. С. 252.
11. Кровицька О. Назви осіб за територіальною та етнічною приналежністю в староукраїнській мові ХVІ –XVІІІ ст. Українська лексика в історичному та ареальному аспектах. Київ : Наук. думка, 1991. С. 163–171.
12. Кровицька О. Назви осіб в українській мовній традиції ХVІ –XVІІІ ст.: семантика і словотвір. Львів, 2002. 212 с.
13. Куєвда В. Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект. Донецьк : Український культурологічний центр, 2007. 264 с.
14. Манакін В. Мова і загальна симетрія універсуму. Мовознавство. 2011. № 3. С. 26–40.
15. Мусієнко В. Українська етнографічна лексика: ідентифікація та типологія. Мовознавство. 2006. № 2–3. С. 130–136.
16. Огієнко І. (митрополит Іларіон). Етимологічно-семантичний словник української мови / редакція і доповнення Юрія Мулика-Луцика. Вінніпеґ, 1988. Т. ІІІ. 416 с.
17. Онуфрійчук Г. Людина в українській етнофразеології: біполярна опозиція «людина – тварина». Мовознавство. 2015. № 5. С. 67–74.
18. Потебня А. Эстетика и поэтика. Москва : Искусство, 1976. 616 с.
19. Процев’ят Т. Про деякі завдання етнологічного дослідження етнічної самосвідомості українців. Науковий збірник Українського Вільного Університету : матеріали конференції «Український Вільний Університет: з минулого в майбутнє. До 70-річчя заснування» (Львів, 13–14 лютого 1992 року). Мюнхен–Львів, 1993. С. 219–225.
20. Родніна Л. Варіанти назв осіб за місцем проживання і національністю у сучасній українській мові. Славістичний збірник. Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. С. 188–197.
21. Cілецький Ю. Стереотип єврея в традиційному світогляді українців. Нове життя старих традицій: традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті : матеріали міжнародної наукової конференції в рамках V Міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня» / за ред. проф. В. Давидюка. Луцьк : Твердиня, 2007. С. 239–245.
22. Скляренко В. Русь і варяги: історико-етимологічне дослідження. Київ : Довіра, 2006. 119 с.
23. Словарь української мови / зібрала редакція журнала «Кіевская Старина»; упорядкував з додатком власного матеріялу Борис Грінченко. Київ. 1908–1909. Т. 2. 574 с.; Т. 4. 564 с.
24. Словник староукраїнської мови XІV–XV ст. / голова ред. колегії Л.Л. Гумецька. Київ : Наук. думка, 1977. Т. 1. 632 с.; Т. 2. 592 с.
25. Словник української мови : в 11 т. / за ред. І.К. Білодіда. Київ : Наук. думка, 1973–1979. Т. IV. 840 с.; Т. V. 840 с.; Т. VIII. 927 с.; Т. X. 858 с.
26. Словник української мови XVІ–першої половини XVІІ ст. Львів, 2013. Вип.16. 200 с.
27. Срезневский И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Санкт-Петербург, 1893–1911. Т. 1–3.
28. Ставицька Л. «Чоловік (мужчина)» у концептосфері української фразеології. Мовознавство. 2006. № 2–3. С. 118–129
29. Сукаленко Т. Аксіологія лінгвокультурних типажів («москаль», «студент», «священик»). Українська мова. 2015. № 2. С. 38–47.
30. Тищенко К. 42 епохи українських мовних контактів. Київ–Броди : Просвіта, 2020. 912 с.
31. Тищенко О. Рецензія на: Мокиенко В.М., Никитина Т.Г., Николаева О.К. Большой словарь русских пословиц. Москва : ЗАО «Олма Медиа Груп», 2010. Мовознавство. 2011. № 3. С. 93–94.
32. Ткаченко О. Про походження назви Русь. Українська мова в школі. 1959. № 6. С. 64–66.
33. Українські приказки, прислів’я і таке інше / уклав М. Номис ; упоряд., приміт. та вступна стаття М.М. Пазяка. Київ : Либідь, 1993. 768 с.
34. Фаріон І. Тлумачення слова «москаль». URL: http://newzz.in.ua/culture/1148875364-movoznavecrina-faron-tlumachennya-slova-moskal.html.
35. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Москва : Прогресс, 1987. Т. ІІІ. 832 с.
36. Фразеологічний словник української мови: у 2-х кн. / уклад. В.М. Білоноженко, В.О. Винник, І.С. Гнатюк та ін. Київ, 1993. 982 с.
37. Юрченко О., Івченко А. Словник стійких народних порівнянь. Харків : Вид-во «Основа» при Харківському державному університеті, 1993. 176 с.
38. Якимович-Чапран Д. Етноніми як компоненти українських паремій (лінгвокультурні конотації). Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : сборник научных трудов VIII Международной научной конференции (Брест 23–24 ноября 2017 года). Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2018. Ч. І. С. 115–122.
39. Якимович-Чапран Д. Лінгвокультурні конотації етноніма циган. Вісник Львівського університету. Серія «Філологічна». Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 68. С. 307–318.
40. Якимович-Чапран Д. Етнонім москаль як компонент українських фразем і паремій: лінгвокультурний аспект. Вісник Львівського університету. Серія «Філологічна». Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Вип. 72. С. 200–210.
Опубліковано
2022-06-15
Як цитувати
Якимович-Чапран, Д. Б. (2022). ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ КОНОТАЦІЇ ЕТНОНІМІВ РУСИН, ЛИТВИН, ТАТАРИН, НІМЕЦЬ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕМ І ПАРЕМІЙ). Мова. Література. Фольклор, (2), 84-95. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-2-12
Розділ
РОЗДІЛ I. МОВОЗНАВСТВО