ЛЕКСЕМА УКРАЇНСЬКИЙ У ДИСКУРСІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛІ «ЩОДЕННИКА» ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА)

Ключові слова: лексема український, імперський дискурс, лексична сполучуваність, синонімія, національна ідентичність українців, Євген Чикаленко

Анотація

Мета статті – на основі аналізу функціювання прикметника український у тексті щоденника, що описує суспільне життя Російської імперії початку ХХ століття, встановити актуальні для цього періоду особливості сприйняття відповідної ознаки. Джерельною базою дослідження стали контексти вживання лексеми український, що дібрані зі «Щоденника» Євгена Чикаленка – знаного діяча українського руху. Аналіз засвідчив своєрідність представлення українців у суспільному житті Російської імперії початку ХХ століття. Сполучувальні можливості досліджуваної лексеми демонструють широке коло денотатів, які мають або можуть мати ознаку «український». Найчастіше згаданий прикметник ужито з іменниками газета, громада, громадянство, інтелігент, клуб, людність, мова, народ, пʼєса, преса, театр, товариство, сцена, школа. Водночас контекст уживання атрибутивних сполучень із прикметником український нерідко виявляє несприятливі умови для реалізації відповідної ознаки. Підлеглий статус українців та прагнення його змінити виразно репрезентують часто вживані словосполучення українське питання, український рух і українська справа. Колективні уявлення про українців у Російській імперії початку ХХ століття демонструють ужиті в тексті щоденника синоніми. У контекстах, що описують думки і прагнення української спільноти, прикметник український співвідноситься з лексемами свій, наш, рідний, національний. В імперському дискурсі він корелює з лексемами інородчеський, малоруський, малоросійський, мазепинський, хохлацький (хахлацький), що актуалізують ставлення до українців як периферійного етносу, підлеглого російському народові, невіддільного від нього, а також небезпечного для імперії. Перспективним є ґрунтовне вивчення сполучувальних і парадигматичних характеристик прикметника український на матеріалі щоденникових записів, спогадів, а також публіцистичних текстів різних періодів.

Посилання

1. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період. Київ : Видавничий дім «КОМОРА», 2020. 192 с.
2. Забужко О. Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-Емсу. Київ : Видавничий дім «КОМОРА», 2021. 96 с.
3. Масенко Л. Мова радянського тоталітаризму. Київ : ТОВ «Видавництво «Кліо», 2017. 240 с.
4. Ренчка І. Лексикон тоталітаризму. Київ : ТОВ «Видавництво «Кліо», 2018. 232 с.
5. Кононенко В. Концепти українського дискурсу. Київ, Івано-Франківськ : Плай, 2004. 248 с.
6. Коць Т.А. «Україна» у вимірах прецедентних засобів мови. Мова і міжкультурна комунікація. 2019. № 2. С. 78–87.
7. Боєва Е.В. Актуалізація концепту Україна у поетичному дискурсі Т.Г. Шевченка. Одеський лінгвістичний вісник. 2014. Вип. 3. С. 45–50.
8. Вільчинська Т. Лінгвокультурна природа концепту «рідний край» у ранній поетичній творчості В. Стуса. Українське мовознавство. 2019. № 1(49). С. 84–93.
9. Ясакова Н. Мова тоталітаризму в дзеркалі одного тексту: стаття Андрія Хвилі «Від ухилу – у прірву». Мова: класичне – модерне – постмодерне. 2019. Вип. 5. С. 98–113.
10. Кечкеш И. Слово, контекст, коммуникативное значение. Вестник РУДН. Серия «Лингвистика». 2014. № 1. С. 7–18.
11. Кочерган М.П. Слово і контекст (Лексична сполучуваність слова). Львів : Вища школа. Видавництво при Львівському університеті, 1980. 184 с.
12. Дейк, ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. Благовещенск : БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. 308 с.
13. Коць Т.А. Публіцистичний стиль в українській літературній мові кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: нормативно-аксіологічний аспект : дис. … д-ра філол. наук : 10.02.01, Київ. 2019. 455 с.
14. Чикаленко Є. Щоденник. (1907–1917): в 2 т. Київ : Темпора, 2004. Т. 1. 427 с.
15. Макарова Е.А. Семантика качественных и относительных прилагательных в когнитивном освещении. Вестник ИГЛУ. Серия «Филология». 2011. № 2(14). С. 184–190.
16. Рахилина Е.В. Когнитивный анализ предметных имен: Семантика и сочетаемость. Москва : Русские словари, 2018. 416 с.
17. Казакевич О. Цензура й український театр у Російській імперії (друга половина ХІХ ст.). Текст і образ: Актуальні проблеми історії мистецтва. 2017. Вип. 2. С. 49–64.
18. Любченко В.Б. «Мазепинство». Енциклопедія історії України / редкол.: В.А. Смолій та ін. Інститут історії України НАН України. Т. 6. Київ : Наукова думка, 2009. С. 426–427.
Опубліковано
2022-06-15
Як цитувати
Ясакова, Н. Ю. (2022). ЛЕКСЕМА УКРАЇНСЬКИЙ У ДИСКУРСІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛІ «ЩОДЕННИКА» ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА). Мова. Література. Фольклор, (2), 96-104. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-2-13
Розділ
РОЗДІЛ I. МОВОЗНАВСТВО