СПОВІДЬ ЯК ПРИЙОМ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ В РОМАНАХ П. КРАЛЮКА («ШЕСТИДНЕВ, АБО КОРОНА ДОМУ ОСТРОЗЬКИХ», «СИЛЬНІ ТА ОДИНОКІ», «ДАНИЛО ОСТРОЗЬКИЙ: ОБРАЗ, ГАПТОВАНИЙ БІСЕРОМ» І «СПРАВЖНІЙ МАЗЕПА»)

Ключові слова: покаяння, обряд, психологізм, історичний роман, постмодерн, проповідь, релігійне/світське

Анотація

У статті розглянуто зміну розуміння поняття «покаяння» протягом розвитку людства. З’ясовано, що відбувся поступовий відхід сповіді від релігійних догм та «привласнення» цього обряду літературою. Встановлено, що в постмодерну епоху покаяння принципово видозмінюється, втрачаючи сакральний смисл певного віровчення. Наведено погляди психологів на сутність феномену сповіді, розкриття ними інтенцій того, хто кається. Простежено початок залучення українськими письменниками покаяння до історичних текстів (роман у віршах «Маруся Чурай» (1979) Л. Костенко та роман «Я, Богдан» (1983) П. Загребельного). Звернуто увагу на історичну романістику П. Кралюка («Шестиднев, або Корона дому Острозьких», «Сильні та одинокі», «Данило Острозький: образ, гаптований бісером» і «Справжній Мазепа»), яка вирізняється таким прийомом психологізму, як сповідь. Розрізнено два типи покаяння (релігійне та світське) та особливості їх проявлення в текстах автора. Визначено, що «Шестиднев» та «Данило Острозький» мають переважно класичний тип сповіді та їхні герої (Василь-Костянтин Острозький і Данило Острозький) звертаються до Бога. Натомість у «Сильних та одиноких» та «Справжньому Мазепі» превалює покаяння героїв (Степана Бандери, Богдана Сташинського й Оксани Вакуленко), яке спрямоване на іншу людину або на себе. Наголошено на тому, що літературна сповідь може набувати ознак проповіді. У ході аналізу було встановлено, що покаяння виступає важливим авторським прийомом при відтворенні історичного минулого. Зокрема, у «Шестидневі» сповідь відіграє сюжетотвірну роль та допомогає поглибити образ головного героя. З’ясовано, що в історичній романістиці П. Кралюка покаяння слугує для реалізації своєрідних відношень між автором та читачем. Цей обряд суттєво впливає на рецепцію творів письменника. Встановлено, що виникнення певних пограничних ситуацій стимулює героїв вдаватися до сповіді.

Посилання

1. Бєлоброва Т.А. Сповідально-молитовні мотиви в українській класичній літературі (генеза, типологія, ідіостилі) : автореф. дис. … канд. філол. наук. Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2007. 20 с.
2. Бортнік Ж.І. Поетика сповіді в сучасній монодрамі. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер. : Філологія. Літературознавство. 2013. Т. 222, Вип. 210. С. 16–19.
3. Волкова Т.Н. Исповедь (жанр). Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий ∕ гл. науч. ред. Н. Д. Тамарченко. Москва : Издательство Кулагиной; Intrada. 2008. С. 85–86.
4. Дзик Р. Феномен сповіді в літературних жанрових інтерпретаціях. Питання літературознавства : наук. зб. Чернівці : Рута, 2009. Вип. 77. С. 231–239.
5. Зассе С. Яд в ухо: Исповедь и признание в русской литературе / пер. с нем. Б. Скуратова и И. Чубарова ; ред. Я. Охонько. Москва : РГГУ, 2012. 400 с.
6. Злобенко О.Л., Брочковська Ю.Б. Психологічний аналіз феномену віри. Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особистість в екстремальних умовах», 7–8 листопада 2013 р. Ч. І. С. 51–54.
7. Ибатуллина Г.М. Исповедальное слово и «поток сознания»: экзистенциальный текст как неосуществленная исповедь в «Постороннем» А. Камю. Вестник Томского государственного университета. Филология. 2012. № 2(18). С. 57–75.
8. Кралюк П. Данило Острозький : образ, гаптований бісером : роман-дослідження. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. 288 с.
9. Кралюк П. Сильні та одинокі : роман. Київ : Ярославів Вал, 2011. 280 с.
10. Кралюк П. Справжній Мазепа. Харків : Фоліо, 2017. 219 с.
11. Кралюк П. Шестиднев, або Корона роду Острозького : роман. Київ : Ярославів Вал, 2010. 320 с.
12. Літературознавча енциклопедія: У двох томах / авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. Київ : Академія, 2007. Т. 2. 624 с.
13. Мазур Л. Сповідь: особливості її впливу на становлення самоідентичності особистості в постмодерну добу. Світогляд – Філософія – Релігія : зб. наук. пр. 2012. Вип. 2. С. 177–186.
14. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. 347 с.
15. Стоцький Я.В. Психологія релігії : курс лекцій. Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011. 144 с.
Опубліковано
2022-06-15
Як цитувати
Чмир, А. В. (2022). СПОВІДЬ ЯК ПРИЙОМ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ В РОМАНАХ П. КРАЛЮКА («ШЕСТИДНЕВ, АБО КОРОНА ДОМУ ОСТРОЗЬКИХ», «СИЛЬНІ ТА ОДИНОКІ», «ДАНИЛО ОСТРОЗЬКИЙ: ОБРАЗ, ГАПТОВАНИЙ БІСЕРОМ» І «СПРАВЖНІЙ МАЗЕПА»). Мова. Література. Фольклор, (2), 135-142. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-2-18
Розділ
РОЗДІЛ II. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО