ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР ФОЛЬКЛОРУ В КОНТЕКСТІ ІДЕОЛОГІЇ ДОБИ

Ключові слова: фольклор, польові дослідження, радянський фольклор, фольклорні жанри, квазіфольклор, псевдофольклор, частівки

Анотація

У статті здійснено загальний огляд основних напрямків і подано всебічну характеристику фольклоритичних досліджень Г. Нудьги та закцентовано увагу на архівних польових записах на Чернігівщині кінця 1936 – початку 1937 рр., яка, до того ж, супроводжувалася окремими супутніми записами – щоденником дослідника, де зафіксовані враження фольклориста від спілкування з респондентами та нотатки про різні організаційні обставини протягом періоду збирацької роботи. Оспівування радянських вождів і нового життя того часу мало на меті, насамперед, утвердження у свідомості українського народу нових ідеалів життя, моральних цінностей, принципів організації суспільних відносин, тож фольклориста цікавила передовсім радянська тематика, він хотів пересвідчитися у відповідності декларованих владою «розквіту творчості нового часу». Також його завданням була фіксація саме зразків-новотворів. Записаний Г. Нудьгою матеріал свідчить про те, що жанрове різноманіття радянського фольклору переважно тяжіє до пісенно-віршових форм: особливого поширення набули так звані малі форми – частівки, жанровою особливістю яких є поширення інформації серед населення. Розглянуто фольклорні зразки квазі- та псевдо- фольклору. Наголошено на характерній ідеологічній заангажованості відповідного часу, а також тематичній спрямованості квазі-фольклорних текстів різних жанрів, що акумулюють у собі стереотипізовані образи нової радянської дійсності. Представлений у польвих записах фольклорний матеріал в арфівних фондах рукописів і фонозаписів ІМФЕ НАН України містить прозові та ліричні жанри. В аналізованих текстах відображено домінантні суспільно-історичні ідеологеми, які є невід’ємною частиною літературної творчості радянського періоду загалом, що аргументує доцільність розгляду таких текстів як історико-культурологічних джерел у вивченні усної народної творчості початку ХХ ст.

Посилання

1. Архівні наукові фонди рукописів і фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. Фольклористика 8–3, од. зб. 190.
2. Бостан Г. Сонце трудящих (В.І. Ленін у фольклорі молдавських сіл Буковини). Народна творчість та етнографія. 1968. № 6. 7–9.
3. Закувала зозуленька. Антологія української народної поетичної творчості : пісні, прислів'я, загадки, скоромовки. Київ : Веселка, 1989. С. 606.
4. Карчова Ю.І. Історична еволюція форм побутування пісенного фольклору в українській музичній культурі ХІХ–ХХ століть. Вісник ХДАДМ. 2011. Вип. 3. С. 173–179.
5. Сологуб Н. Калиновий міст. URL: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine36-17.pdf.
6. Сосенко П. Псевдокульт сонця у «масовій культурі». Література. Фольклор. Проблеми поетики. КНУ імені Тараса Шевченка. Вип. 38. Київ. 2013. С. 287–300.
7. Трифонов Р.А. Ідеологізація картини світу в «радянських прислів’ях і приказках». Учені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2011. Т. 24. № 1. Ч. 2. С. 142–147.
Опубліковано
2022-06-15
Як цитувати
Коломицева, М. О. (2022). ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР ФОЛЬКЛОРУ В КОНТЕКСТІ ІДЕОЛОГІЇ ДОБИ. Мова. Література. Фольклор, (2), 166-173. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-2-22
Розділ
РОЗДІЛ III. ФОЛЬКЛОРИСТИКА