ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОГО АМЕРИКАНСЬКОГО ВОЄННОГО НАРАТИВУ (НА МАТЕРІАЛІ ВИДАННЯ «WASHINGTON POST»)

Ключові слова: лексико- семантичне поле, лексико- семантична група, семема, когнітема, картина війни

Анотація

У статті досліджено особливості моделювання лексико-семантичного простору сучасного американського воєнного наративу на основі матеріалів газети «Washington Post», присвячених війні в Україні. Схарактеризовано сучасні підходи до вивчення наративного змісту, серед яких зазначено літературознавчий, власне мовознавчий, філософський, соціологічний, когнітологічний. Уточнено потенціал залучення методу наративного аналізу до вивчення текстів періодичних видань як зразків медійного дискурсу. Обґрунтовано доцільність застосування наративного аналізу та методів семасіології в дослідженні наративних текстів. Установлено, що відібрані для аналізу фрагменти статей періодичного видання «Washington Post» містять ознаки наративу, а саме: подієвість, наявність сюжету, розподіл ролей між залученими особами (наратор – нарататор, суб’єкт – помічник – супротивник), уведення елементів ціннісної оцінки (зокрема метафоризація), а також наративну інстанцію та наративну перспективу. Визначено поняття воєнного наративу як репрезентацію війни за допомогою відповідних засобів оповіді та стратегій переконання. Наголошено на необхідності дослідження когнітивно-семантичної картини війни в Україні, яку представляють матеріали інформаційних агенцій і періодичних видань різних країн. Конкретизовано поняття «лексико-семантичний простір наративу» та структурні елементи моделі лексико-семантичного простору воєнного наративу. Зазначено, що основою для моделювання лексико-семантичного простору воєнного наративу є лексико-семантичне поле концепту WAR, структуру якого утворюють ядро, навколоядерні та периферійні елементи. Крім того, лексико-семантичне поле концепту WAR представлене п’ятьма лексико-семантичними групами, кожна з яких, зі свого боку, об’єднує лексичні одиниці, розподілені відповідно до свого семантичного наповнення за лексико-семантичними підгрупами. Наведено приклади фрагментів наративних текстів видання «Washington Post», де актуалізовано одиниці лексико-семантичного поля концепту WAR. Зауважено, що найчастотнішими в аналізованих текстах виявилися слова, які належать до лексико-семантичних груп «Character of War» і «Weapon».

Посилання

1. Брославська Л.Я. Образно-ціннісний складник концепту WAR/ВІЙНА в американській мовній картині світу. Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки (мовознавство)». 2015. № 4. С. 22–27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2015_4_6 (дата звернення: 30.04.2023).
2. Засанська Н.Д. Лексико-семантичне поле КРИЗА в українській та англійській мовах: графо-матричний і статистичний аспекти: дис. … канд. філол. наук: 10.02.21. Кіровоград, 2016. 283 с.
3. Канонік Н., Шкаровецька А. Наукові підходи до вивчення лексико-семантичних полів у лексико-семантичній системі сучасної англійської мови. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015. № 4. С. 189–195. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2015_4_38 (дата звернення: 30.04.2023).
4. Лозова Н.Г. «Когнітема – когнітивний простір», «когнітосема – когнітивно-семасіологічний простір»: диференціація понять. Термінологічний вісник. 2013. Вип. 2(1). С. 135–138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/terv_2013_2%281%29__16 (дата звернення: 30.04.2023).
5. Савчук Р.І. Історія становлення наратології: від античної поетики до нових наративних практик студіювання художнього тексту. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Філологія, педагогіка, психологія. 2015. Вип. 30. С. 261–270. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2015_30_40 (дата звернення: 30.04.2023).
6. Шевченко О.М. Репрезентація концепту WAR в англомовній лінгвокультурі. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кропивницький: Видавництво «КОД», 2021. Вип. 193. C. 133–139. URL: https://filnauk.cuspu.edu.ua/index.php/filnauk/article/view/14/13 (дата звернення: 30.04.2023).
7. Dictionary by Merriam-Webster (DMW). Merriam-Webster, Inc. URL: https://www.merriam-webster.com/ (accessed April 30, 2023).
8. Evans V. A Glossary of Cognitive Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007. 239 p.
9. Maan A. Narrative Warfare. RealClear Defense. February 27, 2018. URL: https://www.realcleardefense.com/articles/2018/02/27/narrative_warfare_113118.html (accessed April 30, 2023).
10. Prince G. Dictionary of Narratology. Lincoln; London: University of Nebraska Press, 2003. 126 p.
11. The Washington Post. Home Page. URL: https://www.washingtonpost.com (accessed April 30, 2023).
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Багацька, О. В., & Баранцев, Я. А. (2023). ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОГО АМЕРИКАНСЬКОГО ВОЄННОГО НАРАТИВУ (НА МАТЕРІАЛІ ВИДАННЯ «WASHINGTON POST»). Мова. Література. Фольклор, (1), 7-14. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-1-1
Розділ
РОЗДІЛ I. МОВОЗНАВСТВО