ПЕРВИННІ ТА ВТОРИННІ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ РОДОВОГО ВІДМІНКА В СИСТЕМІ ТРАНСПОЗИЦІЙНИХ ЗМІН

Ключові слова: транспозиція, грамема, граматична форма, категорія відмінка, первинне граматичне значення, вторинне граматичне значення, периферія

Анотація

Стаття продовжує цикл досліджень, присвячений питанню граматичної транспозиції у межах категорії відмінка у зв’язку із ситуативно-прагматичними настановами контексту. Актуальність дослідження зумовлена тим, що в сучасному мовознавстві проблема транспозиції в багатьох аспектах залишається однією з дискусійних. Потребують висвітлення питання функційно-семантичного навантаження граматичних одиниць; формально-змістової асиметрії мовного знака; причин, умов, механізмів внутрішньокатегорійної транспозиції; виокремлення узуальних та оказіональних транспозиційних значень. У дослідженні йдеться про внутрішньокатегорійні перехідні процеси, проблему виявлення первинних і вторинних семантико-синтаксичних функцій, їх валентність та здатність до розвитку й розширення контекстуального ареалу на прикладі форми родового відмінка; представлено семантичну парадигму спеціалізованих значень відмінкових грамем, виокремлено та класифіковано транспозиційні семантико-синтаксичні функції родового відмінка; здійснено семантико- граматичний та семантико-стилістичний аналізи функціонування граматичних транспозитів, вивчено контекстуальні умови та своєрідність їхнього вживання. Родовий відмінок має широку амплітуду семантико-синтаксичних функцій і як грамема транспозиційного походження вирізняється здатністю органічно переходити у функційно-семантичні поля інших відмінкових грамем та окремих частин мови. Вторинні функції родового відмінка в контекстуальному оточенні можуть набувати додаткових семантичних та конотативних значень: посесивного, локативно-атрибутивного, значення якісної характеристики, темпорально-адвербіального, предикативного і под. Транспозиційні можливості генітива широко використовуються в художньому мовленні для підсилення образності, емоційної виразності, що пов’язано із його здатністю сполучатися з іменниками й надавати словоформам атрибутивної семантики. Використані у статті принципи аналізу процесів транспозиції дають змогу виявити глибинні системні зв’язки граматичних одиниць і категорій, що сприяє збагаченню теорії функційної граматики української мови, граматичної стилістики. Наукова новизна роботи визначається комплексним характером дослідження транспозиційних модифікацій у межах граматичної категорії відмінка, висвітленням ролі валентності предиката і транспозиційних змін у формуванні неспеціалізованих значень відмінків.

Посилання

1. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія. Київ : Либідь, 1993. С. 16–93.
2. Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Теоретична морфологія української мови : Академ. граматика укр. мови. Київ : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. 398 с.
3. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике: в 4 т. Москва : Просвещение, 1977. Т. IV. Вып. 2. 406 с.
4. Курилович Е. Очерки по лингвистике. Москва : Изд-во иностр. лит., 1962. 456 с.
5. Тимченко Є. Номінатив і датив в українській мові. Київ : З друкарні УАН, 1925. 64 с.
6. Кучеренко І.К. Категорія відмінка в сучасній українській мові. Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1961. 52 с.
7. Матвіяс І.Г. Іменник в українській мові. Київ : Радянська школа, 1974. 183 с.
8. Плющ М.Я. Відмінок у семантико-синтаксичній структурі речення : навчальний посібник. Київ : Вид-во Київ. пед. ун-ту, 1978. 107 с.
9. Вихованець І.Р. Система відмінків української мови. Київ : Наук. думка, 1987. 231с.
10. Вихованець І.Р. Транспозиція українських відмінкових форм. Opera Slavica VIII, 1998. № 4. С. 21–26.
11. Джура А.С. Синтаксична транспозиція відмінкових форм (на матеріалі іменникових форм родового відмінка) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2000. 19 с.
12. Булаховський Л.А. Вибрані праці: в 5 т. Київ : Наукова думка, 1977. Т. 2. 631 с.
13. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. Київ : Вища школа, 1972. 404 с.
14. Сучасна українська літературна мова : підручник / за ред. М.Я. Плющ. Київ : Вища шк., 2003. 430 с.
15. Грищенко А.П., Мацько Л.І., Плющ М.Я., Тоцька Н.І., Уздиган І.М. Сучасна українська літературна мова. Київ : Вища шк., 2002. 439 с.
16. Романюк С.А. Грамемна структура категорії темпоральності в сучасній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2007. 22 с.
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Назаренко, І. О. (2023). ПЕРВИННІ ТА ВТОРИННІ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ РОДОВОГО ВІДМІНКА В СИСТЕМІ ТРАНСПОЗИЦІЙНИХ ЗМІН. Мова. Література. Фольклор, (1), 40-46. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-1-5
Розділ
РОЗДІЛ I. МОВОЗНАВСТВО