ПРОСТОРОВІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ЗМІШАНОГО ТИПУ МОТИВАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Ключові слова: просторова семантика, фразеологічні одиниці, зіставний аналіз, мотивація, українська мова, англійська мова

Анотація

Статтю присвячено зіставному аналізу українських та англійських просторових фразеологічних одиниць змішаного типу мотивації, метою якого є встановлення їх семантичних та образних особливостей. В основу методології дослідження покладено розроблений О. Селівановою метод когнітивно-ономасіологічного аналізу, у межах якого мотивація розуміється як лінгвопсихоментальна операція формування ономасіологічної структури на підставі вибору мотиватора із мотиваційної бази структури знань про позначене. Матеріалом аналізу слугували українські та англійські просторові фразеологічні одиниці, до яких відносимо фразеологічні одиниці, у структурі фразеологічного значення яких виявлена інтегральна сема простору: вони вербалізують окремі або сукупні просторові параметри об’єктів, їх місцезнаходження та рух у просторі. У результаті застосування когнітивно-ономасіологічного методу для аналізу просторових фразеологічних одиниць в українській та англійській мовах виявлено п’ять різновидів змішаної мотивації: пропозиційно-асоціативний, пропозиційно-модусний, пропозиційно-асоціативно-модусний, асоціативно-модусний, інтеграційно-порівняльно-модусний. В основі пропозиційно-асоціативного різновиду змішаної мотивації лежить поєднання метонімічного компонента з метафоричним. Здебільшого в складі просторових фразеологічних одиниць цього різновиду обох мов соматизм поєднується з дієсловом, ужитим у метафоричному значенні. Семантично такі просторові фразеологічні одиниці орієнтовані на позначення руху об’єкта в просторі. Інші чотири різновиди змішаної мотивації пов’язані з модусом. У семантичній структурі таких просторових фразеологічних одиниць наявна оцінка різноманітних просторових характеристик. В обох мовах вони найчастіше вербалізують рух об’єкта в просторі та місця його перебування. Негативну оцінку певних просторових характеристик об’єктивної дійсності такі просторові фразеологічні одиниці створюють завдяки наявності у їх складі найменувань хижих тварин, міфічних істот, хвороб, темних кольорів та стилістично забарвлених компонентів, ужитих у метафоричному значенні.

Посилання

1. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник. Полтава : Довкілля-К, 2008. 712 с.
2. Селиванова Е.А. Когнитивная ономасиология : монография. Киев : Фитосоциоцентр, 2000. 248 с.
3. Кочерга Г.В. Мотиваційна матриця дієслівності фразеологічних одиниць сакральних текстів. Науковий вісник Ужгородського університету. 2020. Вип 2 (44). С. 197–201.
4. Селиванова Е.А. Когнитивно-ономасиологический аспект фразеологического семиозиса. Фразеологизм в тексте и текст во фразеологизме : Четвертые Жуковские чтения : материалы Междунар. научн. симп., г. Великий Новгород, 4–6 мая 2009 г. Великий Новгород, 2009. С. 69–72.
5. Ярмоленко Г. Пропозиційно-диктумна мотивація фразеологічних одиниць української мови. Науковий вісник Ужгородського університету, 2020. Вип. 1(43). С. 309–312.
6. Дмитренко О.П. Мотиваційні процеси та їх типи у фразеологічному фонді сучасної німецької мови (на матеріалі фразеологічних одиниць соціально-економічної сфери). Наукові записки НДУ ім. Гоголя. 2012. С. 109–114.
7. Павличко О.О., Мартинів О.М., Глюдз М.М. Прецедентна мотивація фразеологічних одиниць німецької мови. Молодий вчений. 2020. № 12 (88). С. 73–77.
8. Мартинів О.М. Фразеологічні одиниці німецької мови з компонентом на позначення звучання: структурно-семантичний і когнітивно-ономасіологічний аспекти : дис. ... к. філол. н. : 10.02.04. Київ, 2021. 234 с.
9. Галинська О.М. Духовно-предметний код культури в системі кодів культури (на матеріалі фразеологічних одиниць української та англійської мов). Вісник Житомирського державного університету. 2015. Вип. 3(81). С. 9–14.
10. Заваринська І.Ф. Лінгвокультурна мотивація фразеологізмів з онімним компонентом в англійській, польській та українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17. Київ, 2010. 19 с.
11. Мізін К.І. Людина в дзеркалі компаративної фразеології : монографія. Кременчук : Щербатих О.В., 2011. 448 с.
12. Олійник С.В. Оцінні фразеологічні одиниці в англійській та українських мовах: лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис ... канд. філол. наук : 10.02.17. Донецьк, 2008. 22 с.
13. Патен І.М. Фраземи зі значенням руху: семантико-ідеографічний та лінгвокультурологічний підхід (на матеріалі української, російської, польської та англійської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15. Одеса, 2014. 20 c.
14. Сошко О.Г. Фразеологічна репрезентація внутрішніх рис людини: особливості внутрішньої форми і семантики (на матеріалі української, німецької та англійської мов) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.15. Київ, 2014. 19 с.
15. Фразеологічний словник української мови / уклад. В.М. Білоноженко та ін. Київ : Наук. думка, 1993. 984 с.
16. Англо-український фразеологічний словник / уклад. Л.Т. Баранцев. Київ : Т-во «Знання», КОО, 2005. 1056 с.
17. Ammer Ch. The American Heritage Dictionary of Idioms. USA : American Heritage, 1997. 1191 p.
18. Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Словник фразеологічних синонімів. Київ : Рад. шк., 1988. 200 с.
19. Селіванова О.О. Світ свідомості в мові : монографія. Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. 488 с.
20. Farlex Partner Idioms Dictionary. Farlex, 2017. URL: https://idioms. thefreedictionary.com (дата звернення: 30.04.2023).
21. Farlex Dictionary of Idioms. Farex, 2015. URL: https://idioms. thefreedictionary.com (дата звернення: 30.04.2023).
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Тодорова, Н. Ю., & Лапіна, М. О. (2023). ПРОСТОРОВІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ЗМІШАНОГО ТИПУ МОТИВАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ. Мова. Література. Фольклор, (1), 61-67. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-1-8
Розділ
РОЗДІЛ I. МОВОЗНАВСТВО