ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ “ACTION” ЯК КОМПОНЕНТ ЦІННОСТІ ‘HEALTH’ У ФРАЗЕОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Ключові слова: дія, діяльність, здоров’я, ідеографічний опис, тематичне поле, фразеологічна одиниця

Анотація

У статті виокремлено й описано фразеосемантичне поле “Action” (укр. «Діяльність») як обов’язковий компонент цінності ‘health’ (укр. ‘здоров’я’) у фразеології англійської мови. З метою досягнення мети реалізовано такі завдання: 1) здійснено поняттєвий опис ядра досліджуваного фразеосемантичного поля, лексеми «action» (укр. «діяльність») (шляхом обстеження авторитетних англійських тлумачних словників); 2) відібрано фразеологічні одиниці, що репрезентують досліджуване фразеосемантичне поле (а також подано їх контекстуальне вживання); 3) визначено ключові кваліфікаційні ознаки досліджуваного фразеосемантичного поля. Здоров’я позиціоновано як природну, неперехідну, абсолютну життєву цінність, що розташована на найвищому щаблі ієрархії цінностей поряд із красою, істиною, щастям тощо. В основі збереження, підтримки й досягнення цінності ‘health’ лежить здатність людини активно й цілеспрямовано діяти, вступати у продуктивні стосунки з іншими людьми та відносини із навколишнім матеріальним і нематеріальним світом. Діяльність визначувана як процес виконання певної цілеспрямованої й чітко усвідомлюваної суб’єктом дії, зокрема фізичної. Вона можлива і забезпечується суб’єктом за умови наявності всіх необхідних для здорової людини умов: відсутність хвороби, нормальне функціювання організму, динамічна рівновага організму у системі «людина – довкілля»; духовний і соціальний добробут, здатність адаптуватися до умов існування, виконання основних соціальних функцій (спілкування, робота, освіта тощо). Основними параметрами діяльності людини є: процесуальність, динамічність, фізіологічна зумовленість і здатність до виконання. Ключовими кваліфікаційними ознаками дослідженого фразеосемантичного поля “Action” на матеріалі англійської фразеології визначено: репрезентацію здебільшого саме початку певної дії, процесу; практичну, емпіричну реалізацію і спрямованість діяльності; енергійність, наполегливість і жвавість у разі виконання тієї чи тієї діяльності.

Посилання

1. Вихрущ А., Руденко М. Концепт «здоров’я» в сучаснiй науцi. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2020. Вип. 29. Т. 1. С. 55–63.
2. Краснобаєва-Чорна Ж.В. Здоров’я як цінність у фраземіці: оцінно-емотивна специфіка. Studia Ukrainica Posnaniensia. 2016. Zeszyt IV. S. 75–83.
3. Краснобаєва-Чорна Ж. Фраземіка та фраземографія в сучасній лінгвопарадигмі. 2018. 200 с.
4. Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/action (дата звернення: 30.04.2023).
5. Collins English Dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/action (дата звернення: 30.04.2023).
6. Longman Dictionary of Contemporary English. URL: https://www.ldoceonline.com/dictionary/conflict (дата звернення: 30.04.2023).
7. Macmillan Dictionary. URL: https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/action_1 (дата звернення: 30.04.2023).
8. Siefring J. The Oxford Dictionary of Idioms. 2004. 340 p.
9. The Free Dictionary’s Idioms dictionary. URL: https://idioms.thefreedictionary.com/ (дата звернення: 30.04.2023).
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Ходжаєва, О. О. (2023). ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ “ACTION” ЯК КОМПОНЕНТ ЦІННОСТІ ‘HEALTH’ У ФРАЗЕОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Мова. Література. Фольклор, (1), 68-73. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-1-9
Розділ
РОЗДІЛ I. МОВОЗНАВСТВО