ДИТЯЧА СВІДОМІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ РОМАНТИЧНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОПТИКИ

Ключові слова: романтичне світобачення, романтичний двоєсвіт, аксіологічний вимір інтерпретації, ціннісно-смислова структура твору, художній світ, міфологема дитини

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей моделювання дитячого світосприйняття у філософсько-естетичному дискурсі романтизму. В образно-смисловій структурі творів В. Блейка, В. Вордсворта, Е.Т.А. Гофмана встановлюються ознаки романтичного світобачення, споріднені з дитячим ціннісним горизонтом – нерозрізненість реального та уявного, перевага емоційного над розумовим, універсалізм мислення, розімкненість у часі й просторі. Здійснений аналіз засвідчує, що романтичний тип творчості орієнтований на розкриття глибинного емоційно-психологічного виміру дитячого існування. В поетичних експериментах В. Блейка і В. Вордсворта дитячі фантазії, марення, прозріння оприявнюють двоєсвіт, формують ціннісний горизонт романтичного героя. Домінантами дитячого світосприйняття є невинність, чистота, цілісне відчуття реальності, спорідненість із вищим сенсом буття (Істиною, Абсолютом). У художньому світі поетів- романтиків образ дитини набуває значення універсальної архетипової моделі пізнання світу, що виражає індивідуально авторську філософію і світогляд. У художньому світі Е.Т.А. Гофмана утверджується концепція дитини як надлюдини. У казковій повісті «Лускунчик і мишачий король» маркерами дитячої ідентичності стають уява, гра, щирість, почуття меланхолії, пошук гармонії між світом дорослих і дітей. Здійснений в статті аналіз ціннісних характеристик дитячої свідомості засвідчує бачення романтиками ідеалу дитинства як першооснови пізнання істинної краси і божественної природи. Онтологічний статус дитинства звільняє романтичну свідомість від соціально-історичного детермінізму, розширює межі сприйняття світу, формує позачасовий ідеал універсальної реальності.

Посилання

1. Honeyman S. Elusive Childhood: Impossible Representations in Modern Fiction. Columbus : Ohio State University Press, 2005. 211 р.
2. McGavran J. H. Literature and the Child: Romantic Continuations, Postmodern Contestations. Iowa City : University of Iowa Press, 1999. 341 р.
3. Cunningham H. The Children and the Poor: Representations of Childhood since the Seventeenth Century (Family, Sexuality, and Social Relations in Past Times). Cambridge, Mass : Blackwell, 1992. 289 р.
4. Куманська Ю. Екологічні аспекти сучасної літератури для дітей : автореф. дис. … канд філол. наук : 10.01.01. Тернопіль, 2021. 21 с.
5. Варданян М. Свій-Чужий в українській діаспорній літературі для дітей та юнацтва: національна концептосфера, імагологічні моделі : автореф. дис. … доктора філол. наук : 10.01.01. Черкаси, 2019. 31 с.
6. Володарська М. Концепт дитини в літературі романтизму США: специфіка наукової рецепції. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. 2019. № 39. С. 72–79.
7. Шалагінов Б. Класики і романтики : Штудії з історії німецької літератури XVIII–XIX століть. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013. 440 с.
8. Співець. Із світової поезії кінця XVIII – першої половини XIX сторіччя. Київ : Веселка, 1972. 272 с.
9. Кейс В. Пісні невинності і пісні досвіду: парадоксальна візія Вільяма Блейка. Всесвіт. 2009. № 1-2. С. 162–173.
10. Блум Г. Західний канон : книги на тлі епох. Київ : Факт, 2007. 720 с.
11. Улюблені англійські вірші та навколо них / Перекл. і упор. М. Стріха. Київ : Факт, 2003. 456 с.
12. Вордсворт В. Поезії. Всесвіт. 1991. № 55. С. 171–177. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Vordsvort/Poezia.htm?PHPSESSID=nudmvr6r7ogchdtmfge61bols6
13. Наливайко Д., Шахова К. Зарубіжна література ХІХ сторіччя : Доба романтизму : підручник. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2001. 416 с.
14. Шахова К. Е.Т.А. Гофман. Гофман Е.Т.А. Твори. Харків : Фоліо, 2003. С. 3–24.
15. Давиденко Г., Чайка О. Історія зарубіжної літератури ХІХ – поч. ХХ ст. : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 400 с.
16. Гофман Е.Т.А. Лускунчик і Мишачий король. / перекл. Є. Поповича. Гофман Е.Т.А. Казки. Київ : Школа, 2003. С. 107–150.
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Кравченко, Я. П. (2023). ДИТЯЧА СВІДОМІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ РОМАНТИЧНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОПТИКИ. Мова. Література. Фольклор, (1), 89-95. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-1-12
Розділ
РОЗДІЛ II. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО