РЕЛІГІЙНИЙ (ХРИСТИЯНСЬКИЙ) СВІТОГЛЯД УКРАЇНЦІВ У ЗБІРНИКАХ НАРОДНИХ ЗАГАДОК ХІХ СТ.

Ключові слова: фольклористика, українці, християнство, загадка, відгадка, метафоричність

Анотація

У статті досліджено тексти загадок, у яких відображений релігійно-християнський світогляд українського народу. Проаналізовано джерельну базу та опрацьовано найновіші праці, об’єктом дослідження яких є українські народні загадки. Констатовано, що релігійний світогляд українців, зафіксований у загадках, останнім часом не становив особливого наукового зацікавлення у фольклористів. Доведено, що народний погляд на християнство відображено у двох складових структури загадки – власне текстах загадок та у відгадках. З’ясовано, що у відгадках є пряме відсилання до церковної атрибутики (дзвін, відлуння, церква, свічка), служителів і прихожан церкви (священники, ченці, парафіяни), християнських свят і традицій (Великдень, великодній піст), Бога, біблійних пророків та святих. У загадках про попів та ченців зафіксовано традиційні для українців гумор та іронію, чого не можна сказати про тексти біблійного чи євангельського характеру. Досліджено, що для створення загадок із релігійною тематикою наші предки черпали інформацію з біблійних та євангельських оповідань, апокрифічних легенд, народних християнських вірувань про Бога та святих. Такі загадки побудовано переважно за допомогою метафор, алегорій та паралелізмів. На прикладі уявлень, відображених у деяких загадках, простежено шлях переходу від міфологічних вірувань до християнських, а саме – процес накладання на первісне анімістичне світоглядне уявлення новішого – християнського. Здійснено науковий пошук джерела загадки про «божка», яку використав П. Куліш в історичному романі «Чорна рада». Частково відслідковано шлях переходу від (імовірно) літературної загадки до збірників текстів усної народної словесності. Запропоновано майбутнім дослідникам доєднатись до розв’язання питання походження цієї загадки. Акцентовано на необхідності продовжити дослідження релігійного світогляду українців у збірниках загадок ХХ ст. Наголошено, що особливу увагу потрібно звернути на стан релігійної свідомості українців у радянський період і його відображення у народних загадках.

Посилання

1. Боровиковський Л. Загадки. Ластівка : сочинения на малороссийском языке : повести и pассказы, некотоpые наpодные малоpоссийские песни, поговоpки, пословицы, стихотвоpения и сказки / зібрав, авт. післямови Є. Гpебінка. Санкт-Петербург, 1841. С. 313–339.
2. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях : космогонічні українські народні погляди та вірування. Київ : Фірма «Довіра», 1992. 416 с.
3. Галицькі приповідки і загадки, зібрані Григорієм Ількевичем. Відень : Напечатано черенками О. О. Мехитаристів, 1841. Вип. VI. 124 c.
4. Загадка. Українська фольклористика : словник-довідник / уклад. і заг. ред. М. Чорнопиского. Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. 448 с.
5. Куліш П. Чорна рада: Хроніка 1663 року : роман. Київ : Молодь, 1990. 168 с. : іл.
6. Салтовська Н. Загадка як художній текст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. 2008. Вип. 19. С. 53–56.
7. Сементовський О. М. Малоросійські і галицькі загадки, видані Олександром Сементовським. Київ : В губернській типографії, 1851. [4], 44 с.
8. Закревський М. Старосвітський бандуриста : Малоpосійські прислів’я, приказки і загадки і галицькі пpиповідки. Кн. 2. Москва, 1860. С. 137–244.
9. Номис М. Українські приказки, прислів’я і таке інше / упоряд., приміт. та вступна ст. М. М. Пазяка. Київ : Либідь, 1993. 768 с.
10. Франко І. Останки первісного світогляду в руських і польських загадках народних. Зібр. творів : у 50-и т. Київ, 1980. Т. 26. С. 332–344.
11. Федорук О. Роман Куліша «Чорна рада» : історія тексту. Київ : Критика, 2019. 590 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Fedoruk_Oles/Roman_Kulisha_Chorna_rada_Istoriia_tekstu.pdf?PHPSESSID=ep4l7uvm3dv7umhtsfir8m4ea6 (дата звернення: 28 листопада 2022 р.).
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Галецька, Р. С. (2023). РЕЛІГІЙНИЙ (ХРИСТИЯНСЬКИЙ) СВІТОГЛЯД УКРАЇНЦІВ У ЗБІРНИКАХ НАРОДНИХ ЗАГАДОК ХІХ СТ. Мова. Література. Фольклор, (1), 130-136. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-1-17
Розділ
РОЗДІЛ III. ФОЛЬКЛОРИСТИКА