ЛОКАТИВНІСТЬ ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ОЗНАКА ОЙКОНІМІВ

  • В. В. Котович
Ключові слова: ойконім, лінгвокультурологічний аспект, простір, семантико-словотвірна модель, атрибутивні компоненти

Анотація

У статті розглянуто шляхи відтворення мовно-культурної категорії простору в сучасних ойконімах України. Означено найчастотніші просторові показники в українській ойконімії: передній – задній та верхній – нижній. Виділено групи ойконімів, об’єднаних різними способами презентації моделей ‘За- + …’, ‘Під- + …’. Проаналізовано назви поселень, у яких локативна ознака відбита безпосередньо та опосередковано. Схарактеризовано ойконіми, у яких просторові відношення конкретизовано місцем розташування. Доведено новітність та історичну тяглість способів відтворення локативності в назвах населених пунктів.

Посилання

1. Березович Е. Л. Топонимия Русского Севера: этнолингвистические исследования. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998. 338 с.
2. Бучко Г., Бучко Д. Історична та сучасна українська ономастика : вибрані праці. Чернівці : Букрек, 2013. 456 с.
3. Гак В. Г. Языковое преобразование. Москва : Языки рус. л-ры, 1998. 768 с.
4. Замятин Д. Н. Культура и пространство. Моделирование географических образов. Москва : Знак, 2006. 488 с.
5. Карпенко О. П. Старожитності Житомирщини ХV – ХVI ст. (на матеріалі ойконімії). Мовознавство. 2010. № 1. С. 37–44.
6. Лобода В. В. Назви населених пунктів Правобужжя. Власні назви і відтопонімні утворення Інгло-Бузького межиріччя. Київ, 1977. С. 76–138.
7. Марусенко Т. А. Материалы к словарю украинских географических апеллятивов (названия рельефов). Полесье. Москва, 1968. С. 206–255.
8. Масенко Л. Т. До питання про опозицію “верх, гора – низ, діл” у давньоруській топонімії. Давньоруська ономастична спадщина в східнослов’янських мовах. Київ, 1986. С. 83–88.
9. Редьква Я. Бінарні опозиційні пари верхній (вищий, вижній, горішній) – нижній (долішній, нижчий) – середній на означення розмірно-просторових характеристик у західноукраїнській історичній ойконімії. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Мовознавство. Тернопіль, 2017. Вип. 1 (27). С. 266–272.
10. Українська мова : енциклопедія / редкол.: В. М. Русанівський та ін. Київ : “Українська енциклопедія” імені М. П. Бажана. 2004. С. 322.
11. Флоренский П. А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. Статьи и исследования по истории философии искусства и археологии. Москва : Мысль, 2000. С. 112.
12. Шульгач В. П. Ойконімія Волині : етимологічний словник-довідник. Київ : “Кий”, 2001. 189 с.
Опубліковано
2018-12-13
Як цитувати
Котович, В. В. (2018). ЛОКАТИВНІСТЬ ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ОЗНАКА ОЙКОНІМІВ. Мова. Література. Фольклор, (1), 86-94. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/585