ЗАПОРОЗЬКИЙ СУД НАД КИРИЛОМ ТУРОМ: ІСТОРІЯ, ПРАВО, ХУДОЖНЯ ПРАГМАТИКА

  • К. О. Козачук
Ключові слова: звичай, верховенство права, суд, покарання, художня деталь

Анотація

У статті розглянуто два епізоди козацького суду в романі П.Куліша “Чорна рада. Хроніка 1663 року”. Акцентами аналізу обраного матеріалу стали дані про правову традицію запорозького козацтва, зокрема про формування звичаєвого правана основі прецеденту. Постать підсудного Кирила Тура показано як створений письменником орієнтир для мистецької конструкції, покликаної відобразити сутність реальної шкоди, завданої судовій системі України при гетьмануванні Івана Брюховецького.

Посилання

1. Кривоший О. “Жіноче” в культурному просторі козацького Запорожжя: історіографічний дискурс другої половини ХІХ –початку ХХ ст. / О.Кривоший // Мандрівець. –2013. –№3. –С.16-23.
2. Куліш П. Чорна рада. Хроніка 1663 року // Куліш П. Твори: В 2 т. –К.: Дніпро, 1989. –Т. 2: Чорна рада: Хроніка 1663 року; Оповідання; Драматичні твори; Статті та рецензії / Підгот. тексти, упоряд. і склад. приміт. М. Гончарук. –С. 6-155.
3. Кривоший О. Традиції запорозького козацтва і українське жіноцтво / О.Кривоший // Нова парадигма: Гуманітар. журн. мол. вчених Запоріз. регіону. –Запоріжжя, 1997. –Вип. 5. –С. 18-24.
4. Тараненко М. Запорозька Січ –зародок української козацької держави / М.Тараненко // Вісник НТУУ “КПІ”. Політологія. Соціологія. Право. –Випуск 3 (19). –2013. –С.112-122.
5. Клименко Т. Ритуал як інтертекстуальний елемент у романі “Чорна рада” П.Куліша / Т.Клименко // Літературознавчі студії [Текст]: Вип. 5 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомирський держ. ун-т ім. І.Франка. –Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І.Франка, 2011. –С.74-79.
6. Журавель М. Перегляд та виконання судових рішень в Гетьманщині в другій половині XVIIстоліття / М.Журавель // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. –2014. –Т.1, вип. 1. –С.191-196.
7. Паньонко І. Злочини та покарання козацької доби / І.Паньонко, В.Струс // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. –2010. –Вип.5. –С. 158-163.
8. Слюсаренко В. Форми і методи боротьби за гетьманську булаву І.Брюховецького напередодні Ніжинської “чорної ради” / В.Слюсаренко // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. –2015. –Випуск 8. –С.200-205.
9. Желєзко Р. Ніжинський козацький полк та гетьман Іван Брюховецький: завершення національно-визвольних змагань українського народу середини XVIIст. / Р.Желєзко // Ніжинська старовина. –Вип. 13 (16). –К., 2012. –С.5-14.
10. Диса К. Історія з відьмами: суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої XVII-XVIIIстоліття / К.Диса. –К.: Критика, 2008. –302 с.
Опубліковано
2017-06-20
Як цитувати
Козачук, К. О. (2017). ЗАПОРОЗЬКИЙ СУД НАД КИРИЛОМ ТУРОМ: ІСТОРІЯ, ПРАВО, ХУДОЖНЯ ПРАГМАТИКА. Мова. Література. Фольклор, (1), 5-11. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/623