ЧАСОВА ОРІЄНТАЦІЯ КУЛЬТУРИ У ДЗЕРКАЛІ ПАРЕМІЙ: НА ПРИКЛАДІ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА АРАБСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ

  • Д. О. Завгородня
Ключові слова: паремія, прислів’я, приказки, аксіологія, час, лінійність, циклічність, ментальність, компаративний аналіз, типологічна подібність

Анотація

Проведено зіставний аналіз східнослов’янських та арабських паремій, у яких відтворено традиційні для різних культур уявлення про час, визначаються основні подібності та відмінності у сприйнятті та оцінці минулого, сьогодення та майбутнього.

Посилання

Колоїз Ж. В. Українська пареміологія : навчальний посібник / Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга, Н. М. Шарманова. – Кривий Ріг : Центр Принт, 2012. – 349 с.

Юган Н. Л. Аксиология времени: лингвокультурологический аспект (на материале пословиц В. Даля) [Электронный ресурс] / Н. Л. Юган // Одеський лінгвістичний вісник. – 2016. – Вип. 7. – С. 197–202. – Режим доступа : http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2016_7_47

Толстая С. М. Аксиология времени в славянской народной культуре / C. М. Толстая // История и культура. – М. : ИСБН, 1991. – C. 62-65.

Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира (Модели пространства, времени и восприятия) / Е. С. Яковлева. – М. : Гнозис, 1994. – 343 с.

Cамофалова М. В. Категория времени как основа темпоральной организации сознания представителей разных культур [Электронный ресурс] / М. В. Cамофалова, В. А. Борисенко, О. А. Жарина // Альманах современной науки и образования. – 2015. – Вып. 11. – С. 103-105. – Режим доступа : http://scjournal.ru/articles/issn_1993-5552_2015_11_31.pdf.

Казакова О. М. Особенности национального менталитета в русских и английских пословицах [Электронный ресурс] / О. М. Казакова // Алтайский государственный университет. – Барнаул, 1994-2011. – Режим доступа : http // www.asu.ru/files/documents/00003628.doc

Лызлов А. И. Оценка запоздалых действий в английских и русских паремиях / А. И. Лызлов // Вестник Московского государственного областного униерситета. Серия : Лингвистика. – 2014. Вып. 2. – С. 110-115.

Голубовська І. О. Паремії як відбиття ціннісних пріоритетів етнічної спільності (на матеріалі української, російської, англійської та китайської мов) / І. О. Голубовська // Мовознавство. – 2004. – Вип. 2-3. Українська пареміологія. – С. 70-74.

Коцюба З. Г. Вербалізація колективних уявлень про час у пареміях слов’янських, германських іроманських мов / З. Г. Коцюба // Рідне слово в етнокультурному вимірі. – 2012. – С.159-164.

Иванова Е. В. Мир в английских и русских пословицах / Е. В. Иванова. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 280 с.

Даль В. И. Пословицы русского народа [Электронный ресурс] / В. И. Даль. – 2009. Режим доступа : http://www.100bestbooks.ru/files/Dal_Poslovicy_i_pogovorki_russkogo_naroda.pdf

Уваров Н. В. Энциклопедия народной мудрости. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые выражения, сравнения [Электронный ресурс] / Н. В. Уваров. – 2009. Режим доступа : http://bookz.ru/authors/nikolai-uvarov/enciklop_394/1-enciklop_394.html

Мокиенко В. М. Большой словарь русских пословиц / В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина, Е. К. Николаева. ‒ 2010. ‒ Режим доступа : https://www.lesjeunesrussisants.fr/dictionnaires/documents/DICTIONNAIRE_RUSSE_DES_LOCUTIONS-MAKIENKO. pdf

Санько З. П. Малы Расейска-Беларускі слоўнік прыказак, прымавак і фразем / С. П. Зьміцер. ‒ Режим доступу : http://szlachta.io.ua/s427092/zmicer_sanko_maly_raseyskabelaruski_slonik_prykazak_prymavak_i_frazem.

Буев М. Правила игры: Ориентация на прошлое [Электронный ресурс] / М. Буев // Ведомости. – Вып. 4153 от 05.09.2016. – Режим доступу : https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2016/09/05/655655-orientatsiya-proshloe

Номис М. Українські приказки, прислів’я і таке інше / М. Номис. – Спб., 1864. – 142 c.

Пермяков Г. Л. Пословицы и поговорки народов Востока / Г. Л. Пермяков. – М. : Наука, 1979. – 671 с.

Арабські прислів’я та приказки / [перекл. з арабської Т. М. Лебединської та Ю. М. Кругляка; передм. I. Л. Лебединського]. – К. : Дніпро, 1981. – 166 с.

Арабська мудрість / [перекл. з арабської Лесі Дудченко]. – К. : Арій, 2013. – 128 с.

Шарбатов Г. Ш. Арабские народные пословицы и поговорки / Г. Ш. Шарбатов. – М. : Изд-во иностр. лит., 1961. – 59 с.

Арабские пословицы и поговорки [Электронный ресурс] / [сост. Абу аль-Фадль аль-Майдани ; пер. с араб. И. Сарбулатова]. ‒ Режим доступа : http://nuruliman.ru/archives/535.

Опубліковано
2017-06-20
Як цитувати
Завгородня, Д. О. (2017). ЧАСОВА ОРІЄНТАЦІЯ КУЛЬТУРИ У ДЗЕРКАЛІ ПАРЕМІЙ: НА ПРИКЛАДІ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА АРАБСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ. Мова. Література. Фольклор, (1), 120-126. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/641