МОВНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТЬ “ВИКЛАДАЧ” І “СТУДЕНТ” У ТЕКСТАХ СТУДЕНТСЬКОГО ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛУ

  • І. М. Серебрянська
Ключові слова: викладач, студент, мовний образ, слово, конотативне значення

Анотація

Стаття присвячена питанню трактування понять “викладач” і “студент” в українському суспільстві та їх мовної репрезентації в текстах студентського інтернет-журналу. Визначено актуальні синтаксичні моделі створення мовного образу викладача, виокремлено сучасні асоціації, пов’язані з поняттям “студент”. З’ясовано синтагматичні зв’язки вказаних номінацій.

Посилання

1. Словник української мови : в 11 томах / [редкол. : I. К. Бiлодiд та iн.] ; Акад. наук УРСР, Iн-т мовознавства iм. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1970–1978.
2. Енциклопедія освіти / [головний ред. В. Г. Кремень] ; Акад. пед. наук України. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
3. Національний освітній глосарій : вища освіта. – 2-е вид., перероб. і доп. – [авт.-уклад. : В. М. Захарченко та ін. ; ред. В. Г. Кремень]. – К. : ТОВ «Видавничий дім “Плеяди”», 2014. – 100 с.
4. Бєляєва А. В. Концепт освіта в англійській, французькій, українській та російській мовах : дис. … канд. філол. наук : 10.02.17 / Анастасія Вікторівна Бєляєва. – Донецьк : Б. в., 2012 . – 200 с.
5. Вергун Л. І. Перекладна взаємовідповідність англійської та української освітньої лексики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 “Перекладознавство” / Л. І. Вергун. – К., 2004. – 20 с.
6. Савчук О. Концепт освіти на шпальтах часопису «Український Голос» (Вінніпег, Канада) [Електронний ресурс] / О. Савчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2013. – Вип. 2. – С. 170–174. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2013_2_31.
7. Студенстький інтернет-журнал “Освіта та…” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osvitata.com/
Опубліковано
2017-06-20
Як цитувати
Серебрянська, І. М. (2017). МОВНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТЬ “ВИКЛАДАЧ” І “СТУДЕНТ” У ТЕКСТАХ СТУДЕНТСЬКОГО ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛУ. Мова. Література. Фольклор, (1), 192-198. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/653