ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕМПОРАЛЬНИХ СИНТАКСЕМ У СТРУКТУРІ ДІАЛЕКТНОГО ТЕКСТУ-ОПОВІДІ

  • О. В. Юсікова
Ключові слова: семантико-синтаксичний рівень мови, темпоральна синтаксема, текст-оповідь, гуцульська говірка, таксис

Анотація

Стаття  присвячена  аналізу  деяких  особливостей  функціонування  темпоральних  синтаксем  як  одиниць семантико-синтаксичного рівня мови. Матеріал досліджено в межах синтаксичної структури гуцульської говірки. Проаналізовано деякі синтаксеми неозначеної одночасності, послідовності. Увага зосереджена на явищі протиставлення часових вимірів у тексті, повторів синтаксем. Цікавою особливістю є представлення відношень темпоральної одночасності в тексті через контраст між двома точками на осі часу. Основним засобом вираження темпоральності є адвербіативи.

 

Посилання

1. Грищенко, Арнольд. Складносурядне речення в сучасній українській літературній мові. Київ: Наукова думка, 1969.
2. Загнітко, Анатолій. Теоретична граматика української мови. Морфологія. Донецьк: Донецький нац. ун-т, 1996.
3. Вихованець, Іван. Нариси з функціонального синтаксису української мови. Київ: Наукова думка, 1992.
4. Вихованець, Іван. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. Київ: Наукова думка, 1988.
5. Городенська, Катерина. Деривація синтаксичних одиниць. Київ: Наукова думка, 1991.
6. Городенська, Катерина. Сполучники в українській літературній мові. Київ: ВД Дмитра Бураго, 2010.
7. Мірченко, Микола. Семантико-синтаксична надкатегорія темпоральності та її грамемне вираження. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, Київ: Вид-во Київ. нац. ун-ту, (2003): 62–65.
8. Іваненко, Зоя. Система прийменникових конструкцій адвербіального значення. Київ; Одеса: Вища школа, 1981.
9. Кульбабська, Олена. Вторинна предикація у простому реченні. Чернівці: Вид-во Чернів. нац. ун-ту, 2011.
10. Бондар, Олександр. Темпоральні відношення в сучасній українській літературній мові. Одеса: Астро-принт, 1996.
11. Дзензелівський, Йосип. Спостереження над синтаксисом українських говірок Нижнього Подністров’я. Діалектологічний бюлетень, Київ: Вид-во АН УРСР, 5 (1955): 59–78.
12. Бевзенко, Степан. До характеристики синтаксичних особливостей українських діалектів. Із лекцій з української діалектології. Наукові записки Ужгородського ун-ту. Ужгород: Вид-во Ужгород. нац. ун-ту, 14(1955): 205–219.
13. Добош, Василь. Синтаксис українських південнокарпатських говорів (прийменникові конструкції). Ч. 2, Ужгород: Вид-во Ужгород. нац. ун-ту, 1977.
14. Железняк, Николай. “Предложные конструкции в украинских восточнополесских говорах”. Дис. канд. філол. наук, Київ, 1989.
15. Сердюкова, Тетяна. “Локативні та темпоральні синтаксеми в українських східнослобожанських говірках”. Дис. канд. філол. наук, Запоріжжя, 2002.
Опубліковано
2017-06-20
Як цитувати
Юсікова, О. В. (2017). ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕМПОРАЛЬНИХ СИНТАКСЕМ У СТРУКТУРІ ДІАЛЕКТНОГО ТЕКСТУ-ОПОВІДІ. Мова. Література. Фольклор, (1), 209-214. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/656