ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ Й ПРАВОПИСНОГО ВІДТВОРЕННЯ ЗАЙМЕННИКІВ У РУКОПИСАХ Т. ШЕВЧЕНКА

  • С. В. Сабліна
  • Л. М. Стовбур
Ключові слова: автографи Т. Шевченка, займенник, правописний варіант, фонетичний принцип правопису, діалектні особливості

Анотація

У статті проаналізовано закономірності вживання окремих займенникових форм і динаміка їх правописних варіантів у мові автографів Т. Шевченка (за збірками “Мала книжка” та “Більша книжка”) на тлі еволюції українського правопису ХІХ ст. Доведено, що мінлива лінгвопрактика поета у відтворенні займенників свідчить не тільки про невиробленість граматичної й правописної норми української мови середини ХІХ століття, а й  про серйозні зовнішні впливи на формовану тогочасну мовну норму хоча б на прикладі відтворення шевченкових займенників: мова фольклору, говіркові норми південно-західного діалекту, граматичні староукраїнізми й церковнослов’янізми, вплив авторитетних ідіолектів (П. Куліша). Авторська правка займенників поетом є переконливим  прикладом самооцінки мовостилю. Обмежена вибірковість уживання займенників у мові Т. Шевченка (здебільшого особових і вказівних) може цілком свідчити на користь висновків про початковий період формування їх стилістичної функції в художньому контексті нової української мови.

Посилання

1. Бевзенко С. П. Українська діалектологія / Степан Пилипович Бевзенко. – К.: Вища школа, 1980. – 247 с.
2. Булаховський Л. А. Питання походження української мови /Леонід Арсенійович Булаховський. – К.: Вид-во АН УРСР: Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні , 1956. – С. 8.
3. Гримашевич Г. Середньонаддніпрянський діалект як основа творчості Тараса Шевченка / Галина Гримашевич // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – 2010. – № 21. – С. 225–231. – Режим доступу : http://library.zu.edu.ua/vz/21/Vg_2010_21_32.pdf
4. Гузар О. В. Правописна система Галичини другої половини ХІХ – початку ХХст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / О. В. Гузар. – Львів, 1994. – 18с.
5. Історія українського правопису ХVІ –ХХ століття. Хрестоматія / [упор. В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва]. – К.: Наукова думка, 2006. – 580с.
6. Курс історії української літературної мови: у 2 т. / За ред. І. К. Білодіда. – К.: АН УРСР, 1958. – Т. 1. – 594 с.
7. Москаленко А. А. Особливості правопису збірки автографів поезій Шевченка “Три літа”/А. А. Москаленко // Збірник праць вісімнадцятої наукової Шевченківської конференції [відповід. редактор Є. Кирилюк]. – К.: Наукова думка, 1971. – С. 207–212.
8. Могила А. П. Словозміна в говірках середньої Черкащини / Андрій Пахомович Могила // Середньонаддніпрянські говори (збірник статей) / відп. ред.: Ф. Т. Жилко. АН Української РСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні . – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960 . – С. 44–64 .
9. Русанівський В. М. Історія української літературної мови. Підручник / В. М. Русанівський. – К. : АртЕк, 2002. – 424 с.
10. Сабліна С. В. Особливості правопису збірок поезій Т. Г. Шевченка “Мала книжка” та “Більша книжка” / С. В. Сабліна // Тарас Шевченко і сьогодення. Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. Сімферополь: РВНЗ “КІПУ”, 2012. – С. 211–219.
11. Сисоєва Т. Ю. Варіантність правопису Т. Г. Шевченка (за рукописною збіркою “Три літа”)” / Т. Ю. Сисоєва // Вісник Запорізького національного університету. Сер.: Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – № 2. – С. 168–173.
12. Тимошенко П. Морфологічні риси мови творів Шевченка (займенник) / П. Тимошенко // Збірник праць Шістнадцятої наукової Шевченківської конференції [відп. ред. Євген Прохорович Кирилюк] . – Київ : Наукова думка, 1969 . – С. 104–114.
13. Шевченко Т. Г. Більша книжка. Автографи поезій 1847 – 1110 рр. [Текст. Факсимільне видання] / Т. Г. Шевченко. [Ред. М. Л. Мандрика] – К. : Вид-во АН УРСР, 1963. – 336 с.
14. Шевченко Т. Г. Мала книжка. Автографи поезій 1847–1850 рр. [Текст. Факсимільне видання] / Т. Г. Шевченко. [Ред. М. Л. Мандрика] – К. : АН УРСР, 1963. – 431 с.
15. Шевченко Т. Г. Три літа. Автографи поезій 1843–1845 років [Текст] / Т. Г. Шевченко. – К. : Наукова думка, 1966. – 148 с.
Опубліковано
2017-09-21
Як цитувати
Сабліна, С. В., & Стовбур, Л. М. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ Й ПРАВОПИСНОГО ВІДТВОРЕННЯ ЗАЙМЕННИКІВ У РУКОПИСАХ Т. ШЕВЧЕНКА. Мова. Література. Фольклор, (2), 168-174. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/682

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають