ESSENCE OF SWIMMING HEALTH EFFECTS ON THE STUDENTS’ ORGANISM (THEORETICAL ANALYSIS)

  • I. H. Hluhov Kherson State University
  • M. P. Pitуn Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyj
  • K. V. Drobot Kherson State University
  • K. V. Abramov Petro Mohyla Black Sea National University
Keywords: efficiency, contradictions, directions, content, scientific information

Abstract

The priorities that underpin the process of student youth’ physical education provide mandatory mastery of them by the system of applied swimming skills. Thus, the study and theoretical generalization of the essence swimming lessons health impact on the students’ organism will allow to make qualitative changes in the modern physical education of higher education institutions and, in the future, to substantiate the system of students’ swimming training. It will take into account the existing experience and modern requirements, essence and objectivity the criteria for ensuring this process. Purpose – to summarize scientific information on the essence of swimming lessons health effects on the students’ organism and to determine the prospects for further scientific research. Methods: theoretical analysis and generalization of data from scientific and methodological sources and information from Internet, system analysis; historical and logical methods; analysis, synthesis and modeling. Results. A large number of authors’ approaches to swimming training and solving a number of scientific and practical tasks of this process among student youth have been developed today. In terms of content scientific works focus on general approaches to swimming training; advanced and accelerated; swimming training; swimming training students of special medical groups; methodical of overcoming students water-fears; use of moving games, variability of swimming preparation means of students; some organization aspects of the teaching swimming process in physical education. However, it does not resolve the current scientific contradictions. Conclusions. Systematic swimming lessons for students is a certain non-specific influence that launches functional reserves and mobilizes the activity of body systems at its various levels; is a method of special influence that stimulates the processes of metabolism, correction of body structure and stimulation of physical performance and development of physical qualities; is a pedagogical process with the conscious and active students’ participation in the formation of important processes and the use of acquired skills in the future. An urgent scientific and applied problem of modern physical education in higher education institutions is to justify a systematic approach to students’ swimming teaching, which will take into account the existing experience, and current requirements, essence and objectivity of the criteria for ensuring this process.

References

1. Архипов О.А., Філатова З.І., Євтушок М.В. Підвищення рухової активності студентів ЗВО педагогічного профілю засобами плавання. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Серія «Педагогічні науки». 2019. Вип. 3. С. 3–11.
2. Блавт О.З. Плавання як метод позбавлення хвороби ожиріння студентів спеціального медичного відділення в умовах вузу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків, 2010. № 1. С. 17–25.
3. Босько В.М. Навчання техніки спортивних способів плавання дітей 8–10 років з ураженнями опорно-рухового апарату : на прикладі дитячого церебрального паралічу : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.01. Харків, 2018. 22 с.
4. Глущенко Н.В. Корекція фізичного стану студентів 19–20 років засобами плавання у процесі кондиційного тренування : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02. Дніпропетровськ, 2011. 20 с.
5. Гогіна Т.І., Ільницька Л.В. Характеристика фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку, які займаються плаванням в позаурочний час. Фізична культура, спорт та здоров’я : XVII Міжнародна науково-практична конференція. Харків, 2017. С. 26–28.
6. Дудкіна Т.Ю. Використання вправ аквааеробіки як наповнення змісту практичних занять із плавання в рамках дисципліни «Фізичне виховання». Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності : збірник матеріалів Науково-методичної конференції. Київ : КНЕУ, 2013. С. 291–292.
7. Журавльов Ю.Г. Вплив експериментальної програми секційних занять із плавання на функціональний стан серцево-судинної системи студентів 18–19 років. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Фізичне виховання і спорт». 2017. № 2. С. 12–17.
8. Захарова І.Ю., Щеглов Є.М. Плавання як засіб фізичного розвитку студента. Telovychova a sport. Praha : Publishing House “Education and Science”, 2015. С. 17–21.
9. Клімакова С.М. Здоров’язберігаючі технології із плавання в режимі дня дитячого оздоровчого табору. Здоровье, спорт, реабилитация. Харьков, 2015. № 1. С. 35–37.
10. Корягін В.М., Блавт О.З., Цьовх Л.М. Водобоязнь студентів початківців, які навчаються плавати, та методи її подолання. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання. Харків, 2009. № 12. С. 95–99.
11. Крук М.З., Биканов С.Р., Крук А.З. Теорія і методика викладання плавання : навчально-методичні матеріали для студентів факультету фізичного виховання і спорту. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. 108 с.
12. Нікольський А.Ю. Формування спеціальних умінь та навичок студенток вищих навчальних закладів у процесі початкового навчання плавання : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2011. 20 с.
13. Ніфака Я.М. Підготовка студентів факультету фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи (на прикладі плавання) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02. Луцьк, 2000. 21 с.
14. Павлів І.Я., Федорищак Р.Л. Підготовка майбутніх вчителів фізичного виховання до навчання школярів плавання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури». Київ, 2017. Вип. 5К. С. 239–242.
15. Плавання як засіб керування професійною працездатністю : методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» (для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей університету) / уклад. О.I. Четчикова. Харків : ХНУМГ, 2014. 28 с.
16. Россипчук І.О., Човнюк Ю.В. Плавання – стимулюючий фактор для всебічного розвитку і здоров’я студентської молоді. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання. Харків, 2006. № 10. С. 134–140.
17. Сізова В.Ю. Формування рухових умінь студентів у процесі занять плаванням з використанням методу випереджувального навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2016. 18 с.
18. Скалій О.В. Азбука плавання : навчальний посібник. Тернопіль : Астон, 2002. 102 с.
19. Сологуб О.В. Методика навчання плавання підлітків зі зниженими функціональними можливостями в умовах позаурочної роботи : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Луцьк, 2018. 20 с.
20. Фанигіна О.Ю. Організаційно-методичні основи оздоровчого плавання : методичні рекомендації. Київ : Науковий світ, 2000. 31 с.
21. Філатова З.І. Особливості складання диференційованих програм з навчання плавання студентів спеціальної медичної групи. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури». Киїів, 2015. Вип. 3 (1). С. 370–373.
22. Філатова З.І. Диференціювання навчання плавання студентів спеціальних медичних груп : автореф. дис. ... канд. пед. Наук: 13.00.04. Луцьк, 2015. 20 с.
23. Хіміч І.Ю. Формування спеціальних умінь та навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі навчання оздоровчого плавання : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2011. 19 с.
24. Ефективність засобів при початковому навчанні плавання дітей шкільного віку / М.М. Чаплінський та ін. Спортивний вісник Придніпров’я. Дніпропетровськ, 2008. № 2. С. 17–20.
Published
2020-11-05
How to Cite
Hluhov, I. H., PitуnM. P., Drobot, K. V., & Abramov, K. V. (2020). ESSENCE OF SWIMMING HEALTH EFFECTS ON THE STUDENTS’ ORGANISM (THEORETICAL ANALYSIS). Bulletin of Zaporizhzhia National University. Physical Education and Sports, (1), 22-32. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/sport/article/view/1522