ГІБРИДНИЙ АСИМПТОТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ЗІ ЗМІННИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ ЗА НАЯВНОСТІ δ-ФУНКЦІЇ

  • В. З. Грищак
  • Д. О. Руденко
Ключові слова: δ-функція, асимптотичний метод, гібридна апроксимація за методами збурення та ВКБ, змінні коефіцієнти, наближений аналітичний розв’язок, сингулярне нелінійне диференціальне рівняння.

Анотація

Для інженерів-конструкторів у створенні нових методів проектування важливо, щоб існували аналітичні залежності для оцінки впливу параметрів і зовнішніх навантажень досліджуваної системи на її стабільність і динамічну поведінку. Це використовується у створенні неоднорідних конструкцій аерокосмічної техніки, будівельної промисловості, машинобудування. Вирішення великої кількості задач математичної фізики, що зводяться до необхідності розв’язання сингулярних диференціальних рівнянь зі змінними розривними коефіцієнтами, частіше за все базуються на застосуванні чисельних методів, які не дозволяють якісно проаналізувати отримані залежності. Особливістю роботи є розвиток гібридного ВКБ-Гальоркін асимптотичного підходу до розв’язку нелінійних сингулярних (із «малим» параметром при старшій похідній) диференціальних рівнянь зі змінними розривними коефіцієнтами за наявності δ-функції у правій частині зі створенням алгоритму наближеного аналітичного розв’язку, придатного до вирішення прикладних задач математичної фізики із застосуванням методу збурення, який дозволяє оцінити вплив нелінійної складової частини рівняння, та комп’ютерної алгебри. Як приклад розглядається нелінійне диференціальне рівняння типу Дюффінга. Особлива увага приділена впливу характеру зміни коефіцієнтів основного сингулярного диференціального рівняння на ефект наявності δ-функції при першій похідній. Надані чисельні результати аналітичних розв’язків (залежно від величини параметрів асимптотичного розвинення у двох наближеннях) і порівняння наближеного аналітичного розв’язку із прямим чисельним розв’язком досліджуваної задачі. Із використанням програми комп’ютерної алгебри «Mathematica» побудовані графіки результатів обчислень основного рівняння задачі за прямим чисельним інтегруванням і гібридним асимптотичним методом.

Посилання

1. Bologna M. Exact analytical approach to differential equations with variable coefficients. The European Physical Journal Plus. 2016. Vol. 131, no. 11.
2. Герасімов Т. С., Грищак В. З. Про підходи до розв’язання диференціального рівняння другого порядку із точкою повороту, засновані на використанні гібридних методів. Ч. 1. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2002. № 3. С. 25–33.
3. Грищак В. З. Гібридні асимптотичні методи та техніка їх застосування. Запоріжжя : ЗНУ, 2009. 226 с.
4. Грищак В. З. Про ефективність гібридних асимптотичних методів у прикладних задачах математичної фізики. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Дніпро, 2012. Вип. 19. С. 80–88.
5. Грищак В. З., Руденко Д. О. Силові коливання нелінійної механічної системи із залежністю параметрів від часу при нелінійному демпфуванні та випадковому зовнішньому навантаженні. «Розробка та дизайн сучасних матеріалів і виробів» : Друга Міжнародна науково-практична конференція, м.
Дніпро, 9–10 листопада 2023 р. Дніпро, 2023.
6. Heading J. An Introduction to Phase-Integral Methods. New York : Dover Publications, 2013. 174 p.
7. Olver F. V. The asymptotic solution of linear differential equations of the second order for large values of a parameter and the asymptotic expansion of Bessel function of a large order. Phil. Trans. Roy. Soc. London. London, 1954. Vol. 247. P. 307–327.
8. Руденко Д. О., Грищак В. З. Асимптотичний розв’язок диференціальних рівнянь другого порядку зі змінними коефіцієнтами з нелінійністю у першій похідній. Молода наука – 2019 : Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених, у 5 т., м. Запоріжжя, 15–17 квітня 2019 р. Запоріжжя,
2019. Т. 1. С. 52–53.
9. Руденко Д. О., Грищак В. З. Вплив параметру нелінійності першої похідної до розв’язку диференціальних рівнянь другого порядку зі змінними коефіцієнтами. Актуальні проблеми математики та інформатики : Збірка тез доповідей Десятої Всеукраїнської, сімнадцятої регіональної наукової
конференції молодих дослідників, м. Запоріжжя, 25–26 квітня 2019 р. Запоріжжя, 2019. С. 120–121.
10. Wells G. N., Kuhl E., Garikipati K. A discontinuous Galerkin method for the Cahn–Hilliard equation. Journal of Computational Physics. 2006. Vol. 218. P. 860–877.
Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Грищак, В. З., & Руденко, Д. О. (2024). ГІБРИДНИЙ АСИМПТОТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ЗІ ЗМІННИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ ЗА НАЯВНОСТІ δ-ФУНКЦІЇ. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 5-10. https://doi.org/10.26661/2786-6254-2024-1-01
Розділ
РОЗДІЛ I. ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають