«Computer Science and Applied Mathematics» – рецензований науковий журнал.

Журнал засновано 20 червня 1997 р. Перший випуск журналу опубліковано 22 червня 1998 р.

Засновник: Запорізький національний університет.

Періодичність видання: 2 рази на рік.

ISSN: 2786-6254 (Print), 2786-6262 (Online) 

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 24766-14706Р від 25 березня 2021 р.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузях знань 11 Математика та статистика і 12 Інформаційні технології (113 – Прикладна математика, 121 – Інженерія програмного забезпечення, 122 – Комп’ютерні науки).

До 25 березня 2021 р. журнал виходив під назвою «Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки».
У зв'язку зі зміною назви журналу було внесено відповідні зміни до Переліку наукових фахових видань України на підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 735 від 29.06.2021 р. (додаток 3).

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus (Польща).

Видання публікує статті вчених з проблем прикладної математики, комп’ютерних наук і програмної інженерії.

Проблематика: загальна теорія моделей деформівних середовищ; теорія пружності; теорія пластичності; теорія в’язкопружності й повзучості; механіка полімерів і композиційних матеріалів; механіка руйнування; теорія аерогідропружності; теорія електро- і магнітопружності деформівних тіл; розробка та аналіз моделей для задач експериментальної механіки деформівного твердого тіла, механіки сипких тіл, біомеханіки; комп’ютерні методи розв’язування основних і мішаних граничних задач для складених і багатошарових середовищ; математичне моделювання оптимального розкрою; математико-економічне моделювання; розробка та аналіз моделей економіки; прогнозування банківської та фінансової діяльності; математичне моделювання стійкості та динаміки неоднорідних механічних систем; чисельний розв’язок проблем синтезу оптимального керування; комп’ютерна графіка, паралельні та розподілені обчислення; машинне навчання.


Поточний номер

№ 1 (2024): Computer Science and Applied Mathematics
Опубліковано: 2024-05-30

Весь випуск

Переглянути всі випуски