ЗАДАЧА ПРО ДІЮ ЗОСЕРЕДЖЕНОЇ СИЛИ НА ПРУЖНУ ОРТОТРОПНУ ПІВПЛОЩИНУ

  • Н. С. Дзундза
  • І. В. Зіновєєв
Ключові слова: пружна ортотропна півплощина, плоска деформація, напружено-деформівний стан, зосереджена сила, функція напружень, інтегральне перетворення Фур’є.

Анотація

Розглядається перша основна гранична задача лінійної теорії пружності про дію зосередженої сили нормальної до поверхні пружної однорідної, суцільної ортотропної півплощини в умовах плоскої деформації. На нескінченності напруження прямують до нуля. Необхідно визначити напруження та переміщення у довільній точці півплощини. Розв’язок поставленої граничної задачі для ортотропної півплощини шукається у просторі трансформант одновимірного інтегрального перетворення Фур’є. Всі основні рівняння задачі та граничні умови піддаються прямому перетворенню одновимірного інтегрального перетворення Фур’є. Розв’язання сформульованої плоскої задачі базується на побудові трансформанти Фур’є функції напружень, яка задовольняє відповідному аналогу бігармонічного диференціального рівняння у просторі трансформант для випадку ортотропного матеріалу. Вигляд трансформанти функції напружень залежить від значень пружних сталих ортотропного матеріалу, а саме від значень коренів отриманого у просторі трансформант характеристичного рівняння. Розглянуто один із трьох можливих випадків. Трансформанти напружень і переміщень точок півплощини виражаються через трансформанту функції напружень, яка виражається через чотири допоміжні функції, пов’язані з навантаженнями на поверхні півплощини. З умов на межі знаходяться дві з чотирьох допоміжних функцій, а з умов на нескінченності встановлюється зв’язок між двома іншими. Проведено дослідження поведінки трансформант напружень на нескінченності, внаслідок якого отримано умови, що забезпечуються скінченність напружень і переміщень. Після застосування оберненого інтегрального перетворення Фур’є до отриманих виразів для трансформант визначаються істині значення напружень і переміщень у точках ортотропної півплощини. Наведено розв’язки для конкретних випадків і за побудованими графіками напружень і переміщень у півплощині проведено аналіз числових результатів, контроль виконання граничних умов. Отримані розрахунки свідчать про адекватність результатів і логічність застосування обраного методу для розв’язання поставленої задачі.

Посилання

1. Зіновєєв І.В. Розв’язання задачі про дію об’ємного зосередженого навантаження на пружну півплощину. Вісник ЗДУ. 2000. № 2. С. 65–68.
2. Саликіна Н.В., Толок В.О. Аналіз напружено-деформованого стану пластини під дією зосередженої сили при наявності тріщини. Вісник ЗДУ. 1999. № 2. С. 131–137.
3. Gao Y.C., Gao T.J. Large deformation contact of a rubber notch with a rigid wedge. International Journal of Solids and Structures. 2000. Vol. 37. № 32. P. 4319–4334. DOI:10.1016/s0020-7683(99)00191-2.
4. Unger D.J. Similarity Solution of the Flamant Problem by Means of a One-Parameter Group Transformation. Journal of Elasticity. 2002. Vol. 66. № 1. P. 93–97. DOI:10.1023/a:1020505405774.
5. Шаповаленко О.І., Рибчинський Р.С., Кустов І.О. Технологічна характеристика зерна кукурудзи. Одес. нац. акад. харч. технологій. 2019. Т. 83. № 2. С. 39–43.
6. Дзундза Н.С., Зіновєєв І.В. Алгоритм знаходження напружено-деформованого стану пружного ортотропного шару. Scientific discussion. 2022. № 1 (64). С. 16–20.
7. Sneddon I.N. Fourier Transforms. McGraw-Hill Book Company, New York. 1951. 542 p.
8. Reddy J.N. Mechanics of laminated composite plates and shells: theory and analysis. Boca Raton, Florida. 2004. 858 p.
9. Reddy J.N. Theory and analysis of elastic plates and shells. Boca Raton, Florida. 2006. 568 p.
10. Приварников А.К. Двовимірні граничні завдання теорії пружності для багатошарових основ. Запоріжжя : ЗНУ, 1990. 84 с.
Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Дзундза, Н. С., & Зіновєєв, І. В. (2024). ЗАДАЧА ПРО ДІЮ ЗОСЕРЕДЖЕНОЇ СИЛИ НА ПРУЖНУ ОРТОТРОПНУ ПІВПЛОЩИНУ. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 11-18. https://doi.org/10.26661/2786-6254-2024-1-02
Розділ
РОЗДІЛ I. ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА