Для авторів

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги-науковці!
Запрошуємо до публікації Ваших матеріалів у науковому журналі
«Computer Science and Applied Mathematics» № 1 (2024 р.).

Редакція збірника наукових праць «Computer Science and Applied Mathematics» запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що цікавляться проблематикою видання.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі фізико-математичних наук (113 – Прикладна математика, 121 – Інженерія програмного забезпечення, 122 – Комп’ютерні науки).

До 25 березня 2021 р. журнал виходив під назвою «Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки».
У зв'язку зі зміною назви журналу було внесено відповідні зміни до Переліку наукових фахових видань України на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 735 від 29.06.2021 р. (додаток 3).

До 26 березня 2024 року приймаються статті до № 1 збірника наукових праць «Computer Science and Applied Mathematics» за 2024 рік.

Матеріали для опублікування в журналі приймаються за такими тематичними розділами:

  1. Прикладна математика
  2. Інженерія програмного забезпечення
  3. Комп’ютерні науки

Вимоги до оформлення статей:

До публікації приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

- до публікації приймаються статті українською та англійською мовами;

- електронний варіант статті у форматі *.doc*.docx або *.rtf, підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word;

- формат А4 через 1,5 інтервал;

- шрифт Times New Roman, розмір 14;

- поля: ліве — 3 см, праве — 1,5 см, верхнє, нижнє — 2 см.

Структура статті:

рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю);

рядок 2 – назва тематичного розділу (вирівнювання по лівому краю);

рядок 3 – назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери);

рядок 4 – прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри (вирівнювання по центру);

рядок 5 – місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора (вирівнювання по центру).

Якщо автор не має orcid-коду, його можна отримати за посиланням https://orcid.org/

абзац 1 розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані мовою, як і уся стаття;

абзац 2 – назва статті (напівжирний шрифт, усі літери великі), прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора, розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5  слів), написані англійською мовою. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).

У випадку, якщо стаття не українською мовою, обов’язково подаються назва статті (напівжирний шрифт, усі літери великі), прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора, розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані українською мовою.

Основний текст статті повинен відповідати структурі IMRAD (Introduction, Methods, Results, and Discussion) + Literature Review:

Вступ – короткий вступ (1-2 сторінки), який повинен дати відповіді на запитання «чому проведено дослідження?», «які об’єкт, мета й основні гіпотези дослідження?»; Огляд літератури - розділ, що містить аналіз останніх публікацій за темою дослідження (переважна більшість публікацій повинна бути за останні 5 років, самоцитування не більше 30% від кількості літературних джерел), з огляду літератури читачі повинні мати змогу оцінити стан проблеми у світі, аналіз літературних джерел повинен мати критичний характер;

Методи – розділ, який може включати 2-3 рівнозначних за обсягом параграфи, що висвітлюють основні методи, підходи, алгоритми дослідження;

Результати – розділ, який містить аналіз основних результатів дослідження (графіки, таблиці з чисельними даними, загалом, результати обчислювальних експериментів); Дискусія – розділ (до 1 сторінки), який також можна назвати Висновок або Висновки, що містить порівняння отриманих результатів з результатами інших досліджень (як власних так інших авторів), а також дає відповідь на запитання «які перспективи дослідження?», формулює наукову новизну результатів.

Література розміщується після статті у порядку згадування; друкується через 1,5 інтервал, 14 розміром, шрифтом Times New Roman і оформляється у відповідності вимог міждержавного стандарту ДСТУ 8302:2015.

Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].

Наприкінці статті розміщується транслітерована і перекладена англійською версія літератури (References), оформлена згідно з вимогами APA (American Psychological Association).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 539.3
Прикладна математика

МАТРИЦЯ ЖОРСТКОСТІ «НАПІВНЕСКІНЧЕННОГО» СКІНЧЕННОГО ЕЛЕМЕНТА
ДЛЯ СЛАБКОСТИСЛИВОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ МОМЕНТНОЇ СХЕМИ

Чопоров С. В.
доктор технічних наук, професор,
професор кафедри програмної інженерії
Запорізький національний університет
вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, Україна
orcid.org/0000-1167-8765-9765
сhoporov@gmail.com

Анотація мовою статті.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Ключові слова: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

STIFNESS MATRIX OF A “SEMI-INFINITE” FINITE ELEMENT FOR A WEAKLY
COMPRESSIBLE MATERIAL BASED ON THE MOMENT SCHEME

Choporov S. V.
Doctor of Technical Sciences, Professor,
Professor at the Department of Software Engineering
Zaporizhzhia National University
Zhukovskoho str., 66, Zaporizhzhia, Ukraine
orcid.org/0000-1167-8765-9765
сhoporov@gmail.com

Анотація англійською мовою.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Key words: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

На практиці досить часто виникають задачі механіки, коли силова дія на тіло або взаємодія декількох тіл має локальний характер, а значна частина об’єкта не випробовує впливу навантажень. Такі задачі моделюють рух автомобіля по дорозі, рух вагонних пар по залізничних рейках, роботу конвеєрних механізмів, транспортних стрічок, процедуру штамповки тощо...

ЛІТЕРАТУРА

1. Хусаінов Д. Я., Харченко І. І., Шатирко А. В. Введення в моделювання динамічних систем: навч. посібник. Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. 132 с.

REFERENCES

1. Khusainov D. Ya., Kharchenko I. I., Shatyrko A. V. (2010) Vvedennia v modeliuvannia dynamichnykh system [Introduction to modeling of dynamic systems]. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv. (in Ukrainian)

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для публікації статті у фаховому науковому виданні необхідно надіслати до 26 березня 2024 р. на електронну адресу редакції editor@physmaths.journalsofznu.zp.ua наступні матеріали:

  • добре вичитану наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
  • інформаційну довідку про автора;
  • підтвердження сплати коштів (реквізити для сплати надаються автору після вдалого проходження рецензування).

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іваненко_І.І._стаття, Іваненко_І.І._оплата.

Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві.

Редакція журналу здійснює анонімне рецензування статей близько трьох тижнів.

 Публікаційний внесок:

Розмір публікаційного внеску становить 900 грн. Якщо обсяг статті перевищує 15 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 50 грн.

Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

__________________________________________________________

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 26 травня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 26 червня 2024 р.

 

Адреса та контактні дані:
Редакція журналу «Computer Science and Applied Mathematics»
вул. Жуковського 66, корп. 1, ауд. 21б, (I корпус), м. Запоріжжя, Україна, 69060
Телефон: +38 (066) 53 57 687
Електронна пошта: editor@physmaths.journalsofznu.zp.ua
Офіційний сайт: www.journalsofznu.zp.ua/index.php/comp-science