Науковий журнал «Педагогічні науки: теорія та практика» є науковим фаховим педагогічним рецензованим виданням, в якому здійснюється публікація матеріалів науковців різних рівнів у вигляді наукових статей з метою їх поширення як серед вітчизняних дослідників, так і за кордоном.

Засновник: Запорізький національний університет.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

ISSN (Print) 2786-5622, ISSN (Online) 2786-5630 

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 24761-14701Р від 25 березня 2021 р.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки, 014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями).

До 25 березня 2021 р. журнал виходив під назвою «Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки».
У зв'язку зі зміною назви журналу було внесено відповідні зміни до Переліку наукових фахових видань України на підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 735 від 29.06.2021 р. (додаток 3).

Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах даних Іndex Copernicus (Польща), Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (Норвегія), ERIH PLUS (Норвегія).

Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського прийнято на репозитарне зберігання номери наукового видання «Педагогічні науки: теорія та практика», які представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

В науковому журналі публікуються тільки оригінальні та високоякісні наукові статті, які раніше не друкувались.

Тематичні розділи журналу:
1. Загальна педагогіка та історія педагогіки
2. Теорія та методика навчання (з галузей знань)
3. Корекційна педагогіка
4. Теорія і методика професійної освіти
5. Соціальна педагогіка
6. Теорія і методика управління освітою
7. Теорія і методика виховання
8. Дошкільна педагогіка
9. Педагогіка вищої школи
10. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Метою наукового журналу є публікація наукових статей українських та закордонних науковців, що спрямовані на розвиток теорії та практики загальної середньої та вищої освіти; наукове обґрунтування теоретичних засад загальної педагогіки та історії педагогіки, теорії виховання, професійної освіти, педагогіки вищої школи.

Основними завданнями наукового журналу є:

  1. Методологічні – обговорення змісту, проблем та перспектив розвитку теорії і практики виховання та навчання.

  2. Інформаційні – надання опису та результатів педагогічних досліджень, професійних аналітичних обзорів, досвіду роботи провідних закладів освіти, інформування про зміни в законодавстві тощо.

Формування наукової спільноти – публікація статей дослідників різних регіонів України та міжнародного наукового простору.

Основні принципи, на яких базується редакційна політика наукового журналу:

  • об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
  • висока вимогливість до якості наукових досліджень;
  • «сліпе» рецензування статей (рецензентам не відома інформація про авторів);
  • колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
  • дотримання авторських прав та конфіденційності;
  • дотримання політики академічної доброчесності та антиплагіату.

Рецензенти наукових матеріалів призначаються відповідальним секретарем Редакційної колегії журналу. Рецензування має дві основні функції для підвищення якості наукових досліджень:

  • визначати достовірність, значущість і оригінальність статті;
  • пропонувати шляхи поліпшення якості публікацій.

Науковий журнал видається у друкованому вигляді із розміщенням номерів на сайті в електронному вигляді.

Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики.

Редакція не несе відповідальності за професійно-змістову та методичну коректність матеріалів, що публікуються, а також за коректність посилань на інтернет-ресурси та літературні джерела, що містяться в тексті статті.

Редакція наукового журналу сподівається, що її діяльність сприятиме розвитку як вітчизняної, так і світової педагогічної науки.


Поточний номер

№ 1 (2024): Педагогічні науки: теорія та практика
Опубліковано: 2024-04-24

Весь випуск

РОЗДІЛ III. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

РОЗДІЛ VI. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ ІХ. ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Переглянути всі випуски