PROFILE EDUCATION AS A FORM OF RADICAL DIFFERENTIATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS

  • A. A. Zahorodnia National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
Keywords: general secondary education, content of education, profiling, high school, students

Abstract

The article is devoted to the analysis of the genesis of the implementation of the ideas of specialized education in school education of Ukraine in the period from the end of the XX – beginning of the XIX century. The list of normative-legal documents regulating the reforms of education and general secondary education in Ukraine is given, in particular: the Law of Ukraine “On General Secondary Education” (1999), the “Resolution of the Cabinet of Ministers on the transition of secondary schools to new content, structure andannual term of study” (2000); “National Doctrine of Education Development” (2002), The Concept of specialized education in high school (2003), Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 834 “On approval of Standard curricula of secondary schools” (2010). The peculiarities of the process of profiling the content of education in the senior secondary school are determined. The priority tasks for the introduction of specialized education in school education of Ukraine, which are given in these documents, are outlined. Levels of mastering the content of education are determined, such as: general theoretical idea; subject; educational material; practical training activities; the content of education as a learning outcome. The complex of modern general scientific methods used in the process of research implementation is presented. The essence of the concept of “specialized training” from the point of view of different scientific approaches is revealed. The author’s definition of the concept of “profile education” is given, which is interpreted as a type of differentiated education, which takes into account the educational needs, inclinations and abilities of students and creates conditions for high school students in accordance with their professional self-determination. teaching. The analysis of levels of mastering by students of general educational institutions of the maintenance of profile subjects (standard, academic level, level of profile preparation) is carried out and the specified data in the table of distribution of hours for studying subjects in profile school (10-11 grades) are visualized. The conditions that will effectively influence the process of implementation of specialized education in high school are characterized.

References

1. Готовність учня до профільного навчання / Упоряд. В. Рибалка; за заг. ред. С. Максименко, О. Главник. Київ : Мікрос СВС, 2003. 112 с.
2. Загородня А.А. Диференціація змісту навчання в старшій школі України (1991–2010 рр.). Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій: зб. мат. Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 11-12 жовтня 2018 р. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. С. 141–148.
3. Загородня А.А. Відображення процесів диференціації в змісті освіти старшокласників (2000-і роки). Вісник ЗНУ: Педагогічні науки. 2018. №1. С. 5–11.
4. Загородня А.А. Диференціація змісту навчання у старшій школі: історико-аналітичний аспект. Молодь і ринок. 2018. Вип. № 3(158). С. 30–35. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.128884.
5. Загородня А.А. Профілізація загальної середньої освіти в контексті ідей НУШ. Науково-пед. журн. «Молодь і ринок». 2019. Вип. № 10(177). C. 126–130.
6. Закон України «Про загальну середню освіту» № 2442-VI від 06.07.2010, ВВР, 2010, № 46, ст.545
7. Концепція профільного навчанняю. URL: http://www.uazakon.com/document/fpart86/idx86618.htm.
8. Липова Л. Диференціація як провідний принцип допрофільної підготовки учнів основної школи. Рідна школа. 2011. № 1–2. С. 56–60.
9. Наказ Міністерства освіти і науки України № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню» № 834 від 27.08.10 року
10. Пересмотренная рекомендация о техническом и профессиональном образовании, принятая Генеральной конференцией на восемнадцатой сессии. Париж, ЮНЕСКО. 19 ноября, 1974.
11. Постанова КМУ «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» № 1717 від 16.11.2000 року
12. Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти від 17.04.2002». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.
13. Чистякова, С. Н. Теоретические проблемы взаимодействия школы, семьи и общественности в подготовке учащихся к выбору профессии. Профессиональная ориентация школьников. Москва : Педагогика, 1983. С. 3–7.
Published
2021-02-09
How to Cite
Zahorodnia, A. A. (2021). PROFILE EDUCATION AS A FORM OF RADICAL DIFFERENTIATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Pedagogical Sciences, (2), 17-22. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-02
Section
SECTION I. GENERAL PEDAGOGY AND HISTORY OF PEDAGOGY