EXPLANATION OF PEDAGOGICAL CONCEPTS “CIVIL SECURITY SPECIALIST” AND “PROFESSIONAL COMPETENCE OF A CIVIL SECURITY SPECIALIST”

  • V. N. Mikhailov Institute of Public Administration and Research in Civil Protection
Keywords: civil security, civil security specialist, professional competence of a specialist, advanced professional training

Abstract

The paper notes that safe life and activities are ensured by civil security specialists whose efficiency depends on their professional competence. For these professionals, the ability to proceed with their own professional development and to find solutions to socially and professionally significant problems of public security is getting always more important. In order to understand the essence of the processes of civil security specialists' professional development, the most common definitions are set forth herein. The conceptual bases of definitions system formation to be applied in advanced training of civil security specialists are substantiated. The main emphasis is made on the analysis of basic, most common, general theoretical concepts, such as: “civil security specialist”, “professional competence of a civil security specialist”. According to the research, the definition of “a civil security specialist” implies a person who has knowledge, skills and abilities in civil security, who is able to update them in a timely manner and use them for the measures aimed to protect people and territories from natural and man-made threats. The problem of professional competence of a civil security specialist, in general, is considered as an important factor of the individual's ability to perform work successfully, applying a set of knowledge, skills, abilities and practical experience within his professional/specialized activity to protect human life and health, territories and environment trying to ensure the prevention and elimination of emergencies of various nature. Scientifically substantiated definitions' system presented in the current research allows to address the content, purpose and tasks of the chosen problematic area, to reveal contradictions in the opinions of different scientists, which, in its turn, creates a wide field for application of general scientific cognitive measures for the problem examination.

References

1. Гвоздій С.П. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2017. 525 с.
2. Мельничук І.М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2011. 585 с.
3. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І.К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970–1980. Т. 4. С. 250.
4. Повстин О.В. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки до управлінської діяльності майбутніх фахівців у галузі безпеки людини : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2019. 40 с.
5. Корж Г. І. Розвиток ціннісного ставлення до власного здоров’я у майбутніх фахівців з цивільної безпеки : дис. … канд. пед. наук : 015. Львів, 2020. 232 с.
6. Клос Л.Є., Мукан Н.В., Криштанович М.Ф. Формування особистості фахівця з цивільної безпеки на засадах цінності здоров’я: гуманістична парадигма. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2020. С. 123–132. DOI: https://doi.org/10.32820/2074-8922-2020-66-123-132.
7. Туровська Г.І., Филипчук В.Л. Нові шляхи розвитку професійної освіти у підготовці фахівців з цивільної безпеки. Наукові записки РДГУ. 2017. С. 234–236.
8. Про вищу освіту : Закон України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 05.12.2020).
9. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальності 263 «Цивільна безпека» для другого (магістерського) рівня вищої освіти : Наказ Міністерства освіти і науки. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzhenistandarti-vishoyi-osviti
10. Бородієнко О.В. Теорія і практика розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку : монографія. за наук. ред. В.О. Радкевич. Біла Церква : Видавець Пшонківський О.В, 2017. 422 с.
11. Коваль І.С. Формування професійної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Львів, 2017. 304 с.
12. Таймасов Ю.С. Розвиток професійної компетентності фахівців пожежно-рятувальної служби у системі підвищення кваліфікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2015. 20 с.
13. Майборода А.О. Формування акмеологічної компетентності майбутнього фахівця оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у процесі професійної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Переяслав-Хмельницький, 2014. 22 с.
14. Білоусова Л.І., Горонескуль М.М. Комп’ютерне моделювання як засіб розвитку професійних якостей майбутніх фахівців з цивільної безпеки. Стратегія якості в промисловості та освіті : матеріали VII міжнар. конфер. м. Варна, 3–10 червня 2011 р. Варна, 2016. С. 361–362.
15. Пугач С.С. Теоретичні і методичні засади формування правової компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподаткування у системі неперервної освіти : дис. … докт. пед. наук : 015. Вінниця, 2020. 536 с.
16. Ножко І.О. Мотивація професійного вдосконалення як детермінанта розвитку професійної компетентності майбутнього фахівця цивільного захисту. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». № 6. 2017. С. 111–115.
17. Панчук О.П. Особливості формування професійної компетентності при вивченні дисциплін безпекового циклу. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія «Педагогічна». 2017. № 23. С. 25–27.
18. Козяр М.М., Литвин А.В. Теоретичні засади формування готовності фахівців цивільного захисту до діяльності в екстремальних ситуаціях. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2017. № 1. С. 85–98. URL: http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/handle/123456789/4632.
19. Шароватова О.П. Компетентнісний підхід при підготовці нового покоління фахівців у сфері цивільної безпеки. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2016. С. 295–304.
Published
2021-02-09
How to Cite
Mikhailov, V. N. (2021). EXPLANATION OF PEDAGOGICAL CONCEPTS “CIVIL SECURITY SPECIALIST” AND “PROFESSIONAL COMPETENCE OF A CIVIL SECURITY SPECIALIST”. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Pedagogical Sciences, (2), 112-119. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-18
Section
SECTION IV. THEORY AND METHODOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION