ВПЛИВ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ КАРОТИНОУТВОРЕННЯ ДРІЖДЖІВ У ПРИСУТНОСТІ Zn2+

  • К. С. Крупєй Запорізький національний університет
  • Д. Р. Сорокіна Запорізький національний університет
  • О. Р. Сорокіна Запорізький національний університет
Ключові слова: дріжджі, пігменти, органічні кислоти, іони Цинку

Анотація

Вивчений вплив лимонної, щавлевої, бурштинової та яблуневої кислот (0,01 та 0,001 М) на каротиносинтезувальні дріжджі в присутності Zn2+. Лимонна кислота продемонструвала найбільш високий позитивний ефект на пігментоутворення дріжджів Rh. rubra RA-10, Rh. glutinis Y-1333 та Rh. aurantiaca Y-1193 в присутності іонів Цинку. Щавлева кислота підвищувала поріг виживання та пігментоутворення лише в дріжджів Rh. aurantiaca Y-1193. У присутності щавлевої кислоти (0,01 М і 0,001 М) та іонів Цинку (100 мг/дм3) ріст та інтенсивність пігментоутворення Rh. aurantiaca Y-1193 дещо стимулювалися, порівняно за умов відсутності в середовищі кислоти. Бурштинова та яблунева кислоти не показали вираженої протекторної дії на каротиноутворення дріжджів у присутності іонів Цинку.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА
1. Тернинко І.І. Вивчення вмісту органічних кислот та елементного складу трави Calendula officinalis (L.) / І.І. Тернинко, В.С. Кисличенко, І.О. Журавель // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, № 2. – С. 149‒151.
2. Цехмістренко С.І. Вплив різних форм селену на показники пероксидного окиснення ліпідів у нирках перепелів за кадмієвого навантаження / С.І. Цехмістренко, О.С. Цехмістренко, В.М. Поліщук // Науковий Вісник ветеринарної медицини. – 2010. – Вип. 6 (79). – С. 142–145.
3. Барабой В.А. Окислительно-антиоксидантный гомеостаз в норме и патологии / В.А. Барабой, Д.А. Сутковой. – К. : Наукова думка, 1997. – С. 18–92.
4. Узбеков М.Г. Перекисное окисление липидов и антиоксидантные системы при психических заболеваниях / М.Г. Узбеков // Социальная и клиническая психиатрия. – 2014. – Т. 24, № 4. – С. 97–103.
5. Цехмістренко С.І. Вільнорадикальні процеси та антиоксидантний статус у тканинах травних залоз перепелів у постнатальному періоді онтогенезу та їх корекція зерном амаранту / С.І. Цехмістренко, Н.В. Пономаренко, О.М. Чубар // Український біохімічний журнал. – 2006. – Т. 78, № 2. – С. 71–76.
6. Salinity induces apoptosis in sarcomatoid malignant mesothelioma cells through oxidative stress / G. Nilsonne, X. Sun,C. Nyström [et al.] // Free Radical Biol. Med. – 2006. – Vol. 41, № 6. – P. 874–885.
7. Павлова Ю.О. Роль пурпурових сіркобактерій родів Thiocystis і Chromatium в очистці кар’єрних водойм від сірководню (на прикладі озера «Яворівське»): дис. … кандидата біологічних наук : 03.00.07 / Павлова Юлія Олександрівна. – Львів, 2008. – 144 с.
8. Пат. на корисну модель 49812 Україна, МПК (2009), C12Q 1/00, C12M 1/00, C12M 1/34. Спосіб визначення інтенсивності пігментоутворення у бактерій / Рильський О.Ф., Домбровський К.О., Гороховський Є.Ю., Жиленко А.В.; заявник і патентовласник ЗНУ. – № u200912311; заявл. 30.11.2009; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9, 2010 р.

REFERENCES
1. Ternynko I.I. Vyvchennia vmistu orhanichnykh kyslot ta elementnoho skladu travy Calendula officinalis (L.) / I.I. Ternynko, V.S. Kyslychenko, I.O. Zhuravel // Ukrainskyi medychnyi almanakh. – 2012. – T. 15, № 2. – S. 149‒151.
2. Tsekhmistrenko S.I. Vplyv riznykh form selenu na pokaznyky peroksydnoho okysnennia lipidiv u nyrkakh perepeliv za kadmiievoho navantazhennia / S.I. Tsekhmistrenko, O.S. Tsekhmistrenko, V. M. Polishchuk // Naukovyi Visnyk veterynarnoi medytsyny. – 2010. – Vyp. 6 (79). – S. 142–145.
3. Baraboi V. A. Okyslytelno-antyoksydantniy homeostaz v norme y patolohyy / V. A. Baraboi, D. A. Sutkovoi. – K. : Naukova dumka. – 1997. – S. 18‒92.
4. Uzbekov M.H. Perekysnoe okyslenye lypydov y antyoksydantnі systemy pry psykhycheskykh zabolevanyiakh / M.H. Uzbekov // Sotsyalnaia y klynycheskaia psykhyatryia. – 2014. – T. 24, № 4. – S. 97‒103.
5. Tsekhmistrenko S.I. Vilnoradykalni protsesy ta antyoksydantnyi status u tkanynakh travnykh zaloz perepeliv u postnatalnomu periodi ontohenezu ta yikh korektsiia zernom amarantu / S. I. Tsekhmistrenko, N.V. Ponomarenko, O.M. Chubar // Ukr. biokhim. zhurn. – 2006. – T. 78, № 2. – S. 71‒76.
6. Salinity induces apoptosis in sarcomatoid malignant mesothelioma cells through oxidative stress / G. Nilsonne, X. Sun, C. Nyström [et al.] // Free Radical Biol. Med. – 2006. – Vol. 41, № 6. – P. 874–885.
7. Pavlova Yu.O. Rol purpurovykh sirkobakterii rodiv Thiocystis i Chromatium v ochysttsi kariernykh vodoim vid sirkovodniu (na prykladi ozera «Iavorivske»): dys. … kandydata biolohichnykh nauk : 03.00.07 / Pavlova Yuliia Oleksandrivna. – Lviv, 2008. – 144 s.
8. Pat. na korysnu model 49812 Ukraina, MPK (2009), C12Q 1/00, C12M 1/00, C12M 1/34. Sposib vyznachennia intensyvnosti pihmentoutvorennia u bakterii / Rylskyi O.F., Dombrovskyi K.O., Horokhovskyi Ye.Iu., Zhylenko A.V.; zaiavnyk i patentovlasnyk ZNU. – № u200912311; zaiavl. 30.11.2009; opubl. 11.05.2010, Biul. № 9, 2010 r.
Як цитувати
Крупєй, К. С., Сорокіна, Д. Р., & Сорокіна, О. Р. (1). ВПЛИВ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ КАРОТИНОУТВОРЕННЯ ДРІЖДЖІВ У ПРИСУТНОСТІ Zn2+. Acta Biologica Ukrainica, (1), 153-161. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/biology/article/view/75