No. 1 (2017): Bulletin of Zaporizhzhia National University. Biological Sciences

Bulletin of Zaporizhzhia National University. Biological Sciences. – Zaporizhzhia: Zaporizhzhia National University, 2017. - № 1. - 212 p.

Published: 2017-08-01

BІOORGANІC СHEMІSTRY AND BAS