РОЛЬ І МІСЦЕ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  • А. С. Драч
Ключові слова: компетенція, компетентнісний підхід, професійна освіта, читацька компетентність, майбутні учителі, іноземна мова

Анотація

У статті розглянуто етапи розвитку компетентнісного підходу, визначено сутність понять «компетентність», «професійна компетентність», «комунікативна компетентність», «іншомовна комунікативна компетентність», «мовленнєва компетентність» та «читацька компетентність» майбутніх учителів іноземних мов. Виділено об’єктивні чинники актуальності роботи з формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов на педагогічному рівні.

Посилання

1. Буркова Л. В. Соціономічні професії: інноваційна підготовка спеціалістів у вищих навчальних закладах: монографія. Київ: Інформ системи, 2010. 278 с.
2. Глузман Н. А. Методико-математична компетентність майбутніх учителів початкових класів: монографія. Київ: ВИЩА ШКОЛА–ХХІ, 2010. 247 с.
3. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативная целевая основа компетентностного подхода в образовании. Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 30 с.
4. Коваль Л. В. Сучасні навчальні технології в початковій школі: навч.-метод. посіб. Донецьк: Юго-Восток, 2006. С. 86-101.
5. Колганова Н. Е. Педагогические условия формирования основ читательской компетентности младших школьников: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. Тамбов, 2013. 235 с.
6. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: підручник. 3-тє вид., випр. Київ: Знання- Прес, 2008. 447 с.
7. Локшина О. І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: Теорія і практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): монографія. Київ: Богданова А.М., 2009. 404 с.
8. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класич., педагог. і лінгвіст. ун-ів / [О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.]; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ: Ленвіт, 2013. 590 с.
9. Овчарук О. В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти: Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: кол. монографія під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ: «К.І.С.», 2004. 112 с.
10. Про вищу освіту: Закон України від 17.01.2002 р. No2984-ІІІ. Голос України, 2014. 5 бер. No43 (2794) С. 10–15.
11. Равен Дж. Компетентність в сучасному суспільстві: виявлення, розвиток і реалізація: пер. з англ. Москва: Когито – Центр, 2002. 396 с.
12. Скворцова С. О., Вторнікова Ю. С. Професійно-комунікативна компетентність учителя початкових класів: монографія. Одеса: АО Бахва, 2013. 250 с.
13. Ставицька І. В. Іншомовна компетентність: місце дефініції у термінологічному полі сучасних наукових суджень. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. Суми, 2013. С. 280 – 286.
14. Ставцева И. В. Формирование читательской компетентности студента как базовой составляющей информационной культуры личности: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Пермский государственный университет. Пермь, 2014. 205 с. 15. Тімець О. В. Формування фахової компетентності майбутнього вчителя географії у процесі фахової підготовки: монографія. Умань: Видавець «Сочінський», 2010. 339 с.
16. Фурман А. В. Методологічний аналіз систем розвивального навчання. Педагогіка і психологія. 1995. No 1. С. 7-22.
17. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. – Интернет- журнал «Эйдос». 23 апреля 2002. URL: http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm.
18. Чепелєва Н. В. Становлення професійної компетентності в системі вузівської підготовки практичних психологів. Матеріали методологічного семінару АПН України: Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія. Київ: Гнозис, 1998. 605 с.
19. American Management Association (1955). The Ten Commandments of good communication. New York: American Management Association.
20. Bachman, L. Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford University Press, 1990. 268 p.
21. Broadfoot P. Teacher’s conceptions of their professional responsibility: some international comparisons. Comparative education. 1987. Vol. 23. №3.
22. Green Paper on Teacher Education in Europe. High Quality Teacher Education for High Quality Education and Training / Bucherberg F., Campos B.P., Kallos D., Stepherson J. (eds). Umea: TNTEE.
23. Hager P. Is There a Cogent Philosophical Argument against Competency Standards? Philosophy of Education: Major Themes in the Analytic Tradition: Problems of Educational Content and Practices. Florence, KY, USA: Routledge, 1998. Vol. 4. P. 399 – 415.
24. Hutmacher W. Key competencies in Europe. Report #DECS/SE/Sec-(96)-43 of the Symposium. «A Secondary Education for Europe Project». Berne, Switzerland (27 – 30.03.1996). Strasbourg: Council for Cultural Cooperation, 1997. 72 p.
25. Implementation of «Education and Training 2010» work Programme. Working group «Improving the education of teachers and trainers». Progress report. Brussels: [European Commission. Directorate-General for Education and Culture], 2004. 26. National Board for Professional Teaching Standards Literacy: Reading-Language Arts Standards (for teachers of students ages 3-12), 2001. URL: http://www.nbpts.org
27. Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English. International students edition. Oxford University Press. 2000. 1600 p.
28. Savignon S.J. Interpreting communicative language teaching. Context and concerns in teacher education. Yale University Press. New Haven & London, 2002. 243 p.
29. Weber K. The pedagogues’ competencies: professional learning between past experience and future orientations. In Weber Kirsten (ed). – Experience and discourse: theorising professions and subjectivity. Frederiksberg: Roskilde University. 2001. P. 123 – 139.
Опубліковано
2018-11-27
Як цитувати
Драч, А. С. (2018). РОЛЬ І МІСЦЕ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 100-107. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1095