ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  • А. С. Драч
Ключові слова: інтерпретація тексту, принципи відбору, етапи читання, сприйняття художнього тексту

Анотація

У статті розглянуто художній текст (ХТ) як засіб навчання читання майбутніх учителів англійської мови. У дослідженні принципів відбору ХТ відображено ідею пріоритетності одних принципів відбору ХТ для навчання читання над іншими. Відповідно до етапів читання ХТ визначено групи вправ. Виділено типологію вправ для навчання читання ХТ, яка залежить від мети навчання: аналіз/інтерпретація або навчання усного мовлення/аудіювання.

Посилання

1. Андронік Н. П. Навчання майбутніх учителів англомовної дискусії на основі автентичних поетичних творів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2009. 24 с.
2. Вдовіна Т. О. Методика навчання майбутніх учителів іноземної мови читання англійських художніх текстів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка. Дрогобич, 2002. 282 с.
3. Вильялон Э. Х. Использование художественного текста для развития монологической речи на английском языке: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / МГПИИЯ им. М. Тореза. Москва, 1986. 151 с.
4. Кожедуб Л. Г. Формування у майбутніх філологів німецькомовної компетенції в читанні на основі інтерпретації художніх текстів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2010. 260 с.
5. Малюга О. С. Навчання професійно орієнтованого читання наукових англомовних текстів студентів-магістрів аграрних спеціальностей: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2007. 24 с.
6. Матвейченко В. В. Методика навчання усного спонтанного мовлення з використанням творів художньої літератури (англійська мова, початковий етап, мовний факультет вищого навчального закладу): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2011. 11 с.
7. Пахомова Т. А. Изучение художественных текстов в системе профессиональной иноязычной подготовки студентов-филологов на продвинутом этапе. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2015. № 3 (31), Issue: 61. P. 47 – 50.
8. Пахомова Т. А. Использование художественных текстов в процессе формирования у студентов-магистрантов профессиональной иноязычной компетентности филолога. Вісник Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. 2015. №2 (10). C. 183 – 188.
9. Петрусевич Ю. А. Інтерактивне навчання майбутніх учителів англійського монологічного мовлення на основі художніх творів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2014. 20 с.
10. Пирогова О. Е. Чтение художественной литературы как средство формирования языковой личности. Вестник ТвГУ. Серия «Филология». 2014. № 1. С. 231 – 235.
11. Рудакова Л. П. Навчання студентів розуміння соціокультурної інформації при читанні англомовної художньої літератури у вищих мовних навчальних закладах: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2004. 25 с.
12. Скляренко Н. К. Лінгвопсихологічні основи навчання іноземних мов. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник. Київ: Ленвіт, 2002. С. 64. 13. Смелякова Л. П. Теоретические основы отбора художественного текстового материала для языкового вуза (на материале английского языка): автореф. дис. … д. пед. наук: 13.00.02 / Санкт-Петербург, 1993. 34 с.
14. Топтигіна Н. М. Навчання дискусії на матеріалі художніх текстів у процесі вивчення англійської як другої іноземної мови: автореф. дис…. канд. пед. наук: 13.00.02 / Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2004. 22 с. 15. Черныш В. В. Обучение англоязычному чтению и аудированию с использованием аудиокниг художественных произведений (средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Киевский национальный лингвистический университет. Киев, 2001. 308 с.
16. Berardo S. A. The Use of Authentic Materials in the Teaching of Reading. The Reading Matrix. 2006. Vol. 6, № 2. P. 60 – 67.
17. Buttjes D. Teaching Foreign Language and Culture: Social Impact and Political Significance. Language Learning Journal. 1990. №2. P. 53 – 57.
18. Meloni C. F. Reading for pleasure: Short Novels in Academic University ESL programs. The Journal of Imagination in Language Learning and Teaching. 1994. Vol. II.
19. Tatsuki D. H. Repositioning Literary Texts in Language Teaching: The State of the Art. Kobe City University of Foreign Studies. 2015. Vol. 90.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
Драч, А. С. (2017). ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 123-131. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1166