СУПЕРЕЧНОСТІ ТА СКЛАДНОСТІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ФАХІВЦІВ ІЗ ПСИХОЛОГІЇ

  • О. В. Пономаренко
Ключові слова: неформальна освіта, психологи,професійна самореалізація, освітня послуга

Анотація

У статті розглянуто суперечності та складності неформальної освіти як платформи для професійної самореалізації фахівців психології. Автором доведено, що серед пріоритетних тенденцій розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті важливого значення набувають процеси, що сприяють задоволенню будь-якої освітньої потреби громадян у неформальний спосіб. При цьому дослідження змісту таких запитів демонструє суттєве зростання попиту на отримання психологічних знань та елементарних компетенцій громадянами України, що ставить на порядок денний проблему упредметнення психологами своїх компетенцій в умовах неформальної освіти. Автором показано, що в науково-педагогічному дискурсі феномен неформальної освіти не є популярним, а дослідження в цій сфері суттєво програють за кількістю наукових публікацій та захищених дисертацій. Доведено, що науковці розглянули та презентували зарубіжний досвід упорядкування неформальної освіти, описали його позитивні та негативні сторони, сутність та методологічний базис, схарактеризували організаційні та процесуальні умови забезпечення її функціонування, механізми державної підтримки, способи використання громадянських ініціативних груп, домінуючі запити та найбільш популярні форми та методи їх виконання, але у питаннях підготовки фахівців до роботи в умовах неформальної освіти поки що перебувають на етапі пілотажних педагогічних експериментів та формуванні методологічної і теоретичної бази. В статті висвітлено перспекти та труднощі підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності в умовах неформальної освіти. Перспективу для подальшого дослідження становлять: ідентифікація та висвітлення найбільш популярних та вигідних варіантів неформального освітнього бізнесу, який потенційно включає психолого-педагогічні послуги майбутніх фахівців з психології; аналітична робота над змістом найбільш конструктивних пропозицій українських та світових дослідників проблеми; пошук ідей для екстраполяції із суміжних галузей та сфер, у яких питання збільшення конкурентних переваг фахівців на ринку неформальних освітніх послуг стало предметом дослідження або емпіричного успіху.

Посилання

1. Національна доктрина розвитку освіти. URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 347/2002 (дата звернення: 21.08.2018).
2. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 21.08.2018).
3. Про внесення змін до Переліку робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями : Наказ МОН України № 783 від 13.05.2017 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0665-17. (дата звернення: 21.08.2018).
4. Про внесення змін до Переліку суб’єктів підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями : Наказ МОН України № 466 від 03.04.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-18
5. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 21.08.2018)
6. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. №988-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/988-2016-%D1%80#n8 (дата звернення: 21.07.2018).
7. Протоколи міжвідомчої ради НАПН України з питань координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології URL: http://naps.gov.ua/ua/iccr/protocols/ (дата звернення: 21.07.2018).
8. Самодумська О. Л. Підготовка науково-педагогічних працівників до діяльності у неформальній освіті дорослих: реалії та перспективи : зб. наук. праць. Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. Житомир, 2018. Вип. 4 (95).
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Пономаренко, О. В. (2018). СУПЕРЕЧНОСТІ ТА СКЛАДНОСТІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ФАХІВЦІВ ІЗ ПСИХОЛОГІЇ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 45-50. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1110

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають