ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Г. В. Чорна
Ключові слова: цінність, система цінностей, ціннісні орієнтації, студенти, молодь, заклади вищої освіти, зарубіжний досвід

Анотація

У статті розглядаються характерні особливості сучасної молоді відповідно до орієнтації на певні цінності, визначено чотири типологічні групи молодих людей. З’ясовано, що у різних країнах процес формування національних ціннісних орієнтацій студентів закладів вищої освіти відбувається по-різному, залежно від втручання держави в даний процес. Так, розглянуто основні засади виховання національних цінностей у таких країнах, як США, країни Європи, Японія, Казахстан, Узбекистан, Грузія. На основі аналізу зроблено висновок, що досвід Японії є найбільш цінним та доцільним для імплементації на території нашої країни, оскільки ґрунтується на пріоритетності виховання національних ціннісних орієнтацій у підготовці студентів до самостійного життя.

Посилання

1. Жулінська О. В. Формування ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді в психолого-педагогічних умовах. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2011. № 32- 33. С. 293-298.
2. Драч С. В. Ціннісні орієнтації студентської молоді українського суспільства: сутність та динаміка: зб. наук. праць Хмельн. інс. соц. технологій ун. 2010. № 2. С. 26-30.
3. Повєткіна Н. С. Аналіз ціннісних орієнтацій професійної підготовки студентів- менеджерів. Наука - виробництву, 2016 : зб. тез доп. L наук. конф. студ. і магістрантів, 14 квіт. 2016 р. Кіровоград, 2016. С. 76–78.
4. Баранівський В. Ф. Освіта і духовна безпека українського суспільства. Вища освіта України: Теоретичний та наук.-метод. часопис. Додаток 1: Наука і вища освіта . Київ, 2013. №2. С. 385-395.
5. Кремень В. Г. Освіта в Україні: стан і перспективи розвитку. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць, Ч. 1. Київ, 2001. С.5-14.
6. Афанасьєва Ю. В. Закордонний досвід патріотичного виховання. Актуальні проблеми державного управління. 2017. №52. С. 176-180.
7. Истоки патриотического воспитания и обновленный закон об образовании Японии. Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». 2015. URL: http://moyuniver.net/ istoki-patrioticheskogo-vospitaniya-i-obnovlennyj-osnovnoj-zakon-ob- obrazovanii-yaponii/ (дата звернення: 17.10.2017).
8. Загальна освіта в Японії. URL: http://www.euroosvita.net/prog/print. php/prog/print.php?id=1778
9. Законодательные перспективы молодежного патриотического воспитания URL: http://www.nirsi.ru/NewGeneration /n104/Patr_vosp_mol.pdf/
10. Діденко О. Г. Зарубіжний досвід патріотичного виховання громадян та можливості його адаптації в Україні. Аспекти публічного управління. 2014. № 3-4. С. 52-59.
11. Кабульдинов З. Е. Патриотическое воспитание граждан на опыте молодежных организаций: уч.-метод. пособ. Астана, 2011. 210 с.
12. Лебідь І. В. Національні цінності у виховному процесі загальноосвітньої школи (теоретико-методологічний аспект) : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Центр. інс. післядипл. пед. освіти АПН України. Умань, 2002. 222 с.
13. Концепція національно-патріотичного виховання студентської молоді Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. URL: http://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polnpvsm.pdf.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Чорна, Г. В. (2018). ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 80-85. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1115