ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

  • Г. В. Чорна
Ключові слова: цінності, національні цінності, національні інтереси, український народ, національне виховання

Анотація

У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності поняття «національні цінності». Окреслено проблемні аспекти виховання та захисту національних цінностей. Акцентується увага на створенні національних цінностей, на основі яких у подальшому формуються почуття до рідного краю, повага до держави, визначеність національної приналежності самодостатньої особистості як громадянина Української держави.

Посилання

1. Бех І. Д. Виховання особистості: підручник. Київ: Либідь, 2008. 848 с.
2. Вишневський О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навч. посіб. Дрогобич: Коло, 2003. 528 с.
3. Возняк С. М. Духовні цінності українського народу. Київ - Івано-Франківськ: Плай, 1999. 293 с.
4. Дюркгейм Э. Ценностные и «реальные» суждения. Социологические исследования. 1991. № 2. С. 17 – 26.
5. Кукушин В. С., Столяренко Л. Д. Этнопедагогика и этнопсихология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 448 с.
6. Лебідь І. В. Національні цінності у виховному процесі загальноосвітньої школи (теоретико-методологічний аспект): дис. ...канд. пед. наук: 13.00.01 / Центральний ін-т. післядипломної освіти АПН України. Київ, 2002. 222 с.
7. Леонтьев Д. А. Психология смысла. Москва: Смысл, 2002. 484 с.
8. Лутай В. Про стан розробки концептуальних засад філософії освіти в Україні та їх впровадження в педагогічну практику. Філософія освіти. 2005. №1. С. 30–37.
9. Психологічні закономірності розвитку громадянської свідомості та самосвідомості особистості: у 2 т. / за заг. ред.: М. Й. Боришевський. Київ: Дніпро, 2001. Т.2. 308 с.
10. Сурмін Ю. П. Ціннісні процеси пострадянського суспільства: методологічний аспект. Збірник наукових праць НАДУ. Київ, 2003. Вип. 1. С. 87–98.
11. Тесленко С. Сутність понятійного апарату національно-патріотичного виховання дітей. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Миколаїв, 2016. № 2 (53), С. 186–190.
12. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: структурно-генетичний підхід: автореф. дис. … д-ра. психол. наук: 19.99.01 / Ін-т. психол. ім. Г. С. Костюка АПН України. Київ, 1994. 48 с.
13. Шевченко Н. О. Формування національних цінностей дітей та молоді в поглядах вітчизняних діячів кінця ХІХ – початку ХХ століття. Наукові записки кафедри педагогіки. Харків, 2013. Вип. 31. С. 343-350.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
Чорна, Г. В. (2017). ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 32-38. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1150