ПРОБЛЕМИ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-АГРАРІЇВ

  • О. І. Піддубцева
Ключові слова: професійна підготовка, агроном, аграрний заклад вищої освіти, іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Анотація

У статті визначено місце іншомовної професійно орієнтованої підготовки майбутніх фахівців-аграріїв у системі вищої освіти. Охарактеризовані основні поняття “професійна підготовка майбутнього фахівця- аграрія”, “професія”, “підготовка”, “агроном”. Проаналізовано основні документи, що регламентують процес викладання дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”.

Посилання

1. Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням): програма нормативної навчальної дисципліни підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” напрямку 6.100102 “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” у вищих навчальних закладах ІІ – ІV рівнів акредитації МАППУ / уклад. Є. С. Ємельянова та ін. Київ: Агроосвіта, 2013. 22 с.
3. Каталог навчальних планів і програм підготовки бакалаврів: бакалаврські навчальні плани і програми. Київ: НУБІП, 2018. 444 с.
4. Освітньо-професійна програма “Агрономія” першого рівня вищої освіти / уклад. І. Д. Шишков та ін. Одеса: ОДАУ, 2018. 20 с.
5. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Пост. КМУ від 29.04.2015 № 266. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
6. Професійна освіта: словник [навч. посіб.] / уклад. С. У. Гончаренко та ін.; за ред. Н. Г. Ничкало. Київ, 2000. 380 с.
7. Стандарти вищої освіти за спеціальністю 201 “Агрономія”, галузь знань 20 “Аграрні науки та продовольство” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Київ, 2018. 19 с.
8. Тлумачний словник із сільськогосподарської екології / уклад. А. А. Лісняк. Харків, 2017. 220 с.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Піддубцева, О. І. (2018). ПРОБЛЕМИ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-АГРАРІЇВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 108-112. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1120