МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ПРИРОДООХОРОННОЇ РОБОТИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

  • Т. В. Турбар Запорізький національний університет
Ключові слова: методологічні підходи, природоохоронна робота, учнівська молодь, екологічні цінності, екологічна діяльність, екологічне виховання

Анотація

У статті на основі аналізу наукових праць виділено декілька методологічних підходів до проблеми природоохоронної роботи учнівської молоді. Це такі підходи, як етико-естетичний, утилітарний, економіко-трансформаційний, системний, ціннісний і діяльнісний. Їх комплексне використання дає змогу розглядати процес природоохоронної роботи як цілісну систему, яка сприяє формуванню та мотивації екологічної поведінки серед молоді й формує готовність підростаючого покоління до природоохоронної роботи. Етико-естетичний підхід ґрунтується на ідеях утвердження етичних та естетичних цінностей природи, необхідності формування гуманного ставлення людей до природи незалежно від її практичної користі, високій оцінці нематеріальної значущості природи. Сутність утилітарного й економіко-трансформаційного підходів полягає в сприйнятті людиною природи лише як засобу задоволення власних потреб і як економічного ресурсу. Системний підхід до природоохоронної роботи базується на вивченні природи як цілісної системи, охорону та відновлення якої варто здійснювати загалом, а не тільки для підвищення ефективності окремих її компонентів. Установлено, що основою ціннісного підходу є усвідомлення людиною необхідності формувати ціннісні орієнтації щодо об’єктів природи, які слугують орієнтиром природоохоронної діяльності. Основою ціннісного підходу є усвідомлення людиною необхідності сформованості ціннісних орієнтацій щодо об’єктів природи, які є орієнтиром для здійснення природоохоронної роботи. Діяльнісний підхід ґрунтується на теорії діяльності, яка допомагає підвищувати рівень прагнень суб’єктів до здійснення охорони природи шляхом залучення їх до конкретних природоохоронних справ. Застосування ціннісного підходу сприяє формуванню в школярів ціннісних орієнтацій стосовно природи, що визначають пріоритети для здійснення природоохоронної роботи учнями загальноосвітньої школи та принципи їхньої поведінки в природі. Доведено, що використання діяльнісного підходу в організації природоохоронної роботи учнів загальноосвітньої школи дає змогу сформувати в них практичні вміння та навички охорони природи.

Посилання

1. Барліт О.О. Етико-естетичний підхід в сприйнятті природи: історико-педагогічний аспект. Психологія, педагогіка та медико-біологічні проблеми формування особистості. Харків : Основа, 2007. № 2. С. 6–9.
2. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. Москва : Наука, 1973. 270 с.
3. Бойченко С.В., Саєнко Т.В. Екологічна освіта – основа сталого розвитку суспільства. Проблеми і перспективи вищої школи : монографія Київ : Ун-т «Україна», 2013. 501 с.
4. Борейко В.Є., Пустовіт Н.А. Екологічна естетика : методичний посібник для вчителів. Київ : Логос, 2012. 71 с.
5. Борейко В.Е. Введение в природоохранную эстетику. 3-е изд., доп. Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2001. 68 с.
6. Кавтарадзе Д.Н., Овсянников А.А., Олексин А.В. Социально-экономические основы сохранения биоразнообразия. Москва : Из-во НУМЦ, 2002. 229 с.
7. Кельбас Р.В. Деятельностный подход в системе дополнительного экологического образования. Научные труды аспирантов и соискателей Нижневарт. гос. пед. ин-та. 2003. Вып. 1. С. 223–226.
8. Колонькова О.О. Виховання у старшокласників ціннісного ставлення до природи : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Інститут проблем виховання АПН України. Київ, 2003. 21 с.
9. Концептуальні виміри екологічної свідомості : монографія / М.М. Кисельов та ін. Київ : Парапан, 2003. 312 с.
10. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва : Смысл, Академия, 2005. 352 с.
11. Лук’янова Л.Б. Формування екологічної культури учнів ПТУ в процесі вивчення предметів професійно-технічного циклу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. Київ, 1994. 22 с.
12. Маршицька В.В. Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Інститут проблем виховання АПН України. Київ, 2003. 20 с.
13. Моисеев Н.Н. Экология и образование.Москва : Юнисам, 1996. 192 с.
14. Плюснина В.В. Отечественна природоохранная мысль в XVIII – начале ХХ века. Исследование молодых ученых. Улан-Удэ : Издат. полиграф. комплекс ВСГЛКИ, 2004. С. 134–139.
15. Пустовіт Г.П. Один з підходів до конструювання змісту навчальних програм екологічного спрямування. Рідна школа. 2012. № 3. С. 7–12.
16. Родоман Б.Б. Под открытым небом : О гуманистичном экологическом воспитании. Здравый смысл : библиотека журнала. Москва : Российское гуманистическое общество. 2004. 184 с.
17. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. Москва : Питер, 2003. 512 с.
18. Тверезовська Н.Т., Кишенко В.А. Методологічна основа формування екологічного світогляду майбутніх інженерів з охорони навколишнього середовища. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». 2013. Вип. 108. Т. 2. С. 212–216.
19. Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. Москва : Эдиториал УРСР, 1997. 440 с.
20. Юркова Т.Ф. Формування у підлітків ціннісного ставлення до природи в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Херсонський державний університет. Херсон, 2008. 20 с.
21. Юрченко Л.І. Екологічні цінності в структурі екологічної свідомості й екологічної культури. Мультиверсум. Філософський альманах : збірник наукових праць. Київ, 2009. Вип. 78. С. 229–237.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Турбар, Т. В. (2020). МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ПРИРОДООХОРОННОЇ РОБОТИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 41-48. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1437