СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

  • Т. В. Турбар Запорізький національний університет
  • Е. Ю. Омельчак Комунальний заклад «Запорізький медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради
Ключові слова: освітній процес, заклад вищої освіти, викладач, маркетингова компетентність, освітній маркетинг, освітня послуга

Анотація

У статті розглянуто сутність та структуру маркетингової компетентності викладача. Обґрунтовано актуальність формування цієї компетентності як важливої професійної якості сучасного викладача вищої школи. Доведено, що науково-педагогічні працівники посідають одне з провідних місць у системі маркетингової діяльності закладу вищої освіти. Зміна моделі освіти вимагає формування особистості викладача-маркетолога, готового досягати соціальних, комунікативних, інформаційних компетенцій, толерантності, високого рівня освіченості. У результаті дослідження встановлено, що зміст маркетингової компетентності викладача включає наявність у нього навичок формування в студентів критичного мислення, практичних дій, а також здатності навчити студента бути конкурентоспроможним у сучасному суспільстві. Поняття маркетингової компетентності має інтеграційний характер, тому що об’єднує у своїх характеристиках різні якості особистості, які проявляються у професійній науково- педагогічній діяльності, наявності маркетингової компетенції кожної навчальної дисципліни, маркетингового стилю мислення і здійснення міжособистісних взаємодій на маркетинговій основі. Маркетингова компетентність викладача розглядається у статті як особистісне утворення, що формується й розвивається в процесі професійної діяльності. Наявність сформованої на високому рівні маркетингової компетентності дає змогу викладачеві узгоджувати зміст і методику своєї науково-педагогічної діяльності та її передбачувані результати з потребами студентів, суспільства і держави. Маркетингова компетентність виявляється в готовності до об’єктивної оцінки специфіки й рівня попиту на освітні послуги, розумінні тенденцій розвитку потреб в освітніх послугах, здатності здійснювати ефективні маркетингові комунікації . У структурі маркетингової компетентності виділені такі компоненти, як мотиваційно-аксіологічний, когнітивний, операційно-діяльнісний. Мотиваційно-аксіологічний передбачає усвідомлення значущості й цінності маркетингового підходу. Когнітивний компонент включає освоєння маркетингової теорії та методики. Операційно-діяльнісний передбачає готовність і здатність викладача адаптуватися до діяльності в умовах освітнього ринку.

Посилання

1. Вознюк В. Маркетинг освітніх послуг : навчальний посібник. Луцьк : Волинська книга, 2007. 64 с.
2. Ганаева Е.А. Гуманитаризация маркетинговой деятельности образовательного учреждения. Оренбург, 2007. 42 с.
3. Донина И.А. Продуктивность взаимодействия образовательного учреждения и общественности как показатель маркетинговой компетентности его руководителя. Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2013. № 3. С. 93–102.
4. Колерова В. Принципы педагогического маркетинга. Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2013. № 3 (27). Том 2. URL: http://www.scientific-notes.ru/pdf/032-028.pdf
5. Кравец И.В. Содержание и структура маркетинговой компетентности студента. Сибирский педагогический журнал. 2008. № 13. С. 57–63.
6. Міщенко Г. Маркетинг і вища освіта. Вісник Книжкової палати. 2004. № 8(97). С. 38–41
7. Ниливайко Е.А. К вопросу о маркетинговой деятельности вузовского преподавателя. Перспективы науки. 2014. № 8 (59). С. 45–48.
8. Соловьева Ю.Н. Управление маркетинговой компетентностью. Санкт-Петербург : Изд-во СПб-ГУЭФ, 2008. 286 с.
9. Турбар Т.В. До проблеми формування маркетингової компетентності викладачів. Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. Ч. 2. № 2 (39). 2020. URL: https://drive.google.com/file/d/1JnkdSRLUvAXDMj33Kyl9voy5y2BrswO5/view
10. Фарухшина М.Ш. Застосування інструментів педагогічного маркетингу в професійній діяльності педагога Нової української школи. Шкільний світ. 2018. С. 37–41.
11. Якість вищої освіти: теорія і практика: навчально-методичний посібник / за ред. А. Василюк, М. Дей. НАПН України, Університет менеджменту освіти. Київ, Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. 176 с.
Опубліковано
2021-02-10
Як цитувати
Турбар, Т. В., & Омельчак, Е. Ю. (2021). СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 304-309. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-47