ПОТЕНЦІАЛ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

  • О. С. Капінус Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Ключові слова: тренінг, майбутній офіцер, професійна суб’єктність, військово-професійна підготовка, вищий військовий навчальний заклад

Анотація

Статтю присвячено теоретичному аналізу потенціалу тренінгових технологій у формуванні професійної суб’єктності майбутніх офіцерів під час навчання у вищих військових навчальних закладах. З’ясовано, що професійна суб’єктність офіцера є інтегративною професійно важливою якістю, що визначає його життєві та професійні перспективи як суб’єкта військово-професійної діяльності. Сформована професійна суб’єктність є вищою формою регуляції військово-професійної діяльності офіцера та важливою передумовою його особистісно-професійної самоактуалізації, забезпечує узгодженість особистих потреб, здібностей, очікувань відповідно до умов та вимог військово-професійної діяльності. Здійснено узагальнення наявних у сучасному психолого-педагогічному дискурсі поглядів на актуальну потребу впровадження альтернативних підходів до підвищення ефективності військово-професійної підготовки майбутніх офіцерів та формування професійної суб’єктності зокрема. Встановлено, що суттєвим потенціалом у вирішенні проблеми підвищення ефективності формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів володіють тренінгові технології як альтернатива усталеним підходам до військово-професійної підготовки. Визначено, що впровадження тренінгових технологій створює дієві передумови до саморозвитку майбутнього офіцера, сприяє інтенсифікації процесу формування професійних знань, умінь, навичок та досвіду їх застосування в реальних ситуаціях військово-професійної діяльності. Крім того, суттєвою перевагою використання тренінгових форм навчання є можливість розкриття наявного потенціалу фахівця, розвиток здібностей та підвищення мотивації, формування готовності до адекватної реакції на зміни під час службової діяльності, підвищення рівня компетентності та спроможності до самостійного ухвалення виваженого управлінського рішення, рефлексії та саморефлексії майбутнього офіцера. На основі теоретичного аналізу наукової літератури обґрунтовано доцільність впровадження тренінгових технологій у військово-професійну підготовку майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах.

Посилання

1. Ягупов В.В. Формирование и развитие профессиональной субъектности офицеров. Известия Российской академии образования. 2013. № 1. С. 74–83.
2. Сыромятников И.В. Психология профессиональной субъектности офицеров Вооруженных сил Российской Федерации : автореф. дис. … д-ра психол. наук : 19.00.03. Москва, 2007. 48 с.
3. Мельничук І.М., Мельничук С.Ю. Загальна характеристика основних цілей використання навчальних тренінгів у професійній підготовці майбутніх фахівців. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». 2016. № 9. С. 113–117.
4. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. Москва, 2007. 267 с.
5. Федорчук В.М. Соціально-психологічний тренінг «Розвиток комунікативної компетенції викладача» : навч.-методичний посібник. Кам’янець-Подільський, 2004. 240 с.
6. Технологія тренінгу / за заг. ред. С.Д. Максименко. Київ, 2008. 112 с.
7. Тренінгові технології у навчанні та вихованні військовослужбовців : навч.-метод. посібник / Т. Грицевич, О. Капінус, Т. Мацевко та ін. Львів : НАСВ, 2019. 405 с.
8. Тлумачний словник української мови: понад 12 500 статей (близько 40 000 слів) / за ред. В.С. Калачника. 2-ге вид., випр. і доп. Харків : Прапор, 2005. 992 с.
9. Мельничук І.М., Чорній В.Я. Психолого-педагогічний тренінг як активний засіб підвищення комунікативної компетентності майбутнього фахівця фінансово-економічної сфери. Педагогічний альманах : збірник наук. праць. 2010. Вип. 6. С. 97–101.
10. Семенчук Ю.О. Використання технологій інтерактивного навчання студентів-економістів термінологічної лексики. Науково-методичний журнал. 2010. № 1. С. 31–35.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Капінус, О. С. (2020). ПОТЕНЦІАЛ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 67-72. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1441