МОЛОДІЖНИЙ ТУРИЗМ: ВИКОРИСТАННЯ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

  • Я. М. Геращенко Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
Ключові слова: молодіжний туризм, дозвіллєва діяльність, підготовка фахівців молодіжного туризму, професійні компетенції, професійні якості фахівця туризму

Анотація

У статті визначено важливість використання дозвіллєвої діяльності для розвитку професійних компетенцій у практичній підготовці майбутніх фахівців молодіжного туризму. Визначено необхідність у підготовці професійних кадрів туристичної галузі. Проаналізовано наукові публікації дослідників з питань практичної підготовки, дозвіллєвої діяльності та професійних компетенцій майбутніх фахівців туристичної галузі. Доведено вплив дозвіллєвої діяльності на розвиток професійних та особистісних якостей майбутніх організаторів молодіжного туризму. Сформульовано вміння фахівця молодіжного туризму, а саме: аналізувати сучасний ринок і тенденції розвитку молодіжного туризму; формувати сучасний та цікавий туристичний контент для молодої аудиторії мандрівників; розробляти нетипові туристичні маршрути для екскурсій та багатоденних мандрівок для молоді; просувати, рекламувати та реалізовувати туристичні продукти для молодої аудиторії шляхом сучасних інформаційних технологій; вивчати конкурентів та вдосконалювати свою діяльність шляхом аналізу їх недоліків та досягнень. У статті упорядковано професійні та особистісні якості майбутнього фахівця з молодіжного туризму. Описано важливість розвитку пізнавального, ціннісного, творчого, комунікативного, соціального компонентів особистісного потенціалу майбутнього фахівця з молодіжного туризму продовжується в позааудиторний час. Запропоновані заходи організації дозвіллєвої діяльності («кураторська година», проведення молодіжних туристичних заходів, «круглий стіл»). Доведено, що процес педагогічної організації дозвіллєвої діяльності має підготовчий, проміжний та заключний етапи. У результаті детального аналізу та вивчення наукових публікації та нормативної документації зроблено висновок, що підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці фахівців, здатних до компетентної, відповідальної і ефективної діяльності неможлива без педагогічного супроводу дозвіллєвої діяльності в процесі навчання в закладах вищої освіти.

Посилання

1. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика : учебник. Москва : Гардарики, 2006. 269 с.
2. Про вищу освіту : Закон України від 9 серпня 2019 р. № 1556-VII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
3. Дубічинський В.В. Сучасний тлумачний словник української мови : 60 000 слів. Харків : ВД «ШКОЛА», 2008. 832 с.
4. Балабан П.Ю., М.П. Балабан, Ю.В. Іванов Практична підготовка як важлива складова навчального процесу. Якість вищої освіти: вдосконалення змісту та організації практичної підготовки студентів : матеріали XL Міжнародної наук.-метод. конф., м. Полтава, 25–26 лютого 2015 р. Полтава, 2015. С. 228–230.
5. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : Постанова від 23 листопада 2011 р. № 1341 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-n68.
6. Сошенко С.М. Професійні якості як чинник успішності майбутнього психолога. Педагогічний процес: теорія і практика : Вип. 1., 2014. С. 126–130.
7. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник. О.В. Малихін, І.Г. Павленко, О.О. Лаврентьєва, Г.І. Матукова. Сімферополь : Дайфі, 2011. 270 с.
8. Власенко О.М. Дозвіллєва діяльність як фактор самореалізації студентів в освітньому середовищі закладу вищої освіти. Інноваційна педагогіка : Вип. 4(2). 2018. С. 95–97.
9. Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах : навчальний посібник. Київ : Кондор, 2005. 408 c.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Геращенко, Я. М. (2020). МОЛОДІЖНИЙ ТУРИЗМ: ВИКОРИСТАННЯ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 95-99. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1446