КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • Л. А. Завіруха Луцький педагогічний коледж
Ключові слова: пізнавальна активність, структура, компоненти, майбутній вчитель музичного мистецтва

Анотація

У статті розглянуто актуальну педагогічну проблему, пов’язану з розвитком компонентів структури пізнавальної активності майбутніх вчителів музичного мистецтва. За результатами аналізу структури пізнавальної активності виявлено та охарактеризовано провідні із зазначених компонентів: стимуляційно-мотиваційний, змістовно- операційний, контрольно-рефлексивний та самостійно-творчий. Встановлено, що стимуляційно-мотиваційний компонент є стрижневим у формуванні пізнавальної активності суб’єктів навчання. Він визначається характером навчальної діяльності, сформованістю її структурних елементів та взаємодією в процесі навчання, змістом навчання; характером мотивів навчання, пізнавальними потребами та інтересами, особливостями емоцій, що супроводжують процес навчання. Наступним компонентом пізнавальної активності майбутніх педагогів визначено змістовно-операційний, який полягає у збагаченні навчальної інформації та визначається сформованістю активно-перетворюючого ставлення студентів до власної навчальної діяльності, активізацією усіх пізнавальних процесів та пошуковою активністю. Встановлено, що контрольно-рефлексивний компонент сприяє формуванню адекватної самооцінки у студентів та передбачає контроль за процесом власної навчально-виконавської діяльності, аналіз та корекцію її результатів. Однак важлива роль тут відводиться викладачу, який грамотно та систематично залучає студентів до самоконтролю, самоаналізу та самооцінки. Наступним і найвищим компонентом формування пізнавальної активності студентів визначено самостійно-творчий. Він передбачає уміння студентів самостійно вирішувати навальні-пізнавальні завдання, застосовувати нестандартні підходи до їх розв’язання, самостійно підбирати форми, прийоми і засоби навчання. Зазначимо, що взаємозв’язок наведених компонентів виразно проявляється в навчально-виконавській діяльності та сприяє ефективному формуванню пізнавальної активності майбутніх педагогів. Визначено перспективи подальших наукових досліджень у теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов формування пізнавальної активності майбутніх вчителів музичного мистецтва.

Посилання

1. Василенко-Несіна Н.А. Формування мотивів музично-педагогічної діяльності майбутніх учителів музики. Теоретичні та методичні засади мистецької освіти : збірник матеріалів науково-методичного семінару. Чернівці : Зелена Буковина, 2007. C. 91‒92.
2. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навч. посібник. 3-є вид. Київ, 2001. 607 с.
3. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. Словарь. Москва : Политиздат, 1990. 494 c.
4. Солдатенко М.М. Теорія і практика самостійної пізнавальної діяльності. Монографія. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. 198 с.
5. Шамова Т.И. Активизация учения школьников. Москва : Педагогика, 1982. 208 с.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Завіруха, Л. А. (2020). КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 126-130. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1451