РОЗВИТОК РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ В УМОВАХ ОСВІТНІХ ЗМІН: ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • А. Ф. Курінна Запорізький національний університет
Ключові слова: риторична компетентність, риторична особистість, педагогічна синергетика, лінгвосинергетичний підхід, мовленнєвознавчі спецкурси

Анотація

У статті розглянуто шляхи розвитку риторичної компетентності майбутніх вихователів як носіїв культури сучасного суспільства в умовах освітніх змін з урахуванням нового міждисциплінарного наукового напряму педагогічної синергетики. Розглянуто поняття «риторична компетентність», «риторична особистість», «педагогічна синергетика», «лінгвосинергетичний підхід», «мовленнєвознавчі спецкурси». Встановлено, що педагогічна синергетика як нове міждисциплінарне знання, засноване на домінуванні самоосвіти, самоорганізації, самоврядування в навчальній діяльності, допомагає знайти нові методичні засоби саморозкриття та самовдосконалення, самоактуалізації в процесі педагогічної взаємодії, співпраці з іншими людьми і з самим собою. Лінгвосинергетичний підхід до розвитку риторичної компетентності студентів, майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у системі вищої освіти потребує серйозної мовленнєвої підготовки, змістом якої є область суміжних наукових дисциплін (лінгвістика, логіка, психологія, психолінгвістика, теорія мовленнєвих комунікацій, текстологія, нейролінгвістика, психологія тексту тощо). Реалізуючи лінгвосинергетичний підхід у процесі виховання та навчання риторичної особистості студента, педагогіка вищої школи застосовує антропологічний підхід та гуманістичні ідеї, гармонійно врівноважуючи гуманітарний та природознавчий світогляд майбутнього педагога. Провідним у педагогіці вищої школи, з урахуванням лінгвосинергетики, має бути напрям, пов’язаний як із викладанням мовленнєвих дисциплін, розроблених для вирішення проблем мовленнєвого породження, так і з його функціонуванням у відкритому ситуативно-сугестивному мовно- пізнавальному просторі та в контексті вивчення дисциплін професійного циклу для студентів на вибір: «Психодіагностика», «Психофізіологія», «Вікова психологія», «Соціальна педагогіка», «Спеціальна педагогіка», «Основи психокорекції», «Сімейна психологія» та «Психологічні проблеми сімейного виховання» тощо. Доведено необхідність розвитку риторичної компетентності здобувача освіти, майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти, в лінгвосинергетичній площині. Проаналізовано специфічні ознаки розвитку риторичної особистості студента, фахівця сучасного дошкілля. Виокремлено низку методів ефективного розвитку риторичної компетентності особистості в контексті мовленнєвознавчих спецкурсів як провідних у вищій школі.

Посилання

1. Добрякова М., Фрумин И. Меняется мир – меняется образование. Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов к реальности / под ред. М.С. Добряковой, И.Д. Фрумина; при участии К.А. Баранникова, Н. Зиила, Дж. Мосс, И.М. Реморенко, Я. Хаутамяки; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Москва : Изд. дом Высшей школы экономики. 2020. С. 23‒31.
2. Сундиев И., Фролов О. Многомерная пандемия. URL: http://spkurdyumov.ru/economy/mnogomernayapandemiya/.
3. Домброван Т. Евристичний потенціал лінгвосинергетики у дослідженні соціальних комунікацій. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/9.1/11.pdf.
4. Кабрин В.И. Транскоммуникация: преобразование жизненных миров человека. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2011. 386 с.
5. Моташкова С.В. Лингвосинергетика: в поисках универсального языка коммуникации. URL: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/lingvo/2015/04/2015-04-02.pdf.
6. Пентилюк М.І. Роль тексту у формуванні риторичних умінь і навичок учнів. Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі : збірник наукових праць (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 23 квітня 2015 р.) / За ред. проф. К.Я. Климової. Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка. 2015. С. 8‒19.
7. Добрякова М., Фрумин И. Глобальная дискуссия о новых результатах образования. Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов к реальности / под ред. М.С. Добряковой, И.Д. Фрумина; при участии К.А. Баранникова, Н. Зиила, Дж. Мосс, И.М. Реморенко, Я. Хаутамяки; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Москва : Изд. дом Высшей школы экономики. 2020. С. 11‒21.
8. Куринная А. Ф. Развитие коммуникативного потенциала учителя в системе непрерывного педагогического образования. Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 2016. Вип. № 1 (23). URL: https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-lHNXI2ZXNjek56SEE/view
9. Князева Е. Н. Синергетический вызов культуре. Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. URL: http://spkurdyumov.narod.ru/SINVIZKUL.htm.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Курінна, А. Ф. (2020). РОЗВИТОК РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ В УМОВАХ ОСВІТНІХ ЗМІН: ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 142-147. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1454