ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ

  • Т. А. Лазарєва Українська інженерно-педагогічна академія
  • М. І. Лазарєв Українська інженерно-педагогічна академія
Ключові слова: харчова галузь, науково- дослідна діяльність, інженер- технолог, компетентність, знання, уміння, навички, професійно важливі якості, особистісні здібності, досвід

Анотація

У статті доведено визначальну роль формування науково-дослідної компетентності в майбутніх інженерів-технологів харчової галузі для перспективного розвитку підприємства, виходу його на міжнародні ринки збуту продукції, розширення асортименту харчової продукції, впровадження інноваційних технологій та обладнання. Виявлено, що професійна компетентність фахівця являє собою конгломерат знань, умінь, навичок, професійно важливих якостей, особистісних здібностей та досвіду, формування яких визначає кваліфікаційний рівень фахівця. Визначено, що для виконання науково-дослідної діяльності інженеру- технологу важливо оперувати сучасними знаннями з різних наукових галузей, мати широкий кругозір, володіти прийомами розв’язування творчих задач. Формування умінь у майбутніх інженерів-технологів харчової галузі має здійснюватися на рівнях впізнання інформації, її репродуктивного, продуктивного та творчого застосування. Виділено професійно важливі якості інженера-технолога, які варто формувати у студентів із метою належного виконання науково-дослідної діяльності. Встановлено такі мотиваційно-цільові професійно важливі якості, як цілеспрямованість, захопленість, творча активність, прагнення до успіху у творчій професійній діяльності, наполегливість. До блоку когнітивних якостей зараховано сенсорно-перцептивні, мнемічні якості, представлення, творчу уяву, творче мислення, увагу. Не менш важливими є світоглядні професійно важливі якості: чесність, відповідальність, гуманність. Для виконання науково-дослідної діяльності також треба розвивати особисто- та соціально-діяльнісні якості. Однією із складових частин професійної компетентності майбутнього фахівця харчової галузі є такі особистісні здібності, як індивідуальний творчий стиль діяльності, самоаналіз, саморегулювання, самоуправління та самооцінювання. Виконання квазіпрофесійної навчальної діяльності у процесі розв’язання професійно орієнтованих задач дає змогу формувати в майбутніх інженерів-технологів досвід творчої діяльності щодо розробки та удосконалення харчових продуктів, технологій та обладнання.

Посилання

1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 1. Професії керівників, професіоналів, спеціалістів та технічних службовців / Уклад. Я. Кавторєва. Харків : Фактор, 2008. 384 с.
2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. URL: https://dnaop.com/html/31666_34.html
3. Кваліфікаційні вимоги. Інженер-дослідник. URL: https://www.borovik.com/index_i.php?Gins=369&lang_i=1
4. Державний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003-45. Київ : Держстандарт України, 1995.
5. Лазарєва Т.А. Виробничі функції інженера-технолога харчової галузі як основа формування змісту творчої професійної підготовки. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2013. № 4 (30). С. 237–246.
6. Лазарєва Т.А. Підготовка майбутніх інженерів-технологів харчової галузі до творчої професійної діяльності : монографія. Харків : Право, 2014. 528 с.
7. Гузалова О.В. Педагогічні умови організації творчої діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2010. 21 с.
8. Еремина Л.И., Нагорнова А.Ю., Нагорнов Ю.С. Технологии креативного развития студентов технических специальностей. Фундаментальные исследования. 2013. № 1. С. 78‒81.
9. Нізовцев А.В. Формування дослідницьких умінь студентів технічних університетів у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Полтава, 2010. 20 с.
10. Попова О.П. Розвиток творчого потенціалу майбутнього інженера в процесі професійної підготовки у вищому технічному навчальному закладі: автореф. дис. …. канд. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2009. 23 с.
11. Лазарєва Т.А. Формування професійно важливих якостей творчої діяльності у майбутніх інженерів-технологів харчової галузі. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2015. Вип. 46. С. 109‒113.
12. Психологія діяльності та навчальний менеджмент / За заг. ред. В.А. Козакова. Київ : КНЕУ, 2003. 829 с.
13. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека. М.: «Логос», 1996. 320 с.
14. Кабанець М.М. Педагогічні умови формування у майбутніх інженерів потреби у творчій самореалізації : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Луганськ, 2010. 20 с.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Лазарєва, Т. А., & Лазарєв, М. І. (2020). ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 148-154. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1455