ВИХОВАННЯ ПРАЦЬОВИТОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

  • О. С. Соколовська Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Ключові слова: інтелектуальна, особистісна, емоційна готовність, предметно-практична компетентність, трудове виховання

Анотація

У статті розкривається значення, завдання, зміст, методи трудового виховання дітей старшого дошкільного віку, принципи організації елементарної трудової діяльності дітей, схарактеризовано основні види дитячої праці, виховання особистості і створення умов для її повноцінного зростання. Розглянуто прийоми роботи в процесі реалізації різних видів елементарної трудової діяльності дошкільника: господарсько- побутова праця, самообслуговування, праця в природі, художня праця. Обґрунтовано ефективність технології підготовки дітей старшого дошкільного віку до школи, що передбачає наявність наукового розуміння структури змістового наповнення компонентів готовність. Виділено основні її сфери, а саме фізичну, інтелектуальну, особистісну, емоційну готовність. Обґрунтовано необхідність використання в організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти різних засобів, форм і методів роботи, зміни видів діяльності, що стимулюють предметно- практичну компетенцію дитини. Визначено педагогічні умови виховання працьовитості дітей старшого дошкільного віку в процесі підготовки до навчання в школі. Наявність у дитини попередньо засвоєних знань, трудових навичок і вмінь, необхідних для виконання практичних завдань, розглядається як важлива умова формування трудових умінь. Розглянуто особливості організації процесу навчання в початковій школі. Виховання працьовитості не має бути однотипним для всіх дітей. Виховуючи індивідуальні особливості кожної дитини, можна досягти успіху в залученні дітей до праці. Праця в житті людини є джерелом матеріальної й духовної культури, умовою правильного фізичного, розумового та морального розвитку. Сформовані в закладі дошкільної освіти трудові навички й уміння сприяють відповідальному ставленню дітей до результатів людської праці, розумінню та зв’язку із життєвими потребами. Готовність дитини до шкільного навчання – складне багатокомпонентне утворення, і всі його складники взаємопов’язані й взаємозумовлені. Провідною в структурі готовності дітей до школи є працьовитість, саме працьовитість забезпечує успішне навчання в школі.

Посилання

1. Базовий компонент дошкільної освіти / науковий керівник : А.М. Богуш. Київ : Видавництво, 2012. 26 с.
2. Борисова З.Н. Трудове виховання дітей дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема. Виховання дошкільника в праці / З.Н. Борисова, Г.В. Бєлєнька, М.А. Машовець та ін. 2-ге вид., стереотип. ДО : ВІПОЛ, 2002. С. 5–10.
3. Дитина в дошкільні роки : комплексна освітня програма / автор. колектив ; наук. керівник К.Л. Крутій. Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2016. 160 с.
4. Дитина : освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту В.О. Огнев’юк ; авт. кол. Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.І. Богданець-Білоскаленко та ін. ; наук. ред. Г.В. Бєлєнька, М.А. Машовець. Київ, 2016. 304 с.
5. Єськова Т.Л. Виховання працелюбності дітей дошкільного віку на заняттях з ручної праці (1917–1941 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Луганськ, 2010. 22 с.
6. Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку / Н.В. Гавриш, Т.В. Панасюк, Т.О. Піроженко, О.С. Рогозянський, О.Ю. Хартман, А.С. Шевчук ; за заг. наук. ред. Т.О. Піроженко. Київ : Українська академія дитинства, 2017. 80 с.
7. Піроженко Т. «Золотий» період розвитку дитячої особистості, або Як підвищити якість дошкільної освіти. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2016. № 7. С. 4–9.
8. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / за заг. ред. О.В. Низковської. Тернопіль, 2017. 256 с.
9. Програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг». Тернопіль : Мандрівець, 2014. 160 с.
10. Формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ : монографія / заг. ред. О. Рейпольської. Харків : Друкарня «Мадрид», 2015. 330 с.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Соколовська, О. С. (2020). ВИХОВАННЯ ПРАЦЬОВИТОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 311-317. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1477