ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ «ІНФОРМАТИКА І КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА» ДЛЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

  • О.С. Пшенична Запорізький національний університет
Ключові слова: модульна система навчання, мотивація, самостійна робота, система оцінювання

Анотація

У статті розглядаються питання та деякі аспекти організації модульно-рейтингової системи навчання при викладанні дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніки». Проведено аналіз навчання студентів протягом семестру та результатів іспиту.

Посилання

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. – К.: Либідь, 1998. – 260 с.
2. Макарова І.Г. Модульное обучение. Новые педагогические технологии. – Днепропетровск, 1993. – 15 с.
3. Безносюк О.О. Сучасні технології у підготовці військового фахівця // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Засоби реалізації сучасних технологій навчання. – Вип. 3. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Вінниченка. – С. 106-110.
4. Берещук М.Я., Бахраєв Ю.П. Методологія поліпшення ефективності роботи викладачів ВНЗ як основа посилення самостійної роботи студентів // Стратегія посилення самостійної роботи студентів у контексті приєднання України до Болонського процесу: Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. – Х.: ХНАМГ, 2004 – С. 3-4.
5. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
6. Селіверстов С.І. Деякі проблеми адаптації студентів 1 курсу у вищому навчальному закладі // Проблеми освіти: Наук.-мет. зб. – Вип.10. – К.: ІЗМН, 1997. – С. 135-140.
7. Сучасна вища школа: психолого-педагогічні аспекти: Монографія / За ред. Н.І. Ничкало – К., 1999. – 442 с.
8. Аткисон Р., Бауэр Г., Кротерс Э. Введение в математическую теорию обучения. – М.: Мир, 1969. – 487 с.
9. Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. – М.: Прогресс, 1976. – 496 с.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Пшенична, О. (2007). ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ «ІНФОРМАТИКА І КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА» ДЛЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 156-165. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1844