ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • О.С. Пшенична Запорізький національний університет
Ключові слова: менеджер організацій, дидактика, дидактичні принципи, інформаційні технології, професійна діяльність

Анотація

У статті розглядаються питання дидактичних принципів навчання майбутнього менеджера організацій. На підставі проведеного аналізу виявлені та обґрунтовані специфічні принципи підготовки цих фахівців до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності.

Посилання

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія, теорія [підручник] / Анатолій Миколайович Алексюк. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.
2. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы / Сергей Иванович Архангельский. – М.: Высшая школа, 1980. – 368 с.
3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник [для студентів магістратури] / Світлана Сергіївна Вітвицька. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
4. Зиновьев С.И. Учебный процесс в советской высшей школе / Сергей Иванович Зиновьев. – М.: Высшая школа, 1975. – 316 с.
5. Попков В.А., Коржуев А.В. Дидактика высшей школы: учеб. пособие [для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Владимир Андреевич Попков, Андрей Вячеславович Коржуев. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 136 с.
6. Філософський енциклопедичний словник / [гол. ред. В.І. Шинкарук]. – К.: Абрис, 2002. – 744 с.
7. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: [підручник] / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-прес, 2003. – 418 с.
8. Генсерук Г.Р. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Галина Романівна Генсерук. – Тернопіль, 2005. – 20 с.
9. Кареліна О.В. Формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Олена Володимирівна Кареліна. – Тернопіль, 2005. – 20 с.
10. Тарасова С.М. Формування у майбутніх менеджерів фінансово-економічного профілю готовності до управлінської діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Світлана Михайлівна Тарасова. – Кіровоград, 2006. – 20 с.
11. Локарєва Г.В. Художньо-естетична інформація в підготовці соціального педагога до професійного спілкування: теорія та практика: [монографія] / Галина Василівна Локарєва. – Запоріжжя, ЗНУ, 2007. – 376 с.
12. Еремкин А.И. Система межпредметных связей в высшей школе (аспект подготовки учителя) / Анатолий Ильич Еремкин. – Харьков: Издательство при Харьковском государственном университете издательского объединения «Вища школа», 1984. – 152 с.
13. Каталог програм нормативних дисциплін підготовки бакалавра напрямку 0502 "Менеджмент" (ч. 1). – К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2002. – 154 с.
14. Каталог програм нормативних дисциплін підготовки бакалавра напрямку 0502 "Менеджмент" (ч. 2). – К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2002. – 160 с.
15. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Семен Устинович Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
16. Пшенична О.С. Використання інформаційних технологій у майбутній діяльності менеджера: функціональна структура та професійна підготовка / О.С. Пшенична // Вісник Запорізького національного університету: Педагогічні науки. – №1. – 2008. – С. 214-220.
Опубліковано
2009-05-26
Як цитувати
Пшенична, О. (2009). ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 123-129. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1938