ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАЙБУТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА: ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

  • О.С. Пшенична Запорізький національний університет
Ключові слова: менеджер, функції менеджера, професійна діяльність, інформаційні технології, програмні засоби, функціональна структура

Анотація

У статті розглядаються питання визначення умінь та навичок використання інформаційних технологій в процесі реалізації функцій управління. На підставі проведеного аналізу побудована функціональна структура застосування інформаційних технологій у професійній діяльності менеджера.

Посилання

1. Тривайло А.Ю. Формування системи інформаційного забезпечення управлінської діяльності керівника торговельного підприємства: Автореф. Дис. ... канд. екон. наук / Київський націон. торг.-економ ун-т. – К., 2000. – 18 с.
2. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.С.Пономаренко, Р.К.Бутова, І.В.Журавльова та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 544 с.: Іл., табл. – Библіогр.: 514-516.
3. Тронин Ю.Н. Информационные системы и технологии в бизнесе. – М.: Альфа-Пресс, 2005. – 240 с.: Іл., табл. – Библіогр.: 232-237.
4. Информационные технологии управления: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Г.А.Титоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 439 с.: Іл., табл.
5. Золотарьова Т.М. Організація робочого місця менеджера на основі інформаційних технологій: Автореф. дис. ... канд. екон. наук / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі. – Донецьк, 2000. – 19 с.
6. Алейников В.В. Подготовка студентов к использованию компьютерных технологий в профессиональной деятельности: Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Брянский гос. пед. ун-т. – Брянск, 1998. – 18 с.
7. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму підготовки менеджмент. – К.: МОН, 2001 – 23 с.
8. Каминский Д. О влиянии информационных и коммуникационных технологий на бизнес и систему управления (часть 2) // Менеджмент сегодня. – 2002. – № 6. – С. 34-39.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Пшенична, О. (2008). ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАЙБУТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА: ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 216-222. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1904