ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

  • Н. О. Мосол Запорізький національний університет
  • О. В. Філь Запорізький національний університет
Ключові слова: дистанційне навчання, освітня технологія, освітня інновація, принципи дистанційного навчання

Анотація

У статті розглядаються психолого-педагогічні засади застосування технологій дистанційного навчання у вищих навчальних закладах. Наголошується, що попри стійкий інтерес до дистанційних форм навчання, особливої значущості такий спосіб організації навчального процесу набув останнім часом у зв’язку зі складними епідеміологічними умовами. Ефективність дистанційної освіти базується на використанні сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, а необхідність й актуальність її розвитку закріплена на законодавчому рівні. Автори підкреслюють, що прикметними рисами дистанційного навчання як індивідуалізованого процесу набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини є опосередкована взаємодія учасників навчального процесу та сформованість спеціалізованого освітнього середовища. За звичайних умов дистанційна форма здобуття освіти в Україні є добровільною, але у разі надзвичайних епідеміологічних обставин дистанційне навчання представляється чи не єдино можливим способом забезпечення безперервності освітнього процесу з урахуванням індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти. Швидке впровадження та широке розповсюдження дистанційного навчання виявило такі проблемні моменти його використання: відсутність належного програмного та технічного забезпечення освітян та здобувачів вищої освіти, мотивація здобувачів освіти, недостатній рівень міжособистісного спілкування і, відповідно, розвитку комунікативної компетентності. Важливою умовою продуктивності організації освітнього процесу в реаліях дистанційного навчання визначено дотримання низки принципів, які становлять систему вимог до процесу фахової підготовки спеціаліста. Визначені принципи згруповані в три підсистеми, а саме: принципи, що визначають мотивацію студентів (професійної спрямованості та усвідомленого вибору); принципи, які визначають характер процесу навчання (гнучкості, ініціативності та активності); принципи, що характеризують особливості взаємодії викладача та студентів (інтерактивності, взаємонавчання, самоконтролю, саморегуляції та самокорекції, принцип залучення професійного «Я» студента).

Посилання

1. Seyahi L., Ozcan S., Sut N., Mayer А., Poyraz B. (2020). Social and Psychiatric Effects of COVID-19 Pandemic and Distance Learning On High School Students: A Cross-Sectional Web-Based Survey Comparing Turkey and Denmark. medRxiv 2020.10.21. doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.21.20217406
2. Anderson, Terry & Dron, Jon (2011). Three Generations of Distance Education Pedagogy. International Review of Research in Open and Distance Learning. 12. 10.19173/irrodl.v12i3.890.
3. Moore, J.L.; Dickson-Deane, C.; Galyen, K (2011). E-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same? Int. Higher Educ. 2011, 14, 129–135.
4. Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution (2009). UNESCO: Paris, France.
5. Traxler J. (2018). Distance Learning – Predictions and Possibilities. Education Sciences. 8. 35. 10.3390/educsci8010035.
6. Про вищу освіту : Закон України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 2.11. 2020).
7. Про затвердження Положення про дистанційне навчання. Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 (дата звернення: 02.11.2020).
8. Berezhna S., Prokopenko I. Higher Education Institutions in Ukraine during the Coronavirus, or COVID-19, Outbreak: New Challenges vs New Opportunities. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2020, 12 (1.) Sup. 2, 130–135.
9. Сисоєва С.О., Осадча К.П. Стан, технології та перспективи дистанційного навчання у вищій освіті України. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Т. 70, № 2. С. 271–284.
10. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. Москва: Просвещение, 1985. 208 с.
11. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. Москва: Педагогика, 1981. 186 с.
12. Лернер И.Я., Скаткин М.Н. О методах обучения. Советская педагогика. 1965. № 3. С. 115–127.
13. Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / за ред. М.Л. Смульсон. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. 240 с.
Опубліковано
2021-02-10
Як цитувати
Мосол, Н. О., & Філь, О. В. (2021). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 276-282. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-43