ГУРТОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

Ключові слова: позашкілля, позашкільна освіта, заклади позашкільної освіти, позашкільна робота, гурток, гурткова робота

Анотація

У статті проведено аналіз дефініції «гурток» та розкрито теоретичні й методичні засади гурткової роботи. Автор акцентує увагу на тому, що саме гуртки посідають важливе місце в позашкільній діяльності. Саме гурткова робота є основною формою освітнього процесу в закладах позашкільної освіти. Гурток у позашкіллі має великі можливості у соціалізації дітей та підлітків. Автор зосереджує увагу на актуальності вивчення питання гурткової роботи в закладах позашкільної освіти, що зумовлена потребою впровадження в організацію роботи гуртка інноваційних та інтерактивних методів навчання, ігрової діяльності. Гурткова робота має великий потенціал для організації навчання, виховання та дозвілля, розвитку здібностей і вмінь дітей у вільний від навчання час та спрямовується на забезпечення потреб особистості у творчій самостійній діяльності за інтересами, стимулювання її творчого самовдосконалення та задоволення потреб дітей і молоді в особистісному й професійному самовизначенні відповідно до їх задатків і здібностей. Сучасна гурткова робота – це освітній процес, що дає можливість реалізувати замовлення особистості – бути всебічно розвиненою, креативною, мобільною, обізнаною, пристосованою до життя. Гурток – креативне середовище, що виховує та є мотиваційним фактором постійної спрямованості на творчість, сприяє формуванню в учнів мотивації до творчого самовираження як життєтворчості, гарантує позитивну емоційну насиченість освітньої діяльності, її орієнтацію на цінності та запити учнів; забезпечує активне співробітництво та співтворчість суб’єктів педагогічної взаємодії, взаєморозвиток педагога та вихованців. Виокремлено мету гурткової роботи – задовольняти потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності, підтримувати та розвивати задатки, загальні та спеціальні здібності, активізувати творчість, своєчасно виявляти обдарованість, здійснювати допрофесійну підготовку.

Посилання

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000 / уклад. та голов. ред. В.Т. Бусел. Київ–Ірпінь : Перун. 2005. VIII. 1728 с.
2. Вісник позашкілля. Методичний порадник керівника творчого учнівського об’єднання / упорядник Л. Бойко. Випуск № 7. Львів. 2011. 36 с.
3. Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Видання друге доповнене і виправлене. Рівне : Волинські обереги. 2011. 552 с.
4. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики : науково-методичний посібник / за ред. І.Г. Єрмакова. Запоріжжя : Центріон, 2005. 640 с.
5. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса. Сочинения. Т. 5. Москва : Изд-во АПН РСФСР. 1951. С. 9–102.
6. Мелент’єв О. Теорія і методика позашкільної освіти. Умань, Україна : Алмі. 2013. 182 с., с. 29.
7. Методичні рекомендації щодо організації гурткової роботи у школі. URL: https://gimnaziumber.at.ua/load/gurtki_fajli/robota_gurtkiv/20-1-0-70#.
8. Про позашкільну освіту : Закон України. Освіта України: нормативно-правові документи. Київ : Міленіум, 2001. С. 229–251.
9. Пустовіт Г.П. Позашкільна освіта і виховання в контексті трансформаційних процесів у суспільстві. Позашкільна освіта та виховання. 2006. № 1. С. 10.
10. Пустовіт Г.П. Позашкільна освіта: сутність, мета, перспективи. Рідна школа. 2003. № 2. С. 14–18, с. 10.
11. Сухомлинський В.О. Естетичне виховання. Вибрані твори: у 5 т. Київ : Рад. шк., 1977. Т. 4. С. 369–393.
12. Технології соціально-педагогічної роботи : навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й. Капської.Київ. 2000. 372 с.
Опубліковано
2021-09-07
Як цитувати
Ворона, Л. І. (2021). ГУРТОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 9-14. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-01
Розділ
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ