НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Т. В. Волошко
  • Т. Є. Гура
Ключові слова: інклюзія, інклюзивна освіта, професійна компетентність педагога, дошкільна освіта, діти з особливими освітніми потребами, професійна підготовка, педагог закладу дошкільної освіти

Анотація

Стаття присвячена одній з актуальних проблем підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти – становленню та розвитку інклюзивної компетентності. Авторами проаналізовані доробки вчених, які досліджували проблему формування інклюзивної компетентності фахівців із дошкільної освіти. Зокрема, розкривається сутність таких понять, як «компетентність», «інклюзивна компетентність», «професійна компетентність». Зазначається, що ідея інклюзії має стати невід’ємною частиною професійного мислення педагога, що неможливо без формування стійкої мотивації до роботи в умовах інклюзії. Інноваційний розвиток інклюзивної освіти є одним із пріоритетних завдань українського суспільства. Процес інклюзії впроваджується і в сучасну дошкільну освіту. Аналіз нормативних документів дає можливість з’ясувати зміст кожного компонента інклюзивної компетентності педагога закладу дошкільної освіти. У зв’язку із цим назріла гостра дилема формування професійної компетентності фахівців для системи інклюзивної дошкільної освіти. Здійснено опитування серед студентів коледжів із метою з’ясування окремих аспектів підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до інклюзивного навчання, результати емпіричного дослідження засвідчили недостатню спрямованість професійної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти на формування їхньої інклюзивної компетентності, що виявляється на рівні всіх її складників. Перспективними напрямами подальших наукових пошуків є моделювання інклюзивної компетентності вихователя закладу дошкільної освіти за принципами недискримінації, урахування багатоманітності людини; обґрунтування оновленого змісту професійної підготовки молодших бакалаврів за спеціальністю «дошкільна освіта» на засадах метапредметності, наскрізності, індивідуального та диференційованого навчання, а також положень діяльнісного, середовищного та рефлексивного підходів; запровадження інноваційних, інтерактивних форм і методів навчання, спрямування практичної підготовки студентів на формування в них ціннісного ставлення до інклюзивної освіти тощо.

Посилання

1. Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти), затверджений наказом МОН України від 12.01.2021 р. № 33. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/ Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf (дата звернення: 11.12.2021).
2. Гура Т. Психологічні складові професійної готовності педагогів до реалізації інклюзивного навчання. Інноваційні методи комплексного супроводу розвитку та навчання дітей з особливими освітніми потребами: досвід Дніпрорудненської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів «Талант» : колективна монографія / відп. ред. Т. Гура. Запоріжжя : Статус, 2019. С. 26–46.
3. Гура Т., Гура О. Ціннісна складова інклюзивної компетентності вчителя Нової української школи. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. 2021. № 1 (37). Ч. І. 280 с. C. 149–157.
4. Давидченко І. Формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах інклюзивної компетентності. Теоретичні й прикладні проблеми сучас- ної філології. 2020. Вип. 10 (2). С. 11–17.
5. Про дошкільну освіту : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text (дата звернення: 11.12.2021).
6. Про освіту : Закон України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 11.12.2021).
7. Зимняя И. Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхода в образовании. Иностранные языки в школе. 2012. № 6. С. 2–10.
8. Клопота Є., Околович О. С. Емоційний інтелект як компонент професійної компетентності педагогів інклюзивних груп закладів дошкільної освіти. Психологічний журнал. 2021. Т. 7. № 2 (46). C. 79–89. URL: https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/1173/733 (дата звернення: 11.12.2021).
9. Козлова В. Професійна підготовка фахівців до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Технології забезпечення роботи практичного психолога з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами : збірник наукових робіт учасників Круглого столу та Науково-методичного семінару, 19 березня 2021 р., Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, лабораторія психології спілкування / за наук. ред. Г. Бевз, І. Петренко, В. Юрченко. Вісник педагогіки і психології. 2021. Вип. 27. С. 69–72. URL: http://www.psyh.kiev.ua/ (дата звернення: 11.12.2021).
10. Косарєва Г. Основи формування інклюзивної компетентності майбутніх вихователів дошкільних закладів. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки. 2014. Вип. 65. С. 330–335.
11. Малишевська І. Актуальні аспекти впровадження інклюзивної освіти в Україні. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2016. № 13. С. 205–211.
12. Мартинчук О. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти у сфері організації інтегрованого та інклюзивного навчання. Збірник наукових праць Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Соціально-педагогічна». 2011. Вип. XVII : у 2 ч. Ч. 1. С. 83–91.
13. Професійний стандарт «Вихователь закладу дошкільної освіти», затверджений наказом Мінекономіки України від 19.10.2021 р. № 755–21. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennyaprofesijnogo- standartu-vihovatel-zakladu-doshkilnoyi-osviti (дата звернення: 11.12.2021).
14. Рекомендації ради Європи щодо ключових компетентностей для освіти впродовж життя від 17.01.2018 р. URL: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-keycompetences- lifelong-learning.pdf (дата звернення: 11.12.2021).
15. Суховієнко Н. Особливості професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчаль- них закладів в умовах інклюзивної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2017. № № 56–57. С. 80–387.
16. Шапочка К., Буркле Н. Особливості підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища. Науковий журнал Хортицької національної академії. 2020. №. 3. С. 118–128.
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Волошко, Т. В., & Гура, Т. Є. (2022). НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 110-117. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-16
Розділ
РОЗДІЛ IIІ. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ