ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ: ОСНОВНІ РІВНІ, НАПРЯМИ ТА ЕТАПИ

  • О. І. Гура
  • Т. Є. Гура
Ключові слова: проєкт, проєктна діяльність, проєктна культура, європейська проєктна культура

Анотація

У статті здійснено уточнення сутності і змісту європейської проєктної культури, визначено й охарактеризовано основні напрями і етапи її поширення і формування. Констатовано, що цей феномен необхідно визначати і розглядати на двох рівнях - соціальному і особистісному. На соціальному рівні європейська проєктна культура представлена як динамічна система ціннісних характеристик європейської соціальної спільноти, що забезпечує прояв, розповсюдження, розвиток та відтворення проєктної діяльності як однієї із основних форм інноваційного перетворення дійсності. У статті розглянуто і проаналізовано змістовні етапи та напрями її поширення і формування на цьому рівні: від зародження методу проєктів і започаткування проєктної діяльності в освітній сфері, у сфері практичної підготовки, розробки системи управління проєктами в публічній сфері, міжнародній діяльності до створення інституцій та організації процесу її цілеспрямованого формування. Проєктну культуру необхідно розглядати і на особистісному рівні як систему ціннісних діяльнісно-рольових та особистісних характеристик людини, що формуються і розвиваються і які забезпечують успішність її проєктної діяльності як однієї з основних форм інноваційного перетворення дійсності. У роботі розглянуто зміст і підходи її розвитку на цьому рівні.

Посилання

1. Агранович В. Б., Моисеева А. П. Проeктный менеджмент в социальной сфере: учеб. пособ. Томск: Изд- во ТПУ, 2008. 160 с.
2. Бережна Л. Проeктна культура як основний спосіб реалізації інноваційної педагогічної діяльності. Теорія та методика управління освітою. 2010. №3. С.1-9.
3. Дюков В. М., Пьянкова Г. С. Формирование проeктной культуры: введение в проблему. Современные наукоемкие технологии. 2010. № 9. С. 80-83.
4. Ковешникова Н. А. Парадигмы проeктной культуры. Дизайн в культуре. Международный журнал исследований культуры. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/paradigmy-proektnoy-kultury (дата звернення: 04.04.2019).
5. Молчанова В. Європейський досвід використання методу проeктів та організація навчального проeктування в освітніх закладах України. Humanitarium. 2018. Т. 40, Вип. 2. С.54-63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2018_40_2_9.
6. Огієнко О. Тенденції розвитку проeктної технології у зарубіжній педагогіці XX століття. Порівняльна професійна педагогіка. 2011. №1. С. 31-38.
7. Основи грантрайтингу та управління проeктами в публічній сфері : метод. рек. для органів влади та недерж. орг-цій / авт. кол.: В. В. Белявцева, А. І. Гнатенко, О. С. Зінченко та ін.; за заг. ред. О. В. Кулініча. Харків: Золоті сторінки, 2017. 148 с.
8. Психологія управління соціальною організацією: навч. посіб. / О. І. Гура, Т. Є. Гура. Запоріжжя: КПУ, 2013.168 с.
9. Сидоренко В., Брехунець А. Сутність поняття проeктної культури. Гуманітарний вісник. Педагогіка. 2013. № 28. С. 270-278.
10. Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика: навч. посіб. Рівне: Овід, 2012. 352 c.
11. Чемерис А. Розроблення та управління проeктами у публічній сфері: європейський вимір для України: практ. посіб.; «Швейцарсько-український проeкт «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». Київ.: ТОВ «Софія-А», 2012. 80 с.
12. Ченобытов В. А., Коваленко Н. С. Основы проeктной культуры. Акмеологический подход в профессиональной подготовке специалистов на факультетах технологии и предпринимательства. СПб.: ГУПМ, 2002. С. 116-123.
13. Шаповалова О. А. Філософська рефлексія феномену соціального проeктування. Вісник НТТУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. 2014. Вип.1. С. 66-71.
14. Шихваргер Ю. Г. Метод проeктов в профессиональном обучении педагогов: монография. Новосибирск: Изд-во. НГПУ, 2013. 142 с.
15. Abdullah W., Ramly A. Does successful project management equates To project success? Icci 2006. URL: http://eprints.utm.my/id/eprint/648/1/CM_53%5B1%5D._Does_Successful_PM._Wan_Maimun.pdf (дата звернення: 12.07.2019)
16. Anantatmula V., Thomas M., Fan Y. A longitudinal stady of the required skills of project managers. The jornal of modernproject management. 2014. January - April Р. 55-65. URL: https://www.researchgate.net/publication/262564235 (дата звернення: 12.07.2019)
17. Baimukhambetova B., Nauryzbaevna E., Li E., Baizhanova S., Bekmagambetova M., Sapieva M., Pchelkina T. Preparation of Students of Pedagogical Universities to Guide the Project-Research Activity of Pupils. Iejme - Mathematics education. 2016. Vol. 11. No. 7. P. 2177-2185.
18. Jennifer M., Brill M., Bishop A. W. The Competencies and Characteristics Required of an Effective Project Manager. A Web-Based Delphi Study. Manuscript in Press, Educational Technology Research & Development. URL: https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=itls_facpub (дата звернення: 18.09.2019)
19. Knoll M. Jahre lernen am Projekt. Zur Revision unseres Geschichtsbildes. Pedagogik. 1993. № 7-8. Р. 58-63.
20. Rasmussen L., HansenM., Jacobsen P. Using facilitative skills in project management. International Association for Management of Technology. In IAMOT 2013 Proceedings. URL: https://orbit.dtu.dk/files/55725397/ Iamot_paper_facilitation_2013.pdf (дата звернення: 12.07.2019)
21. Richey R., Fields D., Foxon M. Instructional design competencies: The standards (No. IR-111). Syracuse, NY: ERIC Clearinghouse on Information & Technology. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED453803.pdf (дата звернення: 18.09.2019)
22. Seng Lei W., Skitmor M. Project management competencies: a survey of perspectives from project managers in South East Queensland. January 2004 READS. URL: https://www.researchgate.net/publication/27465322 (дата звернення: 12.07.2019)
23. Zavadskas E., Turskis Z., Tamošaitienė J., Marina V. Multicriteria selection of project managers by applying grey criteria. Technological and Economic Development of Economy. 2008. 14 (4), P. 4. 62-477.
Опубліковано
2019-06-14
Як цитувати
Гура, О. І., & Гура, Т. Є. (2019). ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ: ОСНОВНІ РІВНІ, НАПРЯМИ ТА ЕТАПИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 39-45. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/508

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають