ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕМПІРИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Ключові слова: професійна підготовка, готовність, майбутній фахівець, міжкультурне спілкування, комунікаційний процес, кроскультурна комунікація.

Анотація

У статті проаналізовано підходи до розуміння поняття кроскультурної комунікації, розглянуто сучасний стан вивчення питання міжкультурного спілкування, критерії ефективності комунікаційного процесу. Доведено, що поняття кроскультурної комунікації не має однозначного трактування і є багатоплановим, а отже, й питання формування готовності до міжкультурного спілкування залишається остаточно не вирішеним, зокрема в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців. Проведений аналіз українських і зарубіжних наукових праць, присвячених дослідженню сутності та структури процесу кроскультурної комунікації, дав підстави розуміти кроскультурну комунікацію в професійній підготовці майбутніх фахівців як процес інформаційного обміну між здобувачами вищої освіти – представниками різних культур, що здійснюється за допомогою різноманітних засобів і має на меті встановлення взаєморозуміння через досягнення відповідності різних культурно обумовлених систем цінностей. Констатовано, що формування готовності здобувачів вищої освіти до кроскультурної комунікації в процесі професійної підготовки є системним, складним за своєю структурою процесом, який потребує спеціально організованого, цілеспрямованого підходу до його реалізації. Проаналізовано результати дослідження стану готовності здобувачів вищої освіти до кроскультурної комунікації в процесі професійної підготовки. Визначено, що питання формування готовності здобувачів вищої освіти до кроскультурної комунікації в процесі професійної підготовки є актуальним, оскільки, з одного боку, майбутні фахівці чітко усвідомлюють необхідність такої готовності, а з іншого, відсутнє конкретне уявлення щодо сутності кроскультурної комунікації, її складових частин, можливих вад, що перешкоджають встановленню ефективного міжкультурного спілкування, а також системне змістове і науковометодичне забезпечення цього процесу під час професійної підготовки майбутніх фахівців.

Посилання

1. Баглай О.І. Формування готовності майбутніх фахівців міжнародного туризму до міжкультурного спілкування у професійній підготовці : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. Київ, 2013. 22 с.
2. Бориско Н.Ф. Проблеми міжкультурної підготовки майбутніх учителів і викладачів іноземних мов. Іноземні мови. 2018. № 1(93). С. 9–20.
3. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації: навчальний посібник. Київ : АртЕк, 2002. 205 с.
4. Дідук-Ступ’як Г.І. Формування крос-культурної компетентності студентів-іноземців у процесі вивчення української мови. Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія : педагогіка. 2015. № 3. С. 87–92.
5. Євдокімова-Лисогор Л.А. Підготовка майбутніх фахівців сфери туризму до міжкультурного діалогу у процесі вивчення соціогуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 ; Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. Кропивницький, 2018. 20 с.
6. Манакін В.М. Мова і міжкультурна комунікація: навчальний посібник. Київ : Академія, 2012. 288 с.
7. Пальчикова О.О. Крос-культурна компетентність у навчанні української мови як іноземної. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького держ.пед.ун-ту. 2012. Вип. 8. С. 319–326.
8. Самойленко Н.Б. Міжкультурна компетентність майбутніх фахівців гуманітарного профілю. Севастополь : Рібест, 2013. 412 с.
9. Солодка А.К. Теоретико-методичні засади кроскультурної взаємодії учасників педагогічного процесу вищих навчальних закладів : автореф. дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 ; Східноукраїнський національний університет імені В. Даля. Київ, 2016. 42 с.
10. Сотер М.В. Формування готовності майбутніх інженерівсудномеханіків до міжкультурної комунікації : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 ; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2018. 23 с.
11. Hall E.T. The Silent Language. Garden City, N.Y. : Doubleday, 1959. 240 p.
12. Samovar L. A., Poter R. E., McDaniel E. R. Communication between Cultures. Wadsworth Publishing; 7 edition, 2009. 480 p.
13. Trager G., Hall E. Culture as Communication: A Model and Analysis. Explorations: Studies in Culture and Communication. 1954. № 3. P. 157–249.
Опубліковано
2023-02-27
Як цитувати
Гура, О. І., & Горлач, В. В. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕМПІРИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 36-42. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2022-4-05
Розділ
РОЗДІЛ IIІ. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають