МІЖМОВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ФІЛЬМОНІМІВ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Ключові слова: заголовок фільму, локалізація, перекладацькі заміни, типи адекватності, еквівалентність

Анотація

Популярність кіно як жанру мистецтва продовжує зростати, тому увагу вчених все більше приваблюють питання, пов’язані з перекладом назв творів кіномистецтва. Якісно і адекватно перекласти фільмонім – це складна задача для перекладача. Питаннями перекладу назв і їх класифікації займалися такі вчені, як Арнольд І.В., Бабенко Л.Г., Горшкова В.Є. У процесі перекладу фільмонімів перекладачі можуть зіткнутися з лінгвістичними та екстралінгвальними проблемами, тому переклад назв стає неможливий без міжмовних трансформацій, завдяки яким можна досягти адекватності. Питаннями перекладацьких замін, їх адекватності та еквівалентності займалися лінгвісти Комісаров В.Н., Бархударов Л.С., Паршин А., Федоров А.В. Фільм, незалежно від сюжету і жанру, – це інформація, яка передається завдяки зоровим і слуховим образам. Сприйняття цієї інформації може ускладнюватися навіть усередині одного культурно-мовного простору, що вже говорити про ті випадки, коли автор і реципієнт – носії різних мов і культур. Назва фільму пов’язана з твором, повністю зрозуміти її ми можемо тільки після перегляду фільму, коли залишаться з’ясовані всі зв’язки, приховані смисли, алюзії. Фільмонім стає ключем до змісту, який ще до перегляду кінокартини нам не відомий, а тому для досягнення потрібного ефекту прокатники фільмів досить часто навмисно складають яскраві, ефектні і привабливі назви. Особливість фільмонімів полягає перш за все в їх незвичайній структурі, а також наявності імпліцитного рекламного підтексту. Ця категорія дуже важлива для цілісного розуміння заголовка, його функцій, впливу на адресата. Якщо розглядати структуру фільмонімів, то можна помітити, що вони найчастіше складаються з різних словоформ іменників, прикметників, дієслів тощо, а також словосполучення і навіть речення (простого і складного).

Посилання

1. Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. Москва : Либроком, 2010. 448 с.
2. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). Москва : Международные отношения, 1975. 240 с.
3. Демченко Н.С. Тенденції перекладу сучасних англомовних фільмонімів на українську мову. Молодий вчений. 2017. № 12.1(52.1). С. 25–29.
4. Іваницька Н.Б. Англомовні фільмоніми в українському перекладі. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2021. Том 32(71). № 4. Ч. 2. С. 103–111.
5. Кіно-театр – кіноафіши, фільми, серіали. URL: https://kino-teatr.ua (дата звернення: 05.10.2021).
6. Кныш Е.В. Лингвистический анализ наименований кинофильмов в русском языке : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.02. Одесса, 1992. 17 с.
7. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Москва : Высшая школа, 1990. 253 с.
8. Паршин А. Теория и практика перевода. Санкт-Петербург : СГУ, 1999. 202 с.
9. Cronin M. Translation and globalization. London : Routledge, 2003. 234 p.
Опубліковано
2022-06-15
Як цитувати
Горлач, В. В., & Халаши, М. А. (2022). МІЖМОВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ФІЛЬМОНІМІВ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ. Мова. Література. Фольклор, (2), 34-39. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-2-4
Розділ
РОЗДІЛ I. МОВОЗНАВСТВО