ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ЗМІШАНОЮ ФОРМОЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: змішане навчання, синхронне навчання, асинхронне навчання, дистанційне навчання, інформальна освіта, інформаційно-комунікаційні технології, воєнний стан.

Анотація

У статті розкрито особливості організації освітнього процесу закладу вищої освіти у змішаній формі в умовах воєнного стану. За результатами вивчення наукових джерел встановлено, що змішане навчання розуміється як цілеспрямований, організований процес підготовки в системі формальної освіти, частина якого реалізується на засадах інформаційно- комунікаційних технологій, що забезпечують взаємодію суб’єктів навчання, зберігання та доставку навчально-методичного матеріалу, контрольні заходи. Представлено й охарактеризовано чотири базові моделі змішаного навчання, виділено основні його ознаки: орієнтацію на самостійну індивідуальну роботу студента, здебільшого в дистанційному форматі, наявність технічних засобів для постійного зв’язку, наявність організованого інформаційно-освітнього середовища. Визначено та розкрито особливості організації освітнього процесу закладу вищої освіти за змішаною формою в умовах воєнного стану: 1) урахування безпекової ситуації, у якій реалізація формальної освіти можлива тільки в дистанційному форматі, а очна аудиторна робота в мінімізованому обсязі є радше винятком, тому «змішування» можливе тільки в контексті форм, методів і засобів дистанційної роботи; 2) орієнтація на освітні можливості студентів і варіативність траєкторій їхньої навчальної діяльності, на тлі масштабності цієї проблеми. З огляду на спроможності здійснювати навчальну діяльність, у роботі визначено й охарактеризовано основні категорії студентів, кожна з яких мала свої можливості та вимоги для продуктивного навчання і, відповідно, визначала свій підхід до «змішування» форм, методів і засобів навчання; 3) наявність освітнього інформаційно-комунікаційного простору, до якого підключені студенти і який має всі необхідні цифрові ресурси для методичного забезпечення, представлення навчального контенту в різних формах (текстових, мультимедійних тощо), організації освітньої діяльності та комунікації. У роботі розкрито особливості та можливості системи електронного забезпечення навчання, розміщеній на програмній платформі “Moodle” (СЕЗН “Moodle”); 4) формування готовності колективу закладу освіти до переходу на змішане навчання; 5) використання потенціалу формальної й інформальної освіти.

Посилання

1. Бугайчук К. Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. Т. 54. № 4. С. 1–18.
2. Змішане навчання як сучасна форма побудови навчального процесу / Р. Гуревич та ін. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Вип. 69. С. 14–23.
3. Змішане навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти : навчально-методичний посібник / О. Пасічник та ін. Київ, 2021. 92 с.
4. Кобися А. Інформаційне освітнє середовище як платформа для реалізації змішаного навчання у вищих навчальних закладах. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 57. № 1. С. 75–82.
5. Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання в закладах фахової передвищої та вищої освіти. URL: http://surl.li/glei.
6. Рудинський В. Змістовно-смислове поле поняття «змішане навчання» та моделі змішаного навчання. Гуманітарні студії: історія та педагогіка. Педагогіка. 2022. № 3. С. 128–139.
7. Середа І. Реалізація змішаного навчання в підготовці педагогів спеціальної освіти в умовах карантину. Інформаційні технології і засоби навчання. 2022. Т. 88. № 2. С. 239–254.
8. Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В. Кухаренко та ін. ; за ред. В. Кухаренка. Харків : Міськдрук ; НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.
9. Ткачук Г. Змішане навчання та особливості використання ротаційної моделі у навчальному процесі. Інформаційні технології в освіті. 2017. № 4 (33). C. 143–156.
10. Ткачук Г. Практично-технічна підготовка майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання : монографія. Умань : видавець М.М. Сочінський, 2018. 318 с.
11. Ткачук Г. Теоретичні і методичні засади практично-технічної підготовки майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання : дис. … докт. пед. наук : 13.00.02. Київ : Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2019. 442 с. URL: http://surl.li/rxgef.
12. Цюняк О., Розлуцька Г. Змішане навчання як інноваційна форма організації освітнього процесу у закладах вищої освіти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2021. Вип. 2 (49). С. 232–235.
Опубліковано
2024-04-24
Як цитувати
Гура, О. І., Гура, О. О., & Кириченко, Н. В. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ЗМІШАНОЮ ФОРМОЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 107-114. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2024-1-15
Розділ
РОЗДІЛ VII. ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають